Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja

Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja, YAMK


Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

» Ensihoitaja (ylempi AMK)
» Kätilö (ylempi AMK)

» Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
» Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

 

Opiskele laajavastuiseksi asiantuntijasairaanhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja pystyy vaativaan itsenäiseen päätöksentekoon ja voi toimia terveydenhuollon vaativissa työtehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet itsenäiseen potilaan tutkimiseen, hoidon tarpeen arviointiin sekä oireenmukaisen hoidon aloittamiseen terveysongelmissa. Voit opiskella ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) verkko-opintoina eli töiden ohessa. 

» Katso koulutuksen esite.

Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijoita ja uudistajia tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä. Nimike laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja viittaa sairaanhoitajien laajavastuisiin työnkuviin, joita sosiaali- ja terveysalan murros tuo tullessaan. Laajavastuisessa kliinisessä hoitotyössä (Advanced Practice Nursing) toimii laillistettu sairaanhoitaja, jolla on laaja työkokemus, syvät teoreettiset tiedot ja kliiniset taidot sekä ylempi korkeakoulututkinto.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa terveysalaa näyttöön perustuen. Koulutus antaa sinulle valmiudet itsenäiseen potilaan tutkimiseen ja hoidon tarpeen arviointiin sekä oireenmukaisen hoidon aloittamiseen terveysongelmissa

Osaat hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kliinisessä työssä ihmisen terveydentilan ja hyvinvoinnin tutkimiseen, arvioimiseen ja edistämiseen. Syvennät osaamistasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Vahvistat valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen, ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin.  Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi konsultoivana asiantuntijana, itsenäisen vastaanoton toteuttajana terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto. Pääset Master-opinnoissa mukaan laajoihin kliinisen hoitotyön asiantuntijuutta edistäviin verkostoihin. Teet tiivistä yhteistyötä alueen julkisen sektorin, yrittäjien ja/tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan:

 • laajavastuisen kliinisen hoitotyön asiantuntijaosaaminen
 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden.

Laajavastuisen kliinisen hoitotyön asiantuntijaosaamiseen sisältyviä koulutuksen sisältöalueita ovat:

 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • asiantuntijuuden kehittyminen terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
 • asiakkaan hyvinvoinnin ja terveydentilan kokonaisvaltainen tutkiminen ja arviointi
 • farmakologia ja lääkehoito
 • digitalisaatio ja terveysteknologia kliinisissä erityiskysymyksissä.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

 • Alan asiantuntijaosaaminen, kliinisen osaamisen syventäminen asiakaslähtöisessä hoitotyössä (20 op)
 • Johtamisosaamisen opintoja (10 op)
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (15 op)
 • Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista (10 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • Vapaasti valittavia opintoja (5 op)
 • Opinnäytetyö (30op)

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master- työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat Master-työn toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Valmistuttuasi voit toimia konsultoivana asiantuntijasairaanhoitajana, pitää itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa terveydenhuollon organisaatioissa tai alkaa yrittäjäksi. Voit työskennellä erilaisissa terveysalan asiantuntijatehtävissä moniammatillisten ryhmien koordinoijana, kouluttajana tai johtajana. Asiantuntijatehtävissä teet yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi: 

 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • asiantuntijasairaanhoitaja
 • erityisasiantuntija
 • suunnittelija
 • hyvinvointikoordinaattori
 • palveluohjaaja
 • sovelluskoordinaattori
 • opetuskoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • kehittämispäällikkö.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli töissä vuoden kuluttua valmistumisesta 95 prosenttia ja työttömänä vain 3 prosenttia.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden, YAMK-koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu