Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Johdanto

Oppimistyylit ja oppijatyypit

Jotta opettaja tai ohjaaja kykenisi käyttämään sopivimpia opetusmenetelmiä opetuksensa tukena, on hänen hyvä perehtyä eri oppimistyyleihin ja oppijatyyppeihin parhaan mahdollisen oppimistuloksen saavuttamiseksi.

Oppimistyyli tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisen käyttämää tapaa, jolla hän tarttuu uuteen ja vaikeaankin tietoon. Oppimistyyli sisältää myös tavan, jolla ihminen omaksuu, käsittelee ja säilyttää tietoa muistissaan. Jokainen ihminen kokee itselleen läheiseksi tietyn oppimistyylin ja -strategian – yksilöiden välillä on siis eroja. Terminologiassa esiintyy suurtakin vaihtelua, mutta oppimisstrategialla tarkoitetaan oppijan käyttämää tapaa tai keinoja, jolla hän suorittaa oppimistehtävän. Oppimistyyli merkitsee puolestaan tietynlaisten strategioiden ja opiskelu- ja oppimistapojen pysyvää käyttöä. Oppimistyyli on käytännönläheinen ja toimintaorientoitunut. Kaikkeen ihmisen harjoittamaan tietojenkäsittelyprosessiin vaikuttavat lisäksi oppijan persoona, motivaatio ja emootio.

Onnistuneeseen oppimiseen ja työskentelyyn on kätketty salaisuus – ihmisen pitää tiedostaa ja tuntea oma oppimis- ja työskentelytyylinsä sekä hahmottaa niin vahvat kuin heikotkin puolensa. Ikä ei ole oppimisen rajoittava tekijä! Jokainen voi oppia lähes kaikkea, kunhan saa vain käyttää itselle sopivinta tyyliä. Kaikki pedagogisen alan tutkijat eivät kuitenkaan pidä oppimistyylejä mitenkään merkittävänä tekijänä esim. virtuaaliopetuksessa.

Opettajan tulisikin kehittää oppijan oppimismenetelmiä siten, että hänellä olisi käytössään useampia kuin vain yksi menetelmä. Näin jokainen oppija saa maksimaalisen hyödyn eri muodoissa annetuista oppimateriaaleista. Oppimistyylit ovat tällaisessa tapauksessa melko joustavia. Opettajan tulee varmistaa, että oppijalla on käytössään tarpeeksi menetelmiä ongelman ratkaisua varten etenkin kun vaihdetaan perinteinen luokkahuone vaikkapa virtuaalioppimisympäristöön.

Oppimistyylit voidaan jakaa eri aisteihin perustuviin oppimistyyleihin, jotka muodostavat samalla jaottelun eri oppijatyyppeihin:

  1. Visuaalis-verbaalinen oppimistyyli (opppija oppii parhaiten lukemalla ja muistaa parhaiten sanat ja numerot kirjallisessa muodossa)
  2. Visuaalis-nonverbaalinen (oppija oppii parhaiten kuvallisessa muodossa esitetyt asiat ja muistaa parhaiten kuvia, piirroksia, graafisia esityksiä ja symboleita)
  3. Auditiivis-verbaalinen (oppija oppii parhaiten kuuntelemalla opetusta ja muistaa parhaiten kuultua tietoa)
  4. Kinesteettis-taktiilinen (oppija oppii parhaiten kokemusten kautta sekä muistaa parhaiten sen mitä koskettelee, tunnustelee ja käsittelee).

Lisäksi opettajan käyttämiin opetusmenetelmiin vaikuttaa hänen omaksumansa käsitys oppimisnäkemyksestä: behavioristinen, humanistinen, konstruktivistinen tai kognitiivinen oppimisnäkemys.

Lähteet

Prashnig Barbara 2000, Erilaisuuden voima, Opetustyylit ja oppiminen, PS-kustannus

Tuomola & Maijanen 1999, Mukautuvat www-sivut ja oppimistyypit –sivusto, luettu 5.4.2006, http://www.cs.uta.fi/ipopp/www/ipopp99/maijanen-tuomola/index.html