Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 14/2010

Musiikin etäopetuksen eväitä etsimässä

7.12.2010 :: Luovat alat

Metatiedot

Nimeke: Musiikin etäopetuksen eväitä etsimässä

Tekijä: Nissi Outi

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, musiikki, opetus, etäopetus, pedagogiikka, koulutus

Tiivistelmä: Oamkin Kulttuurialan yksikkö on mukana kansainvälisessä Vi r Music -etäopetushankkeessa vastuualueenaan musiikin etäopetuksen pedaogogiikan ja koulutuksen kehittäminen. Hankkeen aikana opiskelijat ovat antaneet etäopetustunteja Lapin musiikkiopistoon osana oman instrumenttinsa opetusharjoittelua. Koulutusta on tarkoitus järjestää jatkossa sekä AMK-opiskelijoille että ammatillisina erikoistumisopintoina yhteistyössä pohjoismaisten hankekumppaneiden kanssa. Välimatkan ja etäopetuslaitteiston vuoksi etäopetustilanteisiin liittyy monia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Opiskelijan on tarkkailtava omaa toimintaansa aktiivisesti, huomioitava mm. äänen ja kuvan viive sekä käytettävä mielikuvitustaan luovemmin kuin normaalissa lähiopetustilanteessa. Opiskelijan pedagogisen kehittymisen kannalta etäopetusharjoittelu voi näin olla jopa perinteistä opetusharjoittelua tehokkaampaa. Oamkin opiskelijat ovat toimineet myös oppilaan roolissa etäopetustilanteissa Särestön Kamarikonsertit -yhdistys ry:n tarjoamilla kansainvälisten huippuammattilaisten etämestarikursseilla. Kokemukset etäopetuksesta ovat olleet pääosin myönteisiä silloin, kun laitteistot ja internet-yhteydet ovat toimineet moitteettomasti. Teknisen tuen osuus ja sen saavutettavuus on osoittautunut hankkeen aikana ennakoitua tärkeämmäksi. Etäopetusharjoittelu jatkuu myös lukuvuonna 2010-11 ja tarkoitus on laajentaa sitä jatkossa myös Oulun ympäristökuntien musiikkioppilaitoksiin.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2010-12-07

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201012083069

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Nissi, O. 2010. Musiikin etäopetuksen eväitä etsimässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 14. Hakupäivä 26.5.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201012083069.

Teknologia- ja etäopetusosaaminen laajentaa tulevaisuuden musiikinopettajan pedagogista ammattitaitoa ja antaa valttikortteja työnhakuun. Etäopetusteknologia mahdollistaa tasokkaan musiikinopetuksen antamisen syrjäseuduilla asuville muusikon ammattiin tähtääville virtuooseille Salavuo, M. 2006. Musiikin verkko-oppimisen pedagogiikka. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 65-73.. Etäopetustilanteet vaativat kuitenkin opettajilta luovuutta ja hyvin suunniteltuja opetustilanteita.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Kulttuurialan yksikkö vastaa ESR-rahoitteisessa Vi r Music -hankkeessa musiikin etäopetuksen pedagogiikan ja koulutuksen kehittämisestä. Hankkeen tavoitteena on tutkia, edistää ja kehittää internetin välityksellä tapahtuvaa musiikinopetusta. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena luoda kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto musiikin etäopetuksen edistämiseksi.

Etäopetuksesta on tarkoitus tulla pysyvä osa Oamkin tarjoamaa musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoa. Syksystä 2011 lähtien tarjolla on myös täydennyskoulutusta jo työelämässä oleville musiikinopettajille ammatillisten erikoistumisopintojen muodossa. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Tromssan musiikkikorkeakoulunja Piteån musiikkikorkeakoulun kanssa.

Etäopetusta Pohjois-Suomen alueelle

Keväällä 2009 Kulttuurialan yksikköön saatiin hankerahoituksen avulla musiikinopetuksen tarpeita palveleva etäopetusluokka laitteistoineen. Toinen osa laitteistosta lainattiin Lapin musiikkiopiston toimipisteisiin hankkeen ajaksi. Lapin musiikkiopistossa musiikin etäopetusta on tarjottu musiikin perusopetuksessa jo vuodesta 2000 Rantasuo, H. 2006. Kuvaus Lapin musiikkipiston ympäristöstä ja toiminnasta. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvastusteknologia. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 349-354..

Musiikin etäopetusharjoittelu aloitettiin Pohjois-Suomen alueella syksyllä 2009. Sitä edelsi Vi r Music -hankkeen kautta järjestetty Basic Course of Educational Technology -kurssi. Kurssi tarjosi opiskelijoille eväitä lähinnä etäopetuslaitteistojen käyttöön ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Syksystä 2009 alkaen yhteensä kymmenen musiikkipedagogi (AMK) -tutkintoa suorittavaa opiskelijaa tutustui videoneuvottelulaitteen välityksellä tapahtuvaan musiikinopettamiseen osana viikoittain tapahtuvaa opetusharjoitteluaan. Kolmelle pianistille, kolmelle kitaristille, yhdelle viulistille ja kolmelle musiikin teoriaa pääaineenaan opiskelevalle etsittiin etäopetusharjoitteluun soveltuvat musiikin perustason oppilaat. Opiskelijat antoivat opetusharjoittelutunteja viikoittain Lapin musiikkiopiston toimipisteisiin Pelloon, Posiolle, Ranualle, Rovaniemelle ja Sodankylään.

Etäopetustilanteet vaativat luovuutta

Käytännön harjoittelu on tuonut parhaiten esille etäopetukseen liittyviä pedagogisia haasteita ja mahdollisuuksia. Sekä oppilaan että opettajan on totuttava kuvan ja äänen viiveeseen, jotta opetustilanteesta tulee rauhallinen ja harkittu. Opettaja joutuu tarkkailemaan omaa toimintaansa aktiivisemmin kuin normaalissa musiikinopetuksessa. Etäopetustilanteet suunnitellaan huolella ennakkoon. Esimerkiksi kamerakulmat sekä yhteyksien testaus tehdään ennen varsinaista opetustilannetta.

Etäopetuksessa oppilaan fyysinen ohjaaminen ja koskettaminen on mahdotonta. Tällöin opettajan on käytettävä mielikuvitustaan entistä luovemmin. Pedagogisen kehittymisen kannalta etäopetusharjoittelu voi näin olla merkittävästi tehokkaampaa kuin normaali opetusharjoittelu.

Musiikin etäopetuksen suomalainen uranuurtaja, Särestön Kamarikonsertit -yhdistys ry on järjestänyt kansainvälisten huippuammattilaisten mestarikurssitasoista instrumenttiopetusta jo kahdeksan vuoden ajan. Hankekumppanina toimiva yhdistys on tarjonnut mestarikursseja videoneuvottelulaitteen välityksellä hankkeen puitteissa kesästä 2009 lähtien. Oamkin musiikinopiskelijat ovat päässeet osallisiksi tasokkaasta opetuksesta aktiivioppilaina.

Näillä kursseilla, kuten myös opiskelijoiden omilla etäopetusharjoittelutunneilla on parhaimmillaan saavutettu jopa normaalia opetusta keskittyneempi ja intensiivisempi opetuksen taso. Välimatka unohtuu ja laitteisto, kuten TV-ruutu, mikrofonit, kaiuttimet ja piuhat menettävät merkityksensä.

Kokemukset pääosin myönteisiä

Internet-yhteyksien sekä äänen- ja kuvanlaadun tekniset ongelmat varjostivat toimintaa tiettyihin toimipisteisiin erityisesti syksyn 2009 aikana. Yhteyksien aktiivinen testaus ja laitteistojen säätäminen helpottivat tilannetta kevätlukukaudella. Teknisen tuen osuus ja sen saavutettavuus onkin osoittautunut ennakoitua tärkeämmäksi.

Musiikin etäopetukseen kohdistuu osin varauksellisia ennakkoasenteita. Opetusharjoittelijoiden, oppilaiden että ohjaavien opettajien kokemukset etäopetuksesta ovat olleet pääosin kuitenkin myönteisiä silloin, kun laitteistot ja yhteydet ovat toimineet. 

Musiikin etäopetuksen pedagoginen kehittäminen on hankkeen aikana osoittautunut mielenkiintoiseksi tehtäväksi. Jo aiemmin on todettu etäopetuksen eron lähiopetukseen olevan yllättävän pieni Salavuo, M. 2006. Musiikin verkko-oppimisen pedagogiikka. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 65-73.. Vi r Music -hankkeen kautta on tarjottu erilaisia koulutustilaisuuksia, joiden on toivottu tuovan lisävalaistusta aiheeseen. Hienojen esitelmien ohella parasta pedagogista sisältöä on ollut opiskelijoiden tekemä etäopetusharjoittelu, jonka arvoa tullaan korostamaan myös pysyvän koulutuksen suunnittelussa. 

Lukuvuonna 2010-2011 etäopetusharjoittelua jatketaan myös uusien opetusharjoittelijoiden voimin. Tulevaisuudessa opetusharjoitteluyhteistyötä on tarkoitus laajentaa myös Oulun ympäristökuntien musiikkioppilaitoksiin. Tällöin opiskelijan on mahdollista yhdistää opetusharjoittelussa etä- ja lähiopetusta. Näin etäopetus toimii normaalin lähiopetuksen täydentäjänä Ruippo, M. 2006. Videoneuvottelu. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, 239-247..

 

Videolla esiintyvät Marjo Kangasluoma (opetusharjoittelija) ja Annika Seppänen (oppilas). Harjoiteltava musiikkikappale: F. Wolfhart: Study in D major, Op. 45, No. 36.

Linkkejä:

Vi r Music -hankkeen kotisivu

Vi r Music -hankkeen Oamkin kotisivu

Vi r Music Facebookissa

Musiikkia ilman rajoja (Oamkin verkkolehti Extra)

Hankekumppanit:

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Särestö-Akatemia

Tromssan musiikkikorkeakoulu

Piteån musiikkikorkeakoulu

Logoja

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus