Extranet

LAB-oppimisympäristöjen kehittäminen (LABDEV)

LAB-oppimisympäristöjen kehittämishanke (LABDEV) on kolmivuotinen toimintamallin kehittämishanke, joka keskittyy koulutuksen, työelämäyhteyksien sekä yrittäjyyskasvatuksen tehostamiseen korkeakoulumuotoisessa opetuksessa.

Kehittämisidea perustuu Oulu Game LABissa kehitettyyn toimintamalliin, joka on onnistunut toteuttamaan vuodesta 2012 lähtien menestyvää pelialan koulutusta ja tuottanut uusia yrityksiä, pelidemoja ja -konsepteja sekä pelialan ammattilaisia toimialan tarpeisiin. Tämä ainutlaatuinen koulutusmalli liittää yhteen monialaiset opiskelijaryhmät eri aloilta sekä eri taustaiset ammattilaiset, jotka saavat täydennys- ja muuntokoulutusta toimialakohtaisten konseptien ja tuotesuunnittelun toteuttamiseksi.

LABDEV-hankkeessa tähän mennessä perustetut LABit ovat:

DevLAB :: terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvät tuotteet ja ratkaisut sekä monialaiset ympäristö- ja energia-alan ratkaisut yrityksille
EduLAB :: oppimistuotteet ja -ratkaisut vientituoteyrityksille sekä digitaalisten sisältöjen demot ja ratkaisut

LABDEV-hankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan uusi oppimisen toimintamalli, jota pilotoidaan ja evaluoidaan hankkeen aikana. Tätä toimintamallia ei ole vielä aiemmin sovellettu hankkeessa valituille toimialoille. Toimintamallin odotetaan luovan uutta yritystoimintaa, parempaa ja tehokkaampaa koulutusta sekä vastaavuutta työelämän tarpeisiin. Toimintamallilla edesautetaan myös alueen muunto- ja täydennyskoulutusta.

Hankkeen toiminnan kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö sekä muu henkilöstö. Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä ovat:


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)