Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto

Arki lähemmäs - Maaseudun asukkaiden kuntoutuspalvelujen monipuolistaminen etäkuntoutuksen kokeiluja hyödyntäen

Etäkuntotuspalvelujen kehittämisen taustaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä muuttuva palvelurakenne, asiakkaan valinnanvapaus ja digitalisaatio tuovat muutoksia pohjoissuomalaisen ihmisen kuntoutuspalveluihin. Digipalvelujen tarve ja työntekijöiden etäteknologiaosaamisen vaade tulevat kasvamaan. Kuntoutuksessa tarvitaan matalan kynnyksen etäpalveluja, mutta myös erityisosaamista vaativan ammattitaidon saavutettavuus tulee varmistaa. Kotona asuvat ikäihmiset, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret sekä syrjäseudulla asuvat yksinäiset ja/tai työelämän ulkopuolelle jääneet henkilöt ovat keskeisiä monialaisen etäkuntoutuksen asiakasryhmiä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on edistää kuntoutuspalvelujen saatavuutta Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla maaseutualueilla sekä monipuolistaa palvelutarjontaa etäkuntoutusta hyödyntäen. Tavoitteena on, että etäkuntoutuksessa osataan käyttää maaseudulle soveltuvia teknologisia ratkaisuja, jotka lisäävät kuntoutuksen asiakkaiden kotona asumisen mahdollisuuksia ja arjessa selviytymistä. Kuntoutumisen tukena on tärkeä osata hyödyntää asiakkaan lähiseudun ympäristöjä, alueellisia erityispiirteitä ja voimavaroja, jotka vahvistavat myös maaseutualueiden elinvoimaa. Työntekijöitä mentoroidaan etäratkaisujen käyttöönotossa.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja luodaan maaseudulle uusia yhteistyömalleja. Hankkeessa jatketaan Pohjois-Suomessa käynnistynyttä kehittämistyötä. Toteutuneesta kehittämistyöstä otetaan oppia ja saatuja kokemuksia hyödynnetään.

Hankkeelle on myönnetty tukea 276 372,64 euroa (EUn osuus 122 185,82 euroa + valtion osuus 154 186,82 euroa).


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)