Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Laboraatiotyöt

Laboraatiotyöt tai -harjoitukset ovat yksi tekemällä oppimisen harjoitustyömuodoista. Laboraatioharjoitus terminä on tutumpi korkeakouluissa ja yliopistoissa. Ammatillisessa koulutuksessa käytetään yleisemmin samasta asiasta termiä käytännön harjoitustyö. Laboraatioharjoitukset ovat yleisiä tekniikan ja liikenteen alalla. Ne soveltuvat hyvin yksilö-, pari- ja pienryhmäntyöskentelyyn. Niissä konkretisoidaan käytäntöön tietopuolisessa ja teoriaopetuksessa opittuja asioita. Laboratoriotyöt voivat olla luonteeltaan myös demonstraatioharjoituksia, jolloin niihin liittyy työselostus tai posterin tekeminen. (Teknillinen korkeakoulu 2002)

Laboraatiotyöt soveltuvat erityisen hyvin oppijoille, jotka kykenevät oma-aloitteisesti toimimaan yksilöinä tai ryhmissä. Ne soveltuvat erityisen hyvin kinesteettisille oppijoille. Jos työ tehdään ryhmissä, olisi hyvä, että ryhmässä olisi erilaisia oppijatyyppejä jolloin ryhmä toimii tiiminä ja erilaisuudet täydentävät toisiaan ja että ryhmän jäsenet pystyvät toimimaan vuorovaikutteisesti.

Koska laboraatiotyössä yleensä tarvitaan erikoisvälineitä ja tiloja, varsinaisten laboraatioiden tekeminen etä- ja verkko-opetukseen on hankalaa. Sen sijaan töiden ohjeistamiseen, taustatiedon etsimiseen, raportointiin ja opettajan antamaan palautteeseen tietoverkko on oiva välinen.

Resurssit

Laboraatiotyössä tarvittavin välinein varustettu työsali, työpaikka tai muu ympäristö. Mikäli työ raportoidaan, tarvitaan raportin työstämiseen tarvittavat välineet. 

Kuvaus menetelmästä

Kuten muissa harjoitustehtävissä, opettajan tulee laboraatioharjoituksessa antaa selkeä ja täsmällinen toimeksianto tai ohje siitä, millainen harjoitustyö tulee tehdä, millä aikataululla ja millä välinein, sekä myös ohjeet raportoinnista. Tehtävänanto voi olla valmis työkohtainen työohje tai vastaava sekä erilliset yleisohjeet laboraatiotöistä ja niiden raportoinnista. Ohjeet voidaan antaa myös suullisesti, mutta suositeltavaa on antaa ne kirjallisesti. Ohjeessa tulisi antaa myös tietoa laboraatiotyön arvioinnista.

Oppija tai oppijaryhmä tekee laboraatiotyön pääsääntöisesti omatoimisesti ohjeistetussa tilassa tai paikassa ohjeiden mukaisin välinein. Opettaja tarvittavissa ohjaa ja avustaa sekä seuraa ja valvoo, että työ tehdään ohjeiden mukaan. Erityisen tarkkana opettajan tulee olla työturvallisuusasioissa. Joissa, esim. sähköalan laboraatiotöiden tekemisen edellytyksenä on, että oppija on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuuden opinnot. Laboraatiotyön aikana havainnot kirjataan ohjeiden mukaisesti pöytäkirjaan tai vastaavaan tai muuten dokumentoidaan työn tulokset. Opettaja vielä tarkistaa, että asiat tehty oikein, jotta raportointi onnistuu.

Varsinaisen laboraatiotyön jälkeen, mikäli näin on ohjeistettu. Oppija tai ryhmä laatii raportin tai selostuksen työstä. Raportti voidaan laatia esim. kotityönä, jolloin raporttia laadittaessa samalla kerrataan mitä laboraatiotyössä tehtiin.

Opettaja tarkistaa ja arvioi laboraatiotyön tuotetun raportin, dokumentoinnin sekä ryhmän työskentelyn perusteella. Riippuen opintojen tavoitteista paino arvioinnissa voi arvioinnissa voi olla joko itse laboraatiotyön tekemisellä tai raportin sisällöllä tai molemmilla.

Lähteet

Teknillinen korkeakoulu 2002, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan koulutusohjelman Opinto opas 2002 – 2003.
Viitattu 13.4.2006 http://www.sahko.tkk.fi/opiskelijat/opinto_opas02_03/luku10.htm#0

Lisätietoa

Teknillinen korkeakoulu, Opettajan tehosalkku vuodesta 2003. Laboratoriotyökurssien kehittäminen. Tällä sivulla on pohdittu laboratoriotöiden kehittämistä biokemian, mikrobiologian ja elintarviketekniikan laboratoriotyökursseilla. Tarkastelun alasta huolimatta pohdinnat, vinkit ja löydökset soveltuvat myös muiden alojen laboratoriotyö- ja muiden "käsityöläiskurssien" kehittämiseen. Ideat on jaettu kolmeen osaan sen mukaan, liittyvätkö ne käytännön töiden kehittämiseen, korvaamiseen muilla työmuodoilla vai opitun arviointimenetelmiin.
Viitattu 13.4.2006 http://www.tkk.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/tehosalkku/opetus/opetusmenetelmia/
laboratoriokurssien_kehittaminen.htm


Teknillinen korkeakoulu, Opettajan tehosalkku vuodesta 2003. Pikaraportti laboratoriotöissä. Sivulla on tiivistelmä laboraatiotöihin sopivat pikarapotoinnista.
Viitattu 13.4.2006 http://www.tkk.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/tehosalkku/opetus/opetusmenetelmia/
pikaraportti_laboratoriotoissa.htm