Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Ajattelutaitoihin liittyvät mentelmät

Ihminen muodostaa ympäristöstään ja itsestään tietoa poimimalla aistein muistiinsa tietoedustuksia eli representaatioita, joita hän käyttää oppimisessa ja yleensä toimintansa ohjaamisessa. Ajattelu perustuu oppijan kokemusmaailmaan ja rakentuu operaatioista eli mielessä tehtävistä toiminnoista. (Lavonen & kumpp..) Ajattelun kehitykseen kuuluu, että mielessä olevat esitykset kehittyvät alkaen toiminnallisista ja päätyen symbolisiin (Kuusinen 1991, 95 - 96).

Ajattelun taitoja ovat mm.:

 • vertailu,
 • yhteenvedon tekeminen,
 • havaitseminen,
 • luokittelu,
 • sisäistäminen,
 • arvostelu,
 • johtopäätösten tekeminen,
 • mielikuvien käyttäminen ja kuvittelu,
 • tiedon kerääminen ja järjestäminen,
 • hypoteesin esittäminen,
 • tosiasioiden ja periaatteiden soveltaminen uudessa tilanteessa,
 • päätöksenteko,
 • muuttujien kontrollointi,
 • yleistäminen,
 • tutkimuksen suunnittelu ja
 • tutkiminen ja virheiden korjaaminen.

(Lavonen & kumpp..)
 
Ajattelun korkeamman tason taidot voidaan jakaa luovaksi ja kriittiseksi ajatteluksi sekä ongelmanratkaisun taidoiksi.

Luova ajattelu edellyttää mm. kykyjä ja taitoja, erilaisten luovan ongelmanratkaisun menetelmien tuntemusta ja niiden käytön hallintaa sekä luovan prosessin ja sen vaiheiden tuntemusta. Luovalle ajattelulle edellytyksenä olevan ilmapiirin tulee olla myönteinen ja rohkaiseva, jotta luova ajattelu olisi mahdollista. Luovaa ajattelua ruokkiva ilmapiiri syntyy, kun ilmapiirin luojilla on myönteisiä ajattelutapoja ja asenteita. (Lavonen & kumpp..)

Kriittisen ajattelun oppiminen edellyttää taitoa kyseenalaistaa. Esim. tyypillinen luonnontieteellisen ongelmanratkaisun edellyttämä kriittinen ajattelu sisältää itsestään selvänä pidettyjen asioiden kyseenalaistamista (Lavonen & kumpp.). Kriittiseen ajatteluun kuuluu myös taito päätellä ”kuinka ja miten” sekä valita sopiva päättelymenetelmä. Kriittiseen ajatteluun kuuluu halu päätellä ja kohdata haasteita sekä totuuden kaipuu (Lavonen & kumpp.).

Ajattelutaitoihin liittyviä menetelmiä:

Lähteet ja lisätietoa

Kuusinen, J. (toim.) 1991. Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY.

Lavonen, Meisalo, Niittykangas et al. 2001. Lukemalla ja kirjoittamalla oppiminen –www-jukaisu. Helsingin yliopisto. Matemaattisten aineiden opetuksen tutkimus- kehittämiskeskus.
Viitattu: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/lukem/