Vuosi 2014 | 2015 | 2016

Oulun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tki-johtajien kokoontumisessa toimitusjohtaja, rehtori Jouko Paaso (vas.), vararehtori Jyrki Laitinen, koulutus- ja tki-johtajat Jyrki Röpelinen, Tuomo Pesola, Jari-Pekka Rontu, Jouni Kääriäinen, Asko Karjalainen, Hannu Pietiläinen (vas. alhaalla), Päivi Vesala, Annikki Savolainen, Eero Korhonen, viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala, hallintojohtaja Marja Sarajärvi ja koulutus ja tki-johtaja Riitta Tötterström. Kuvasta puuttuu koulutus- ja tki-johtaja Kaijaleena Serlo.

Vastuu tulevaisuudesta

1.0

Oamk talk show pureutuu oppimisen tulevaisuuteen


Oamk talk show'ssa teollisuusneuvos Pertti Huuskonen johdattaa Oamkin rehtori Jouko Paason, Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennasen keskustelemaan muun muassa oppimisen digitalisaatiosta, Oulun kansainvälistymisestä ja kilpailukyvystä sekä kaupungin houkuttelevuudesta.

1.1

Opiskelijagallup: Millaisena näet alasi tulevaisuuden?

”Suoritin Oulun ammattikorkeakoulussa master-tutkinnon ja valmistuin kesäkuussa 2015. Pohdin ammattikorkeakoulun ja yliopiston johtamisopintojen välillä. Valitsin amk:n sen käytännönläheisyyden takia. Opinnot oli myös helppo yhdistää työssäkäyvän arkeen. Odotin opinnoilta yrittäjyyslähtöisyyttä. Yrittäjyys olisi voinut olla paremmin näkyvissä. Toivon, että sen merkitystä koulutuksessa jatkossa kasvatetaan.

Työskentelen asiantuntijatehtävissä. Perheyrityksemme toimintaan osallistun liiketoiminnan kehittäjänä. Minua kiinnostaa yrittäjyys, ja tulenkin perustamaan oman yrityksen todennäköisesti tänä vuonna. Yrittäjien määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Toivon, että nykyinen hallitus tekee yrittäjien asemaa parantavia päätöksiä. Teki hallitus mitä tahansa, yrittäjällä pitää aina olla hyvä idea ja asiakashankinta.

Oulun alueella tuetaan yrittäjyyttä ja palvelut ovat parantuneet. Esimerkiksi neuvonta on aktiivisempaa. Tilanne Oulun alueella näyttää jo valoisammalta.”Katta Siltavirta

tradenomi (ylempi AMK) yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

”Tulevaisuus ensihoidon alalla on suuri kysymysmerkki. Suuria muutoksia on luvassa. Sote, päivystyspisteiden väheneminen, pelastuslaki ja uusi kenttäjohtojärjestelmä KEJO.

Käytännön työn kannalta uudistukset tuovat tullessaan resurssien aiempaa tehokkaampaa käyttämistä tarkoittaen esimerkiksi ensihoidon käyttämistä kiireettömiin kotisairaanhoidollisiin tehtäviin. Hoidon tarpeen arvioinnin merkitys tulee korostumaan, ja kuljettamatta jättäminen tulee olemaan kiinteä osa ensihoidon työnkuvaa.

Kunnissa, joissa ei ole yöaikaan terveydenhuollon päivystystä, ensihoitajat voivat olla ainoat terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka kansalaisella on saatavilla, joten ensihoitajien ammattitaito- ja osaamisvaatimukset tulevat olemaan hyvin korkealla.”Tuomas Taivalkoski

Ensihoitaja (AMK)

”Rakennusarkkitehtien koulutus käynnistettiin uudestaan Oamkissa, koska pohjoisesta poistuu tai jää eläkkeelle osaavaa suunnittelijakantaa.

Rakennuskanta on vaihtelevassa kunnossa. Korjausrakentaminen ja rakennusten muuttaminen uusien käyttötarkoitusten mukaisiksi lisää pätevien rakennussuunnittelijoiden tarvetta. Meille opetetaan energia-ja kustannustehokasta rakentamista, tietomallinnusta sekä korjausrakentamista. Käytännönläheiset harjoitustyöt antavat hyvät valmiudet työelämään. Talotekniikka ja rakennusmateriaalit kehittyvät jatkuvasti ja on hyvä olla selvillä niiden vaikutuksesta suunnitteluun ja rakentamisen vaikutuksista ympäristöön.

Tietomallien käyttö auttaa taloteknisten asioiden sekä rakennusosien suunnittelussa, määrälaskennassa ja yhteistyössä eri suunnittelijoiden kanssa. Tietomallintamisen hallitsevat ovat suuresti odotettu osaajaryhmä. Toivon, että saan jäädä omalle seudulleni, eikä kaikki työ valuisi etelään.”Milla Remo

rakennusarkkitehtiopiskelija

"Talous sanelee journalismin suunnan ja sisällön. Sisällöt lyhenevät, laihtuvat, kiihottavat ja kuolevat nuorina. Journalismi muuttuu aikuisten Pikku Kakkoseksi ja kuvakirjoiksi. Toimittajat sanotaan irti. Sisällöt teetetään talkootyönä sosiaalisessa mediassa, paketoidaan kohuun ja myydään tekijöilleen. Suomen kieli kansainvälistyy englanniksi.

Toisinkin voi käydä. Journalismin kestävämpi kehitys vaatii aikaa ja luovuutta. Median meri on laaja, ja Oamkin journalistiopinnoissa on rohkaistu matkalle sen joka kolkkaan. Mitä enemmän hunningolle mediaelämä menee, sitä enemmän rehellisestä journalismista tulee kutsumustyö, jota kannattaa tehdä keinoja kaihtamatta. Tekemistä riittää, pitkissä, lyhyissä ja odottamattomissa pätkissä."Raija Kurki

journalistiopiskelija

"The time to prepare for after graduation from Oamk is right now and I am trying to map out a good path for me to follow to reach my destination successfully. As of right now my studies will be completed in December of 2017, and after that I would love to be in a professional business setting. I have done a lot of self-reflecting and I have realized what I have to offer to businesses around the world.

In my eyes I feel like my future is bright and full of opportunities, even though I have heard from previous students that it is hard to find employment after graduation. I am not like any regular student though. I feel that my extensive work history in business, my previous studies of marketing, and my determination to always get better will help me stand out from the crowd. The great thing about my degree is that it is international, so Finland is not my only option for employment; the world is my job market."Adrian W Canales Jr

International Business student

Vastuu alueen kilpailukyvystä

2.0

Oamkin ja yhteistyökumppaneiden vuoropuhelu takaa alueen kilpailukyvyn

Oulun ICT-klusteri koki dramaattisia vaiheita 2010-luvun alkuvuodet, kun pitkään jatkunut teknologinen kehitys ja sitä hyödyntänyt matkapuhelinvalmistaja alihankkijoineen ajautui digitaalisen murroksen myötä vaikeuksiin. Muutoksen nopeus ja syvyys yllätti kaikki alueen toimijat. Oulun kaupunki reagoi nopeasti organisoimalla elinkeinotoimensa uudelleen ja synnyttämällä kehitysyksiköitä ideoimaan uutta yritystoimintaa alueelle. Toimenpiteet ovat onnistuneet, sillä vuoden 2015 lopussa ICT-alalla työskentelee saman verran työntekijöitä kuin vuoden 2009 lopussa.

Murroksesta huolimatta Oulun ammattikorkeakoulussa päätettiin säilyttää opetusohjelmat ja koulutuspaikat ennallaan. Koimme korkeakoulun hallituksessa ja johdossa, että alueen vahva ICT-klusteri löytää uudet tekemisen alueet, jotka lähivuosina tarvitsevat työntekijöitä. Päätös on osoittautunut oikeaksi.

Oulun seudun kilpailukyvylle osaavan työvoiman tarjonta on elinehto. Oamkista valmistuvien työllistyminen on säilynyt hyvällä tasolla. Tämä osoittaa kaksi tosiasiaa: valmistuneet opiskelijat ovat kouluttautuneet oikeille aloille ja ammattikorkeakoulun antamaa korkeatasoista osaamista arvostetaan. Ammattikorkeakoulun kehittämisessä on keskeisessä roolissa se, että käymme jatkuvaa vuoropuhelua alueen elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen kanssa tulevista työvoimatarpeista.

Oulun ammattikorkeakoulun sisäinen kilpailukyky on jatkuvan kehittämisen kohteena. Rahoituksen alenemisesta johtuen joudumme yhä uudelleen arvioimaan tilaamme. Siten onnistumme toteuttamaan opetuksen laadukkaasti ja tuloksellisesti. Tavoitteemme valmistuvien opiskelijoiden kohdalla on säilytettävä nykyisellä, yli 1 400 tutkinnon tasolla. Ratkaisuina käytämme tehokkaampaa tilankäyttöä, monimuotoisempaa opetusta ja uudenlaisia opintoympäristöratkaisuja. Tässä kehitystyössä jokaisella Oamkin työntekijällä on oma roolinsa.

Timo Levo

Puheenjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus
Toimitusjohtaja Oulun Osuuspankki