Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Autoalan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulussa

Autoala, YAMK

 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
» Insinööri (ylempi AMK)

Opiskele autoalan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi esimies- ja asiantuntijatehtäviin tai perustamaan oman yrityksen.  Insinööri (YAMK) voi työskennellä johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina. 

Autoalan huippuosaajaksi

Autoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Insinööri, YAMK) on suunniteltu ensisijaisesti alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Koulutuksemme rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Jos sinulla on jo aiemmin hankittua osaamista, esimerkiksi ajoneuvojen katsastajana, osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Digitaalisuus, palvelusektorin ja yrittäjyyden kasvu sekä kansainvälinen kilpailu haastavat liike- ja työelämän. Autoalan tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa autoalan tarkastustyön kehittämiseksi. Opinnot antavat sinulle autoalan uusinta ja syvällisintä tietoa sekä valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä. Ajoneuvoihin liittyvän lainsäädännön tunteminen tukee osaamistasi myös muissa autoalan asiantuntijatehtävissä kuten jälkimarkkinoinnissa.

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin. Autoalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta alan vaativasta kehitysprojektista. Valitun opiskelijaryhmän odotetaan olevan autoalan tuntevia ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa haastava autoalan kehittämisprojekti. 

Valmistuttuasi (insinööri, YAMK) kykenet:

 • koulutuksen avulla tunnistamaan innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia autoalalla
 • suunnittelemaan, testaamaan ja toteuttamaan autoalan kehittämisprojekteja
 • toimimaan aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
 • kokoamaan ammatillisia verkostoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15 op 
 • Monialaiset opinnot (15 op) seuraavista teemoista: 
  • Johtamisosaaminen, liiketoimintaosaaminen sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen 
  • Vapaasti valittavia opintoja (10 op), esimerkiksi:
  • Strategia, henkilöstö- ja projektijohtaminen 5 op
  • Palvelumuotoilu 5 op
  • Hankintaosaaminen 5 op
  • Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op
  • Yrittäjyys 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on neljä keväällä ja neljä syksyllä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja opiskelu toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut sekä tekniikan että muiden alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa autoalan asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esimiehenä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • jälkimarkkinointipäällikkö
 • korjaamopäällikkö
 • katsastusalan yrittäjä
 • logistiikkajohtaja.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Osaamisteemojen sisällä käsitellään kansainvälisyyteen liittyviä aihealueita, kuten kansainvälistä viestintää ja henkilöstöjohtamista sekä kansainvälistyvän yrityksen markkinointia.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Opintojen aikana on mahdollista opiskella ajoneuvojen katsastustoimintaa nykyaikaisessa ja kehittyvässä ympäristössä sekä suorittaa kevyiden ajoneuvojen katsastajan tutkinto.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Laajuus ja kesto

60 op

1-2 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu