Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Raporttien ja ohjeiden kirjoittaminen

Aktiivista kirjoitusprosessia tukevia kysymyksiä ja prosessikirjoittamisen periaatteita voidaan soveltaa esimerkiksi erilaisten raporttien, ohjeiden ja oppaiden kirjoittamisessa. Kirjoittamisprosessi toteutetaan yleensä prosessikirjoittamisena. Esimerkkejä tällaisista raporteista ovat mm. opinnäytetyön raportti, työohjeet tai vaikkapa raportointiohjeet.

Kirjoittamalla oppiminen soveltuu teoreettisen tiedon ja tietämyksen oppimiseen. Raportteja ja ohjeita kirjoittaessa voidaan myös käytännön työtehtävää tai prosessia lähestyä tai analysoida vaiheelta raportin tai työohjeen muodossa.
Kirjoittamalla oppiminen sopii itseopiskelusta suurryhmäopetukseen. Kirjoittamalla oppiminen soveltuu myös erityisen hyvin verkko- ja etäopetukseen, sillä kirjoittamalla oppiminen ei ole aikaan ja paikkaan sidottua ja tekstin siirtäminen tietoverkoissa on helpompaa, kuin esim. kuvan ja äänen. Kirjoittamalla oppiminen soveltuu ehkä parhaiten auditiivisille oppijoille mutta myös kinesteettisille, liittyyhän siihen aktiivista tekemistä.

Resurssit

Kirjoittamisen tarvitaan aina tekstin tuottamisvälineet. Teksti voidaan tuottaa joko koneella tai tietokoneella kirjoittaen tai kynällä käsin kirjoittaen. Nykyään yleisemmin teksti tuotetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Tällöin oppijalla on oltava käytössä ATK-työasema ja tekstinkäsittelyohjelma. Tietojen etsimisessä sekä verkko- ja etäopetuksessa tarvitaan lisäksi tietoverkkoyhteydet (Internet) sekä tietoverkkopalveluja, esim. www, sähköposti, verkko-oppimisalusta jne.

Mikäli käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa, on oppijoilla oltava myös perusosaaminen sen käyttöön.

Kuvaus menetelmästä

Yksinkertainen tapa kirjoittaa raportti on kirjoittaa kertomus joka on johonkin konkreettiseen toimintaan, esimerkiksi elämänkerta tai käytännön työn työkokonaisuus. Pienimuotoisia "elämänkertoja" voidaan kirjoittaa jostain rajatusta teemasta. Tällaiseen teemaan voidaan kytkeä myös teknillisiä, tieteellisiä tai sosiaalisia näkökulmia. Seuraava esimerkki on energian kulutuksen alalta.

Laadi raportti viikon ajalta käyttämistäsi sähkölaitteista ja käyttöajoista. Tee viikon ajalta ensin muistiinpanoja ja pohdi viikon lopulla, missä järjestyksessä asiat on kerrottava, jotta sähkölaitteiden käytöstä tulisi selkeä kuva. Käytä raportissasi hyväksesi graafista esitystä, esimerkiksi pylväsdiagrammeja.

Raportti voidaan kirjoittaa myös käytännön työtehtävästä, tutkimuksesta, laboraatiosta yms. Perusperiaate kuitenkin on, että siinä tarkastellaan jotain menneisyydessä tapahtunutta tai olemassa olevaa ilmiötä tai vastaavaa. Raportti yleensä myös sisältää kirjoittajan johtopäätöksiä ja analysointeja, mutta se voi olla myös objektiivinen esitys jolloin päätelmien tekeminen jää lukijoille.

Ohjeet ovat myös raportin kaltaisia kuvauksia jostain käytännön ilmiöstä, tapahtumasta, prosessista tai vastaavasta. Ohjeiden kirjoittamisen pohjalla on aikaisemmin tapahtunut ilmiö, jos näin ei ole, kyse on enemmänkin suunnitelmasta kuin ohjeesta. Ohjeissa ko. ilmiö esitetään kuitenkin tulevana. Näkökulman on myös ohjeistava, että lukija saa siitä tarvitsemaansa informaatiota, jotta hän voi tai voisi ”uusia” ohjeen kirjoittajan kuvaaman ilmiön.

Lähteet ja lisätietoa

Lavonen, Meisalo, Niittykangas et al. 2001. Lukemalla ja kirjoittamalla oppiminen –www-sivusto. Helsingin yliopisto. Luettu 16.4.2006 http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/lukem/main.htm