Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Harjoitustehtävät

Harjoitustehtävät ovat nimensä mukaisesti erilaisia tehtäviä, joiden kautta oppija harjoittelee tekemään tiettyä tehtävä tai tehtäviä. Harjoitustehtävät ovat tekemällä oppimisen oppimismenetelmä. Perinteisesti olemme tottuneet jakamana harjoitustehtävät niiden tekemispaikan mukaisesti joko oppilaitoksessa tai koululla tunneilla tehtäviksi harjoitustehtäviksi ja kotitehtäviksi. Jako sinällään on selkeä, mutta harjoitustehtäviä voidaan tehdä myös oppilaitoksissa ja kouluissa oppituntien ulkopuolella erikseen varatuissa itseopiskelu tai ryhmätyötiloissa sekä myös työpaikoilla esim. työssäoppimisajaksoilla tai oppisopimuskoulutuksessa.

Harjoitustehtävät soveltuvat niin yksilöohjaukseen, pien- tai suurryhmäopetukseen, kuin lähi-, etä- tai verkko-opetukseen. Harjoitustehtävillä voidaan myös eriyttää opetusta ja ottaa huomioon erilaisten oppijoiden kyky omaksua ja oppia uusia asioita erilailla ja eri nopeudella. Harjoitustyöt voidaan tehdä erilaisiksi yksilöittäin tai pienryhmittäin ja niiden tekemiseen ja tekotapaa voidaan erityttää.

Harjoitustehtävien sisällöstä ja luonteesta sekä toteuttamistavasta riippuen niiden lähtökohtana voi olla mikä tahansa oppimiskäsityksistä. Esim. ulkoa oppimista harjaannuttava tehtävä on hyvinkin behavioristinen, kun taas soveltava tehtävän voi olla hyvin konstruktivistinen jne.

Resurssit

Harjoitustehtävissä tarvittavat välineet ja työkalut, harjoitustehtävän tekemiseen soveltuva työtila (työpaikka, työpaja tai -sali, luokka, ryhmätyötila, atk-työasema jne, koti). Eteenkin kotona tai oppituntien ulkopuolella tehtävien harjoitustehtävien tarkastamiseen ja palautteen antamiseen tai oikeiden mallien tai mallisuoritusten esittämiseen on opettajan varttava riittävästi aikaa. Harjoitustehtävät menettävät tarkoituksenmukaisuutensa, jos oppija ei saa palautetta tai oppijalle voi jäädä opituksi väärä toimintamalli tai tieto.

Kuvaus menetelmästä

Harjoitustehtävästä opettajan tai ohjaajan tulee antaa selkeä toimeksianto tai ohje. Se voi olla suullinen tai kirjallinen, mutta tärkeintä on, että siinä on käytetty kieltä, jota oppija ymmärtää. Tehtävän toimeksianto voi olla myös ongelmanasettelu, johon harjoitustehtävässä haetaan ratkaisua. Tärkeää on myös antaa tehtävänannossa tietoa myös siitä, mitä suorituksia ja millä aikataululla tulee tehdä, jotta oppija ymmärtää mitä hänen todella tulee tehdä ja mihin mennessä. Myös tieto siitä, onko kyseessä pakollinen tai vapaaehtoinen tehtävä, pitää antaa ja se mistä on sovittu, pitää myös pitää kiinni.

Oppijalle tulee antaa harjoitustehtävän tekemiseen oppijan oppimisedellytykset huomioiden riittävästi aikaa. Ryhmämuotoisessa rintamaopetuksessa kotitehtävien annossa on otettava huomioon myös oppijan kokonaistyömäärä. Eteenkin lapsille ja nuorille oppijoille ei tulisi antaa liian pitkää aikaa harjoitustehtävän tekemiseen, sillä se helposti unohtuu tai harjoitustöiden tekemistä lykätään ns. viimeiseen, jolloin esim. opintojakson tai periodin lopulla on töitä liikaa. Paras tapa on rytmittää harjoitustyöt pitkin opintoja suhteellisen nopeasti tehtäviksi. Järkevämpää on antaa pieniä harjoitustehtäviä tiheään kuin muutamia iso harjoitustehtävä pitkälle aikajaksolle.

Tärkeä osa harjoitustehtäviä on niiden tekemisen jälkeen oikeiden mallisuoritusten tai –vastausten läpikäynti. Tämä voidaan toteuttaa luokkamuotoisessa opetuksessa ns. harjoitustöiden purkuna tai etä- ja verkko-opetuksessa tietoverkkoa käyttäen yksilö- tai ryhmäpalautteena. Tärkeää on, että oppijat saavat palautteen siitä, ovatko onnistuneet harjoitustehtävässä oikein tai mitä olisi vielä opittava lisää, kerrattava jne.

Harjoitustehtävistä, eteenkin jos ne ovat pakollisia, opettajan on tarkoituksenmukaista pitää kirjaa siitä, ketkä oppijoista ovat tehneet ja ketkä ei. Tarvittaessa opettaja ohjaa oppijoita muistuttaen keskeneräisistä tai tekemättömistä harjoitustöistä.

Harjoitustehtäviä ja eteenkin kotitehtäviä annettaessa on muistettava, että kyseessä on vain yksi monista oppimismenetelmistä.

Lähteet ja lisätietoa

Vuorinen Ilpo, 2001. Tuhat tapaa opettaa. Vammala. Vammalan Kirjapaino Oy.