Toimenpiteet

Hanke on käynnistynyt 1.9.2015 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. 

Hanke tutkii, kehittää ja luo monimuotoisia, verkkoviestintävälineitä hyödyntäviä opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen toimintamalleja. Kouluttaa mallin ja työvälineiden käyttöön. Pääasialliset toimenpiteet ovat toimintamallien kehittäminen, työkalujen kartoitus, henkilöstön koulutus verkko-ohjauksen menetelmiin ja työkalujen käyttöön. Verkko-ohjauksen erityispiirteisiin vuorovaikutuksen, viestinnän ja tietoturvan osalta kiinnitetään erityistä huomiota.

Hanke koostuu seuraavista neljästä työpaketista: 

Työpaketti 1. Verkko-ohjauksen toimintamallit

Työpaketissa tehdään kirjallisuuskatsaus ja tutustutaan jo käytössä oleviin toimiviin verkko-ohjauksen toimintamalleihin meillä ja muualla sekä luodaan oma verkko-ohjauksen toimintamalli Oulun ammattikorkeakoululle. 

Työpaketti 2. Verkkoviestintävälineet

Työpaketissa tunnistetaan ohjaustoimijoiden yhteydenottotarpeet ja arvioidaan Oamkissa käytössä olevien verkko-ohjaustyökalujen sopivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta opintojen ohjaukseen ja hankitaan tarvittaessa uusia työkaluja koekäyttöön. Määritellään myös tietoturvan ja yksityisyyden vaatimuksia monimuoto-ohjauksessa. 

Työpaketti 3. Koulutukset

Hankkeessa järjestetään kahden tyyppisiä koulutuksia. Ydinryhmälle pidetään työpajatyyppisiä koulutuksia joissa kokeillaan kehitettäviä ohjausmalleja ja arvioitavia työkaluja käytännössä. Laajemman ryhmän koulutuksilla viestitään hankkeen toiminnasta, koulutetaan valittuja osia mallista, osallistetaan henkilöstöä ja kerätään heiltä kokemuksia.

a) Ydinryhmän koulutus

Oamkin henkilöstön kouluttaminen uuden toimintamallin ja työvälineiden vaatimien taitojen osalta monimuoto-ohjaukseen eri opintojen vaiheissa. Uusien käytäntöjen levittämiseksi henkilöstön keskuuteen on todettu parhaaksi keinoksi kouluttaa ensin pieni ydinryhmä, jonka jäsenet tulevat tukemaan oman yksikkönsä henkilöstöä parimentorointimenetelmällä. Koulutukset ovat päivän mittaisia työpajatyyppisiä koulutuksia joissa simuloidaan todellisia ohjaus- ja neuvontatilanteita. Simuloinnit videoidaan jotta niitä voidaan käyttää jatkossa kouluttamiseen ja kehitettävän mallin arviointiin. Koulutuksia järjestetään seitsemän ja jokaisessa on 16 koulutuspaikkaa. Koulutettavat ovat opintojen-ohjaajia, opiskelija- ja hakijapalveluiden henkilöitä ja opettajatuutoreita Oamkin eri kampuksilta.

b) Laajempi koulutus

Koulutus kaikille Oamkin opintojen ohjauksen parissa työskenteleville henkilöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuudet ovat avoimia, katsottavissa myös verkossa, maksuttomia ja kestävät 3,5 tuntia. Tilaisuuksia järjestetään neljä ja koulutuspaikkoja on 50 per koulutus.

4. Viestintä ja tulosten julkaiseminen

Hankkeen tulosten tiedottamiseen ja koulutusten markkinointiin käytetään Oamkin henkilökunnan Heimo-intranettiä, kampusten ja osastojen työpaikkakokouksia, Oamkin opettajien teemapäiviä ja mm. opintojen ohjauksen tapahtumia.

Laajempien koulutusten ja päätösseminaarin markkinointiin käytetään opintojen ohjauksen yhdistyksiä ja tapahtumia, Oamkin sosiaalista mediaa, lehdistötiedotteita, projektihenkilöstön verkostoja ja lehtimainontaa.

Hankkeessa järjestetään päätösseminaari, johon voi osallistua myös verkossa. Seminaari videoidaan ja videot ovat saatavilla verkossa. 

Koulutusten materiaalit, syntyvät toimintamallit ja kokemukset toimintamallista ovat Oamkin sisällä julkisia koko hankkeen ajan, jotta kiinnostuneet henkilöt voivat seurata hankkeen etenemistä. Hankkeen aikana kehitystä tehdään avoimesti organisaation sisällä ja etenemistä tiedotetaan hankkeen aikana.

Hankkeen koulutuksissa, julkaisuissa ja loppuseminaarissa julkaistaan kehitetyt menetelmät kaikkien saataville. Tulokset ovat kaikkien saatavilla. Hanke tuottaa julkisen Verkko-ohjauksen hyvien käytäntöjen oppaan verkkoon täydentämään opintojen ohjauksen nykyisiä ohjeita.

Koulutusmateriaalien ja oppaan pohjalta tehdään videomateriaalia, joka soveltuumyös uuden ohjaustoimijan perehdytysmateriaaliksi verkko-ohjaukseen. Hankkeen tuloksista laaditaan artikkeli Oamkin tutkimus- ja kehitystyön julkaisusarjaan ePookiin ja niitä esitellään loppuseminaarissa.Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)