Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Havainnollistaminen

Havainnollistaminen ja konkretisointi ovat esittävän opetuksen opetusperiaatteita. Niitä tarvitaan, oli sitten kyse yksittäisen oppijan ohjaamisesta tai suurryhmän luennosta.

Havainnollistaminen auttaa:

  • konkretisoimaan opittavaa
  • vastaanottamaan, ymmärtämään, jäsentämään, muistamaan opiskeltavaa asiaa
  • luomaan virikkeisyyttä, herättämään ja pitämään yllä mielenkiintoa.


Ei ole olemassa niin abstraktia asiaa, ettei sitä voisi jotenkin havainnollistaa ja konkretisoida.

Havainnollistaminen ja konkretisointi ovat käsitteinä lähellä toisiaan, mutta eivät merkitse ihan samaa. Havainnollistaminen korostaa aistien avulla tehtävien havaintojen merkitystä, eli näkemistä, kuulemista, haistamista, maistamista, tuntemista jne. Konkretisoinnissa asiat ovat taas niin lähellä todellisuutta, että asiat saavat kokemuksen avulla tajuttavia sisältöjä, mutta muuten voivat olla hyvinkin abstrakteja käsitteitä. Havainnollistaminen on siis käsitteenä laajempi. Konkretisointi on yksi tapa havainnollistaa. (Vuorinen 2001, 43)

Kuvaus menetelmästä

Opettaja voi havainnollistaa opetettavaa asiaa hyvinkin monella eri tavalla. Havainnollistamiseen voidaan käyttää erityistä havaintomateriaalia käyttäen apuna esim. AV-välineitä (kuvia, videoita, kaavioita). Opettaja voi tuoda havaintomateriaalia opetustilanteeseen oppijoiden nähtäväksi, kokeiltavaksi, haistettavaksi jne. Opettaja voi viedä myös oppijat havaintomateriaalin luo luontoon, työssäoppimispaikalle yritysvierailulle jne.

Opettaja voi myös havainnollistaa esittämällä demonstraation tai kertomalla tarinoita tai esimerkkitapatuksia(case) esim. omaan tai oppijoiden kokemusmaailmaan liittyen. Suositeltavaa tässä on käyttää nimenomaan oppijoiden kokemusmaailmaan liittyvää havainnollistamista, jolloin asia todella konkretisoituu. Hyvä on myös muistaa, että mitä enemmän aisteja havainnollistamisessa voidaan käyttää, sitä varmemmin asia jää mieleen.

Opettajan on hyvä osata soveltaa ja uudistaa omia havainnollistamistapojaan kyseiseen opetustilanteeseen ja erilaisiin oppijoihin ja oppimistyyleihin sopivaksi. Vuorisen mukaan (2001, 43) vaarana on sokeasti rakastua johonkin tapaan havainnollistaa niin syvästi, ettei opettaja enää ponnistele konkretisoinnin vaikeita rappusia alaspäin elämysten ja kokemusten maailmaan, vaan siirtyy opetusta havainnollistaessaan abstrakteista sanasymboleista visuaalisiin symboleihin.

Resurssit

Havaintomateriaali, -aineet ja –välineet. AV- tai demonstraatiovälineet. Myös aika ja taloudellinen resurssi siirtyä tai matkustaa havaintopaikalle.

Lähteet

Vuorinen Ilpo, 2001. Tuhat tapaa opettaa. Vammala. Vammalan Kirjapaino Oy.

Lisätietoa

Jari Lavonen ja Veijo Meisalo, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden työtapaopas –verkkomateriaali > Kysely ohjaa tutkimaan luontoa. Tietoa kysymysten teosta luonnontieteissä Tutkimus luonnontieteissä on kyselyä, johon luonto antaa vastauksen. Joskus vastaus saadaan suoralla havainnolla tai yksinkertaisella mittauksella.
Viitattu 10.4.2006 http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/kokeel/kyselem/main.htm#Kysely_ohjaa_tutkimaan_luontoa

Teknillinen korkeakoulu 2004, Kielikeskus, Puheviestinnän perusopintojakso. Esityksen havainnollistaminen. Havainnollistaminen. Tietoa mm. kalvojen esittämisestä.
Viitattu 10.4.2006 http://kielikeskus.tkk.fi/opetus/viestinta/vie98220/materiaali/havainnollistaminen.htm

Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajakoulutuslaitos. Kognitiivinen oppipoikakoulutus. Tällä sivulla kerrotaan kognitiivisesta oppipoikakoulutuksesta. Kognitiivinen oppipoikakoulutus pyrkii opettamaan niitä prosesseja, joita asiantuntijat soveltavat monimutkaisissa tehtävissä.
Viitattu 10.4.2006 http://sokl.joensuu.fi/aineistot/Kasvatustiede/Jorma_Enkenberg/Oppiminen/Kogn_oppipkoul.htm

Teknillinen korkeakoulu, Opettajan tehosalkku vuodesta 2003. Audiovisaalisen materiaalin käyttö opetuksessa. Tällä sivulla saat käytännöllistä tietoa siitä, miten luennoinnin lomassa voidaan käyttää audiovisuaalista materiaalia selittämisen lomassa.
Viitattu 10.4.2006 http://www.tkk.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/tehosalkku/opetus/suunnittelu/
av_materiaalin_kaytto_opetuksessa.htm