Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Sosionomi (AMK) | Oulun ammattikorkeakoulussa

Sosionomi (AMK)

Sosionomi on sosiaalihuollon ammattihenkilö ja vuorovaikutustyön ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä ihmisten kanssa. Sosionomi on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Tervetuloa opiskelemaan sosionomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Sosionomikoulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Koulutuksen tavoitteena on, että kehityt asiantuntevaksi ihmisten sujuvan arjen tukijaksi ja oman työn kehittäjäksi. Perehdyt kattavasti sosiaalialan palveluihin ja pääset pohtimaan syvällisesti sosiaalialan ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä. Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan yhteisöjen, asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.

Sosionomiopintojen perustana on sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle yhteisesti sovitut, valtakunnalliset osaamisalueet, joita ovat: sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen. 

Perusopinnoissa muodostat käsityksen hyvän elämän edistämisestä ihmisten ja yhteiskunnan tavoitteena sekä sosionomin ammatillisen toiminnan tavoitteena. Opinnoissasi korostuu teorian ja käytännön yhdistäminen ja tutkiva työote. 

Ammattitaitoa syventävissä ja täydentävissä sosionomin opinnoissa voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä, esimerkiksi:

 • iäkkäiden palvelut
 • lastensuojelu
 • mielenterveystyö
 • nuorisotyö ja koulun hyvinvointityö 
 • perheiden hyvinvoinnin edistäminen
 • päihdetyö
 • työikäisten palvelut
 • vammaistyö
 • varhaiskasvatus*. 

*) Ennen 1.9.2019 ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittanut ja 31.7.2023 mennessä valmistunut sosionomi, joka on suorittanut 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja, saa varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. 31.7.2023 jälkeen valmistuneet saavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu sosionomikoulutuksessa

Oamkista lähtee vuosittain paljon opiskelijoita vaihtoon opiskelu- tai harjoittelujaksoille eri puolille maailmaa. Vaihdolla tarkoitetaan opiskelijan mahdollisuutta joko opiskella ulkomailla (opiskeluvaihto) tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla (harjoitteluvaihto). Vaihto voi siis pitää sisällään joko harjoittelua, tai opiskelua, tai jopa molempia tietyin reunaehdoin. Suosittelemme vaihtoa toisen vuoden opintojen aikana. 

Harjoittelu osana sosionomiopintoja

Oppitunneilla omaksut sellaista tietoa ja taitoa, jota pääset soveltamaan harjoitteluissa. Tutkinto-ohjelmassamme sinulla on kolme pitkää harjoittelua, yhteensä 30 viikkoa. Harjoitteluissa kehität sosionomin ammatti-identiteettiäsi, kehität ammatillista osaamista, syvennät sosiaalialan työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta ja vahvistat vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi. Harjoittelussa teet yhteistyötä kokeneiden sosionomien kanssa ja hyödynnät heidän osaamistaan ammatillisessa kasvussasi. Tutkinto-ohjelman opettajat ohjaavat harjoitteluasi ja opiskelukaverisi tuuppaavat sinua onnistumaan.

Sosionomit työelämässä

Sosionomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia työmenetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointipalveluiden muutoksia. 

Valmistuttuasi voit sijoittua työelämässä seuraaviin tehtäviin:

 • sosiaaliohjaaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja*
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • järjestötyöntekijä
 • järjestösihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • palveluohjaaja 
 • päivätoiminnanohjaaja
 • muistikuntoutusohjaaja
 • ohjaaja tai vastaava ohjaaja lasten- tai nuorisokodissa, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaistyössä 
 • projektityöntekijä tai -päällikkö 
 • urasuunnittelija 
 • sosiaalipalveluja tuottavana yrittäjä

Valmistuneena sosionomina (AMK) voit rekisteröityä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, johon kuuluminen on edellytys sosiaalihuollon ammattilaisena työskentelylle.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Päivä-, ja monimuoto-opintoihin olemme opiskelijaryhmiin varanneet kolmesta kuuteen paikkaa avoimen polkuopiskelijoille. Polkuopiskelijana voit suorittaa samat ensimmäisen vuoden opinnot kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. Suoritettuasi polkuopintoja 55 op voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa myös yksittäisiä sosionomikoulutuksen opintojaksoja. Lue lisää avoimen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Sosionomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi sosionomiksi (AMK) ja kun olet kerryttänyt alan työkokemusta kolme vuotta, voit hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opiskelusi tukee uralla etenemistä esimerkiksi esimies- ja kehittämistehtäviin. Sinulla on käytettävissäsi ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutus ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelutarjonta. Voit hakea jatkamaan opintojasi myös muihin korkeakouluihin tai yliopistoihin.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

4.–18.9.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Sosionomilla on monipuoliset työmahdollisuudet

Elina Stenberg suosittelee sosionomiksi opiskelua, sillä ala tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia.