Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 4/2009

Uudistumiskyky ja rohkeat avaukset haastavat Oulun korkeakouluyhteistyötä

Metatiedot

Nimeke: Uudistumiskyky ja rohkeat avaukset haastavat Oulun korkeakouluyhteistyötä

Tekijä: Kinnunen Ismo

Aihe, asiasanat: korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen, korkeakouluyhteistyö

Tiivistelmä: Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut suuria uudistavia muutospaineita niitä ohjaavalta opetusministeriöltä sekä muulta toimintaympäristöltä. Uudistusten keskeisenä tavoitteena on ollut koko korkeakoululaitoksen rakenteiden kehittäminen. Tavoitteen taustalla on duaalimalliin perustuvan korkeakoulujärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden parantaminen osana eurooppalaista korkeakoulu- ja tutkimusaluetta. Oulun korkeakoulut ovat jo 1990-luvun loppupuolelta alkaen suunnitelleet ja toteuttaneet rakenteellisen kehittämisen yhteistyötä. Vuosina 2006–2008 toteutetussa Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeessa on etsitty uusia toimintamalleja yli 20 alakohtaisessa työryhmässä mahdollisimman lähellä käytäntöä. Tämä on tarkoittanut muun muassa sitä, että yhteistyöhankkeeseen on osallistunut yhteensä yli 250 henkilöä. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen on erittäin tärkeää, koska vain se mahdollistaa uusien toimintamallien toteutumisen käytännössä. Yhteistyön kehittämisen konkreettisina tuloksina on ollut useilla koulutusaloilla opintokurssien ja -jaksojen välinen yksityiskohtainen tarkastelu hyväksilukemisineen, joustavine opintopolkuineen ja työnjaollisine täydentävyyksineen. Lisäksi on muodostettu korkeakoulujen opetuksessa muutamilla koulutusohjelmatasoilla, kuten hyvinvointitekniikassa yhteisiä kansainvälisestikin vetovoimaisia koulutuskokonaisuuksia. Korkean osaamisen, sen uudistamisen ja alueen kehittämisen kannalta yksi merkittävimmistä yhteisistä linjauksisa saavutettiin vuoden 2009 helmikuussa solmitussa Oulun Innovaatiokeskittymän Allianssisopimuksessa. Sopimus sitouttaa yliopiston, ammattikorkeakoulun yhteistyössä Oulun kaupungin, VTT:n ja Technopolis OYJ:n keskittymään entistä intensiivisemmin kehittämään kansainväliseen tutkimukseen ja koulutukseen suuntautuneita sekä alueellisesti ja toiminnallisesti erikoistuneita tutkimus- ja opetusyhteenliittymiä. Oulun korkeakoulujen yhteistyön uudistaminen jatkossakin edellyttää korkean osaamisen yhteistä kehittämistä, ennakkoluulotonta keskustelua innovaatiojärjestelmän toimivuudesta sekä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemista. Yhteisillä kehittämistoimilla vastataan laajasti Oulun seudun tulevassa menestymisessä keskeisesti siitä, miten arvokas ja vetovoimainen alue on kansallisena ja kansainvälisenä osaamisympäristönä. Samalla Oulun seudun osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen on koko Pohjois-Suomen keskeinen tulevaisuuskysymys.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2009-08-19

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe200908192042

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kinnunen, I. 2009. Uudistumiskyky ja rohkeat avaukset haastavat Oulun korkeakouluyhteistyötä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4. Hakupäivä 22.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe200908192042.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut suuria uudistavia muutospaineita niitä ohjaavalta opetusministeriöltäKorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet. Keskustelumuistio 8.3.2006. Hakupäivä 22.5.2009. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm_31_Korkeakoululaitoksen_rakenteellinen_kehittaminen.pdf?lang=fi Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat vuosille 2008–-2011. Opetusministeriö 7.3.2008. Hakupäivä 22.5.2009. http://80.248.162.139/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/Korkeakoulujen_rakenteellinen_kehittaminen/liitteet/KK_rak._kehitt._suuntaviivat_muistio.pdf sekä muulta toimintaympäristöltä. Uudistusten keskeisenä tavoitteena on ollut koko korkeakoululaitoksen rakenteiden kehittäminen. Tavoitteen taustalla on duaalimalliin perustuvan korkeakoulujärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden parantaminen osana eurooppalaista korkeakoulu- ja tutkimusaluetta.

Oulun korkeakoulut ovat jo 1990-luvun loppupuolelta alkaen suunnitelleet ja toteuttaneet rakenteellisen kehittämisen yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtia, tavoitteita ja toimintamuotoja koskevia selvityksiä ja sopimuksia on tehty vuosien kuluessa useita Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyö. Työryhmän raportti 14.10.2004. Jatkossa uudistaminen edellyttää korkean osaamisen yhteistä kehittämistä, ennakkoluulotonta keskustelua innovaatiojärjestelmän toimivuudesta sekä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemista.

Koulutustarjontaan yhteisiä toteutuksia ja kokonaisuuksia

Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston vuonna 2006 alkaneen yhteistyön ja työnjaon kehittämishankkeen aikana on etsitty uusia toimintamalleja yli 20 alakohtaisessa työryhmässä mahdollisimman lähellä käytäntöä (kuva 1)Kinnunen, I. 2009. Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyön ja työnjaon kehittämishanke 2006–2008. Yhteenveto ja työryhmäraportointi. Hallintopalvelujen lausunnot, muistiot, selvitykset ja tilastot, nro 60. Oulun yliopisto. Yhteistyöhankkeeseen on osallistunut yhteensä yli 250 opetus- ja tutkimushenkilöä. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen on erittäin tärkeää, koska vain se mahdollistaa uusien toimintamallien toteutumisen käytännössä.

Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyön perusta

KUVA 1. Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyön perusta Kuva 1. Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyön perusta. Teoksessa Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyön ja työnjaon kehittäminen. 2009. Kinnunen I. (toim.) Työryhmäraportointi 2006-2008. Oulun yliopisto, Hallintopalvelujen lausunnot, muistiot, selvitykset ja tilastot nro 60, 9.

Koulutusyhteistyö on lähtenyt liikkeelle yksittäisistä kursseista ja opintojaksoista, mutta siinä on huomioitu myös laajempi näkökulma; joustavat opintopolut, hyväksilukemiset, työnjaolliset täydentävyydet ja koulutusohjelmista muodostettat yhteiset kokonaisuudet. Tavoitteena ei ole ollut tutkintojen samankaltaistaminen vaan moniammatillisuuden hyödyntäminen ja toteuttaminen. Moniammatillisen asiantuntijuuden lisäämisen lisäksi on pyritty löytämään paikka eri alojen erityisosaamiselle niin, että yhteistyö toimisi vahvemmin myös työelämässä. Esimerkiksi terveyskeskuksissa ja hoitolaitoksissa potilaan hyvä hoito on eri ammattiryhmien välistä tiimityöskentelyä, jossa korostuvat yhteistyökyky ja toisen ammatin arvostaminen ja ymmärtäminen.

Tulevaisuuteen yhteisin keskittymin ja kampuksin

Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyön uudistamisen kannalta merkittävin tulos on ollut helmikuussa 2009 solmittu Oulun innovaatiokeskittymän allianssisopimus. Sopimus sitouttaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston  yhteistyössä Oulun kaupungin, VTT:n ja Technopolis OYJ:n kanssa kehittämään kansainväliseen tutkimukseen ja koulutukseen suuntautuneita sekä alueellisesti ja toiminnallisesti erikoistuneita tutkimus- ja opetusyhteenliittymiä.

Oulun innovaatioympäristön osaamisytimen muodostaa Oulu Kampus. Se on korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja kansainvälisten toimijoiden muodostama vetovoimainen, monialainen, toisiaan tukevien, tulevaisuuteen suuntautuneiden osaamisyhteisöjen keskittymä (kuva 2)Oulu Triple Helix. Oulu korkeakoulutoiminnan kehittäminen osana innovaatioympäristöä. Työryhmäraportti, joulukuu 2007. Hakupäivä 22.5.2009. http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/raportit/triple_helix_loppuraportti.pdf. Oulu Kampuksessa innovaatiokeskittymät muodostetaan alkuvaiheessa internettutkimukseen, painettavaan elektroniikkaan, kansainväliseen liiketoimintaan, ympäristö- ja hyvinvointialoille. Näissä ammattikorkeakoulu ja yliopisto keskittyvät ydintehtäviinsä tavoitteena pysyvien rakenteiden ja toimintatapojen ratkaisut opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystyössä.

Oulun korkean osaamisen kehittäminen

KUVA 2. Oulun korkean osaamisen kehittäminen. Kokonaisuus ja kehittämisen fokusalueet, uudet toimintansa aloittaneet innovaatiokeskittymät sekä jo aiemmin sovittuja tutkimuksen ja kehittämisen merkittäviä osa-alueita. Kuva 2. Oulun korkean osaamisen kehittäminen. Kokonaisuus ja kehittämisen fokusalueet, uudet toimintansa aloittaneet innovaatiokeskittymät sekä jo aiemmin sovittuja tutkimuksen ja kehittämisen merkittäviä osa-alueita. 2009. Teoksessa Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyön ja työnjaon kehittäminen. Kinnunen I. (toim.) Työryhmäraportointi 2006-2008. Oulun yliopisto, Hallintopalvelujen lausunnot, muistiot, selvitykset ja tilastot nro 60. s. 13.

Innovaatiokeskittymiin keskeisesti liittyvien koulutusalojen ohella myös muiden alojen yhteistyön kehittäminen on uusia mahdollisuuksia ja avauksia tukevaa. Esimerkiksi Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutuksen osittaisessa sijoittumisessa ammattikorkeakoulun yhteyteen Kotkantielle tuo merkittäviä infrastruktuuriin sekä yhdessä tarjottavaan opetukseen liittyviä etuja. Yhteinen kampus mahdollistaa korkeakoulujen osittain yhteisen opetustarjonnan Se luo myös edellytykset sille, että kaikki kaupunkimme musiikin korkeakouluopiskelijat voivat kuulua yhteiseen musiikin asiantuntijayhteisöön korkeatasoisissa musiikin opetukseen suunnitelluissa tiloissa. Molempien koulutusyksiköiden ollessa suhteellisen pieniä, koulutusten laadun ja valtakunnallisen kilpailukyvyn turvaamiseksi aineellisten ja henkisten resurssien kokoaminen yhteen on erittäin tärkeää.

Oulun seudulla osaamisen kehittämistä arvostetaan

Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja alueen yritysten yhteistyö ja sen tiivistäminen on avainasemassa, kun vahvistetaan investointeja huippututkimukseen, osaamiseen ja tuotantoon. Oulussa rakenteellisen kehittämistyön lähtökohdat ovat hyvät, sillä sekä ammattikorkeakoulu että yliopisto ovat koulutus- ja tutkimusaloillaan vahvoja ja menestyviä toimijoita. Samalla seudun panostus osaamisen kehittämiseen on kansallisesti ottaen hyvin merkittävää. (Kuva 3.)

Tutkimus- ja kehittämismenot seutukunnittain

KUVA 3. Tutkimus- ja kehittämismenot seutukunnittain, sulkeissa osuus koko maan tutkimus- ja kehittämismenoista (6 242.7 milj. euroa) vuonna 2007 (Tiedot: Tilastokeskus). Kuva 3. Tutkimus- ja kehittämismenot seutukunnittain, sulkeissa osuus koko maan tutkimus- ja kehittämismenoista (6 242.7 milj. euroa) vuonna 2007. (Tiedot: Tilastokeskus). 2009. Teoksessa Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyön ja työnjaon kehittäminen. Kinnunen I. (toim.) Työryhmäraportointi 2006 – 2008. Oulun yliopisto, Hallintopalvelujen lausunnot, muistiot, selvitykset ja tilastot nro 60. s. 10.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Oulun korkeakouluilla on ollut keskeinen rooli Oulu 2006 kasvusopimuksen sekä tavoite 2 -ohjelman toteuttamisessaOulun kaupungin osarahoittamat Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun toteuttamat hankkeet ohjelmakaudella 2000–2006. Julkaisematon raportti.. Näissä ohjelmissa on tavoiteltu kansainvälistymisen edistämistä innovatiivisin toimin sekä edistetty erityisesti kansainvälisen tason huippuosaamista kehittäviä hankkeita osaavan työvoiman turvaamiseksi. Vuosina 2001–2008 toteutettujen hankkeiden 28.5 miljoonan euron kokonaiskustannuksista Oulun kaupungin osuus oli noin 13 %. Kaupungin myöntämien hankerahoitusten vipuvaikutusta voidaan pitää hyvin mittavana ja tämä yhteistyö jatkuu kasvusopimusta jatkavan Oulun inspiroi – innovaatiostrategia 2007–2013Oulu inspiroi – innovaatiostrategia 2007–2013. Hakupäivä 22.5.2009. www.ouluinspiroi.fi/strategia/index.htm toteuttamisen muodossa.

Oulun seudun ammattikorkekaoulu ja Oulun yliopiston yhteisillä kehittämistoimilla vastataan Oulun seudun tulevassa menestymisessä siitä, miten arvokas ja vetovoimainen alue on kansallisena ja kansainvälisenä osaamis- ja innovaatioympäristönä. Samalla Oulun seudun osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen on koko Pohjois-Suomen yksi keskeisimmistä tulevaisuuskysymyksistä.

Yhteistyön tulevaisuus

Alakohtaisten työryhmäarviointien pohjalta intensiivisemmän yhteistyöhön kehittämiseen lähdettiin pienin, varauksellisinkin askelin. Hankkeen kuluessa on kuitenkin onnistuttu luomaan useita ilmapiiriltään positiivisia ja innostuneita yhteistyön kehittäjien työryhmiä. Kokouksissa keskustelut ovat olleet ideoivia, avoimia ja yhteen hiileen puhaltavia.

Hankkeen kolmen vuoden aikana toteutuneet yhteiset koulutukset ja opetusyhteistyö ovat myös murtaneet rajapintoja ja yhteistyö on saanut aikaan pysyviä käytänteitä. Opiskelijoiden asenteet yhteiseen moniammatilliseen opiskeluun ovat erittäin positiivisia. Myönteisten kokemusten myötä yhteistyö ja työnjako tulevaisuudessa syvenevät. Tavoitteena on laajentaa yhteistä opetusta ja kehittää uusia innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Konkreettisen yhteistyön kehittämisen suurimpana haasteena on avainhenkilöiden kiireys, joka on hidastanut suunnitelmien toteuttamista laajassa mittakaavassa. Tekijöillä on joka tapauksessa vahva halu jatkokehittää yhteistyötä konkreettisella tasolla, sillä edut etenkin opetustarjonnan monipuolistamisessa kiinnostavat ja hyödyttävät selkeästi molempia korkeakouluja.


Muokkaushistoria

16.10.2009. Lisätty kuvaviitteet ja luettelo kuvalähteistä.


Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus