Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Ennakkojäsentäjä

Ennakkojäsentäjä on eräänlainen kartta, jonka avulla osoitetaan opittavaksi tarkoitettujen käsitteiden ja asioiden keskinäinen suhde. Ennakkojäsentäjä antaa tarkasteltavasta asiakokonaisuudesta ennakkokäsityksen. Sen tehtävänä on alusta alkaen ohjata oppimista ja aktivoida ennestään opituista asioista ne, jotka liittyvät läheisesti opiskeltaviin asioihin. Ennakkojäsentäjät ovat ajattelua jäsentäviä, selkeitä kaavioita, kuvia, sanakarttoja tai kirjallisia esityksiä, joiden tavoitteena on esitellä opetettavat käsitteet ja niiden väliset yhteydet. (Lavonen & kumpp. 2001.)

Ennakkojäsentäminen sopii erityisesti tieto- ja teoriaopetukseen, kun laajoja jopa abstrakteja kokonaisuuksia yritetään ajattelutasolla hahmottaa ja oppia. Ennakkojäsentäminen sopii erilaisiin opetusmuotoihin ja ryhmäkokoihin. Mikäli apuna käytetään piirtämistä, piirroksia ja kuvia, menetelmä sopii erityisen hyvin visuaalisille oppijoille.

Resurssit

Ennakkojäsentämiseen voidaan apuna käyttää joko paperille, taululle tai tietokoneella kirjoitettuja tai piirrettyjä käsitekarttoja, kuvia, kaavioita tai taulukoita.

Kuvaus menetelmästä

Ennakkojäsentäjien käytössä on neljä vaihetta:

1. Ennakkojäsentäjän laatiminen

Opettaja etsii yksin tai yhdessä oppijoiden kanssa oppiaineksesta ylä-, väli- ja alatason käsitteet sekä tarkastelee niiden välisiä yhteyksiä. Ennakkojäsentäjä laaditaan oppisisällön tietorakenteen ja teemojen pohjalta. Opettajan on myös hyvä tietää, mitä oppijat entuudestaan tietävät käsiteltävästä aiheesta. (Lavonen & kumpp. 2001.)

2. Ennakkojäsentäjän esittäminen

Oppijoille esitellään pääkäsitteet ja niiden keskinäiset riippuvuudet ennakkojäsentäjän avulla ennen varsinaisen opetuksen aloittamista. Oppijoiden mielenkiinto pyritään herättämään ja samalla suuntaamaan heidän ajatuksensa näihin pääkäsitteisiin. Ennakkojäsentäjän avulla voidaan herättää olemassa olevat tiedot, joihin opiskeltava tieto voi ankkuroitua. (Lavonen & kumpp. 2001.)

3. Käsitteiden oppiminen

On tärkeää jäsennellä käsiteltävä asia niin, että siitä näkyy asioiden etenemisjärjestys sekä uusien asioiden liittyminen oppijalle jo aiemmin tuttuihin käsitteisiin. Tätä voidaan tehostaa siten, että ennakkojäsentäjä otetaan opetuksen aikana aina tarvittaessa esille. Tällöin voidaan oppijalle näyttää, missä vaiheessa milloinkin ollaan käsiteltäessä isompaa käsitekokonaisuutta. Opetuksen päätteeksi voidaan ennakkojäsentäjän avulla vielä kerrata käsitelty kokonaisuus. (Lavonen & kumpp. 2001.)

4. Oppijan tietorakenteen tukeminen

Tämän vaiheen tarkoituksena on ankkuroida uusi tieto oppijan tietorakenteeseen mahdollisimman pysyvästi. oppijat voivat esittää tässä vaiheessa yhteenvedon uudesta asiakokonaisuudesta sekä tarkastella käsitteiden välisiä riippuvuuksia.

Lähteet ja lisätietoa

Lavonen, Meisalo, Niittykangas et al. 2001. Mikä on ennakkojäsentäjä Työtapaopas–www-sivusto. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden tiedekunta
Luettu 21.4.2006 http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/ennakko/index.htm