Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Kirjoittamalla oppiminen

Kirjoittamalla oppiminen on ehkä eniten käytetty oppijan ajattelua ja ajattelutaitoja kehittävistä oppimismenetelmistä eteenkin korkeakoulu- ja yliopisto-opetuksessa.

Kirjoittaminen on yksi ulkopuolisen ja sisäisen maailman – ajatusten jäsentämisvälineistä, jolla luodaan merkityksiä käsitteille. Täten se sopiikin erityisen hyvin teoreettisen tiedon ja tietämyksen ajattelumenetelmäksi. Toisaalta kirjoittamalla oppiminen on myös kirjoittamisen tekemällä oppimista. Kirjoittamalla oppien siis oppii kirjoittamaan, prosessoimaan ajatuksiaan ja esittämään niitä tekstimuodossa.

Kirjoittamalla oppiminen soveltuu teoreettisen tiedon ja tietämyksen oppimiseen, sekä myös itse kirjoittamisen oppimiseen tekemällä oppien. Kirjoittamalla oppiminen sopii itseopiskelusta suurryhmäopetukseen. Kirjoittamalla oppiminen soveltuu myös erityisen hyvin verkko- ja etäopetukseen, sillä kirjoittamalla oppiminen ei ole aikaan ja paikkaan sidottua ja tekstin siirtäminen tietoverkoissa on helpompaa, kuin esim. kuvan ja äänen. Kirjoittamalla oppiminen soveltuu ehkä parhaiten auditiivisille oppijoille mutta myös kinesteettisille, liittyyhän siihen aktiivista tekemistä.

Resurssit

Kirjoittamisen tarvitaan aina tekstin tuottamisvälineet. Teksti voidaan tuottaa joko käsin kirjoittaen, koneella kirjoittaen jolloin riittää, että oppijalla on kynä tai kirjoituskone ja paperia. Nykyään yleisemmin teksti tuotetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Tällöin oppijalla on oltava käytössä ATK-työasema ja tekstinkäsittelyohjelma. Tietojen etsimisessä sekä verkko- ja etäopetuksessa tarvitaan lisäksi tietoverkkoyhteydet (Internet) sekä tietoverkkopalveluja, esim. www, sähköposti, verkko-oppimisalusta jne.

Mikäli käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa, on oppijoilla oltava myös perusosaaminen sen käyttöön.

Kuvaus menetelmästä

Kirjoittamalla oppiminen tapahtuu nykyään yleisimmin tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tietoverkkoja (Internet) hyödyntäen. Tekstinkäsittelyohjelmat monipuolisine tekstin muokkaus- ja muotoilumahdollisuuksineen sekä automaattitoimintoineen helpottavat teknisesti kirjoittamalla oppimista. Oppijan ei tarvitse kirjoittaa tekstiä uudelleen ja uudelleen eikä ns. kirjoittaa puhtaaksi, vaan tekstisisältö kehittyy kirjoitusprosessin aikana asteittain valmiiksi tekstiksi. Tekstisisällön tuottamisjärjestys ei myöskään ole sidottu, kuten kynällä ja paperilla kirjoittaessa, vaan kirjoittaminen voidaan aloittaa vaikka viimeisestä luvusta ja kirjoittaa alkupuhe tai johdanto viimeisenä. Myös tekstin jäsennystä voidaan helposti muuttaa ajatuksen kehittyessä.

Tietoverkkoa ja tietoteknisiä tietolähteitä voidaan myös hyödyntää kirjoittamalla oppimisessa tiedon lähteinä ja monipuolistajina. Oppijat voivat etsiä mielekästä tietoa maailmalta. Tiedonlähteinä voi olla elektroniset kirjat, hypertekstit ja hypermedia CD-ROM -muodossa tai Internetin tietoverkkopalvelut, kuten www. Kun oppijat etsivät lukuisista tietolähteistä informaatiota, he samalla joutuvat aktiivisesti konstruoimaan vastaan tulevaa tietotulvaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi, jotta he pystyisivät esimerkiksi kirjoittamaan esim. raportin ko. aiheesta. Kun oppijat itse etsivät tietoa erilaisista lähteistä, he joutuvat samalla pohtimaan hankkimansa tiedon oikeellisuutta ja käyttämiensä lähteiden paikkaansa pitävyyttä ja luotettavuutta tietolähteinä. Samalla kehittyy ns. medialukutaito.

Itse kirjoittamisessa ajatusten esittäminen itselleen on menetelmä kokeilla vaikkapa omien päättelyidensä kestävyyttä. Kirjoittamisprosessin aikana kirjoittaja voi esim. lähestyä asiaa useasta eri näkökulmasta. Kirjoittaja voi kirjoituksistaan myös tutkia ajatusprosessinsa etenemistä. Oman ajattelun ja päättelyprosessin sekä oppimisen näkeminen tuottamansa tekstin kautta kehittymisen näkeminen merkitsee oman ajatteluprosessin tiedostamista.

Itse kirjoittamisprosessi voidaan toteuttaa aktiivisena kirjoittamisena, prosessikirjoittamisena. Kirjoittamalla voidaan oppia myös raporttien kirjoittamisen kautta.

Lisätietoa

- Aktiivinen kirjoittaminen
- Prosessikirjoittaminen
- Raporttien ja ohjeiden kirjoittaminen.

Lähteet ja lisätietoa

Countryman, J. (1992). Writing to learn mathematics. Portsmouth, NH: Heinemann.
Linna, H. 1994. Prosessikirjoittaminen: Kirjoittamisen suuri seikkailu. Porvoo: WSOY, Opetus 2000.

Rivard, L.P. (1994). A review of writing to learn in science: Implications for practice and research. Journal of Research in Science Teaching.