Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Posteritehtävä

Harjoitustyönä tekemällä oppien voidaan tehdä myös postereita. Posteri eli tietotaulu, tutkimusjuliste, juliste on hyvin yleinen tapa julkistaa tutkimustyötä ja -tuloksia tieteellisten kokouksien yhteydessä lähes jokaisella tieteenalalla. Posteri voi olla joko tieteellinen, käytännöllinen, ammatillinen tai mainos. Tieteellisellä posterilla kuvataan tutkimusta ja sen tuloksia lyhyesti ja ytimekkäästi. Käytännöllisellä tai ammatillisella posterilla voidaan kuvata esim. jonkin ryhmän toimintaa, työkokonaisuutta, laboraatiotyötä, projektin tapahtumia jne. Mainospostein tarkoitus on mainostaa jotain tuotetta tai palvelua ja ne ovat rakennettu mainoksen tehokeinoin, eli niissä on mielikuvia herättävää kuvitusta ym. varsinaisen asiasisällön jopa puuttuessa. (Pitkänen 2003.)

Posteritehtävä soveltuu hyvin yksilö tai pienryhmätyöskentelyyn. Erityisesti se soveltuu visuaalisille oppijoille. Posteritehtävä soveltuu myös etä- ja verkko-opetuksen kautta annettavaksi ja ohjeistettavaksi, mutta varsinainen näyttely toteutetaan paikanpäällä.

Resurssit

Postereiden tekemiseen tarvittavat materiaalit tai välineet. Posteri voidaan tehdä joko käsin paperiarkeille tai sähköisesti käyttäen esim. grafiikan tai diaesitysten tekoon tarkoitettuja tietokoneohjelmia. Tällöin käytössä pitää olla julistekoon kokoinen tulostin tai videotykki, jotta posteri voidaan julkaista näyttelyssä.

Kuvaus menetelmästä

Posteri voidaan tehdä yksilö, pari- pienryhmätyönä. Se soveltuu hyvin esim. käytännön työtehtävän tai laboraatiotyön yhteydessä tehtäväksi. Eli tällöin kirjallisen tehtävän sijalta oppija tai pienryhmä esittää tekemänsä työn tai laboraation. Posteri voidaan tehdä myös jostain muusta aiheesta, josta oppija tai ryhmä on etsinyt tietoa. Ammatillisessa koulutuksessa postereita voidaan tehdä esim. työvaiheista ja hyviä postereita voidaan hyödyntää jatkossa opetuksessa tai vaikka opetuksen markkinoinnissa. Myös ammatillisten opintojen opinnäytetyön kirjallinen osuus voitaisiin tehdä osin tai kokonaan posterina.

Posteritehtävästä opettajan tai ohjaajan tulee antaa selkeä ja täsmällinen toimeksianto tai ohje siitä, millainen posteri tulee tehdä, millä aikataululla ja millä välinein, sekä myös ohjeet posterin esittämisestä ja näytteillepanosta. Ohjeet voidaan antaa myös suullisesti, mutta suositeltavaa on antaa ne kirjallisesti. Ohjeessa on myös annettava tieto siitä, miten tuotettu posteri arvioidaan.

Valmiit posterit laitetaan näytteille sovittuun tilaan, esim. luokan seinille. Näyttely voi olla myös laajempi tilaisuus, johon osallistuu opettajan lisäksi myös muita oppijoita ja oppilaitoksen henkilökuntaa. Oppijat valmistautuvat esittämään tuotoksensa sekä vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin. Yleisönä tällöin ovat muut oppijat ja opettaja tai opettajat.

Posterit ja niiden esittelyt arvioidaan annettujen arviointiohjeiden pohjalta. Keskeistä arvioinnissa on sisältö ja se, miten oppijat esityksessään tuovat esille sen, että ovat perehtyneet posterin aiheeseen, työtehtävään tai laboraatioon.

Lähteet ja lisätietoa

Pitkänen Sari H. 2003. Posteri PowerPointilla ja tulostus esim. Poster-ohjelmalla -sivusto. Joensuun yliopisto, Opetusteknologiakeskus.
Luettu 13.4.2006 http://www.joensuu.fi/opetusteknologiakeskus/koulohj/oppimat/posteri/tarkoitus.html

Saara A. Brax 1998. Opetuksen työkalupakin parhaat palat, PDF-verkkodokumentti sivu 44, Luettu 13.4.2006 http://www.tkk.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/kirjoitukset/opetuksentyokalupakki.pdf