Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 13/2011

Lääkehoitoa oppimaan virtuaalisesti

Metatiedot

Nimeke: Lääkehoitoa oppimaan virtuaalisesti

Tekijä: Pinola Satu; Karhu Raija; Konu Maarit

Aihe, asiasanat: Oulu seudun ammattikorkeakoulu, lääkehoito, pelaaminen, tietokonepelit, digitaaliset pelit, koulutusteknologia, digitaalinen oppimateriaali, virtuaaliympäristö, oppimisympäristö, tietokoneavusteinen opetus, opiskelu, opetus, oppiminen

Tiivistelmä: Lääkehoito on keskeinen osa hoitotyötä. Terveydenhuollossa lääkehoidon koulutus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien voimassa olevien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Hoitajan tulee ymmärtää lääkehoidon prosessi ja lääkehoidon merkitys osana hoidon kokonaisuutta. Turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen ei riitä pelkkä tekninen osaaminen, vaan se edellyttää hoitajalta juridiseettisen, farmakologisen, fysiologisen, patofysiologisen ja lääkelaskentaan liittyvän tietoperustan hallintaa sekä potilaan ohjaamiseen liittyviä valmiuksia. Lisäksi vaaditaan hoidollisiin vaikutuksiin, lääkkeiden käsittelyyn, toimittamiseen, hankintaan, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvien asioiden hallintaa. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttää riittävän lääkehoidon perusasioiden osaamista, mutta myös täydennys- ja lisäkoulutuksen järjestämistä ja seurantajärjestelmää, jonka avulla voidaan arvioida hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisen ajantasaisuus. Erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen oppimisen ja opiskelun tueksi on osa ammattikorkeakoulujen tehtävää. Tulevien hoitotyöntekijöiden lääkehoidon taitojen oppimisen tueksi on kehitetty virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö, jossa hoitotyön opiskelijat voivat harjoitella ja testata lääkehoidon taitojaan pelaamalla. VILHO -virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristö -hankkeen aikana kehitetyssä lääkehoitopelissä voi turvallisesti harjoitella, kuinka lääkkeiden annostelu ja jako suoritetaan potilaalle oikeaoppisesti sekä testata osaamista lääkkeiden farmakologisten ominaisuuksien hallinnasta.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2011-12-22

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201112015892

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön raportit

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Pinola, S., Karhu, R. & Konu, M. 2011. Lääkehoitoa oppimaan virtuaalisesti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 13. Hakupäivä 1.10.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201112015892.

Lääkehoidon osaaminen on hoitotyöntekijöiden yksi tärkeimmistä osaamisalueista. Lääkehoitoon liittyviä taitoja opetellaan  jo opiskeluvaiheessa erilaisissa opiskelu- ja oppimisympäristöissä. Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö tuo pelaamisella uuden mahdollisuuden oppia ja testata lääkehoidon osaamista ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön tavoitteena on tukea muuta lääkehoidon opetusta ja oppimista antamalla vaihtoehtoja erilaisille oppijoille.

Pelaaminen oppimisen tukena

Pelien ja pelaamisen merkitys on kasvanut nuorten keskuudessa viime vuosina merkittävästi. Erilaisten hyöty- ja oppimispelien on todettu edesauttavan oppimista ja tulokset oppimisesta ovat olleet hyviä. Hyöty- ja oppimispelit määritellään peleiksi, joilla on koulutuksellinen tai muutoin hyödyllinen sisältö ja pelaamisella on myös muu kuin viihteellinen päämäärä Iisakka, K. & Kotila, I. 2010. Savuttomat sankarit lautapeli 13-vuotiaille tupakan ja nuuskan vaikutuksista suuhun ja yleisterveyteen. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 22.8.2011. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/22582/Iisakka_Kotila.pdf?sequence=1.

Käyttämällä pelejä oppimisen apuna voidaan saada lisäarvoa, jota perinteisellä opetuksella ei voida saavuttaa. Parhaimmillaan pelaamalla voidaan kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja esimerkiksi lääkkeiden jakamisessa ja todeta ne vaikutukset, mitä toiminta saa aikaiseksi. Pelissä toteutetun harjoittelun avulla opiskelijalle muodostuu sisäisiä toimintamalleja, jotka ohjaavat hänen toimintaansa selviämään vastaavista tilanteista myös tulevaisuudessa eri ympäristöissä Stanford, R & Williamson, B. 2005. Games and learning -handbook. Bristol. Futurelab. Hakupäivä 20.8.2011. http://archive.futurelab.org.uk/resources/documents/handbooks/games_and_learning2.pdf

Lääkehoito on koettu hoitotyön koulutuksessa haasteelliseksi. Suurimpia vaikeuksia opiskelijoille ovat tuottaneet perus- ja lääkelaskutaidot. Lisäksi erikoisosaamista vaativilla alueilla, esimerkiksi suonensisäisessä lääkehoidossa, osaaminen on usein heikkoa Kvist, T. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2007. Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien osaaminen erikoissairaanhoidossa hoitotyön johtajien arvioimana. Tutkiva hoitotyö 3, 4-9. . Työelämässä mukana olevilla sairaanhoitajilla on todettu olevan puutteita lääkehoitoon liittyvässä osaamisessa Veräjänkorva, O. 2003. Sairaanhoitajien lääkehoitotaidot. Lääkehoitotaitojen arviointimittarin ja täydennyskoulutusmallin kehittäminen. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Annales Universitatis Turkuensis C 200. Konu, M. 2010. Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen laajennetussa toimenkuvassa. Oulun yliopisto. Pro gradu.. Lääkehoitoon liittyvien perusvalmiuksien harjoittelu koulutuksessa jää usein puutteelliseksi, koska oppilaitoksilla ei ole käytettävissä oikeita lääkkeitä Veräjänkorva, O. & Paltta, H. 2006. Suonensisäisen lääkehoidon luokkaopetuksessa käytettävät neste- ja lääkevalmisteet sekä niiden hankinta. Raportti valtakunnallisesta ammattikorkeakouluihin suunnatusta kyselystä. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 25. Hakupäivä 22.8.2011. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9525596494.pdf.

VILHO - Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö

Hoitotyön opiskelijat harjoittelevat opiskeluvaiheensa oppimistavoitteiden mukaista lääkehoitoa työelämässä tapahtuvan harjoittelun aikana ohjaajan vastuulla, välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa. Koulutuksesta vastaavan koulutusorganisaation on varmistettava ennen harjoittelun alkamista opiskelijan lääkehoidon tiedot ja taidot sekä lääkelaskennan moitteeton hallinta STM 2005. Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 32. Helsinki. Hakupäivä 20.8.2011. http://pre20090115.stm.fi/pr1139565646410/passthru.pdf.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Terveysalan Oulaisten alueyksikkö on kehittänyt ennakkoluulottomasti pelillistä lääkehoidon oppimisympäristöä. Näin opiskelijalle voidaan antaa lisää mahdollisuuksia harjaannuttaa omaa lääkehoidon osaamistaan. VILHO - Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristö -hankkeen tavoitteena on edistää hoitotyön opiskelijoille lääkehoitotaitojen oppimista pelaamiseen perustuvan menetelmän ja sen mahdollistaman palautteen avulla.

Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö sisältää kolme osiota. Ne ovat teoriaosio,virtuaalinen vuodeosasto sekä lääkehoidon verkkotenttiosio.

Teoriaosion tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista lääkehoidon perusteista. Teoriaosioissa opiskelija voi harjoitella mm. lääkehoitoon liittyvää teoriaa ja lääkelaskuja. Teoriakysymykset on rakennettu erilaisten väittämien ja ristikkojen muotoon.

Virtuaalisella vuodeosastolla on puolestaan potilashuoneita, joissa on potilaita. Opiskelija harjoittelee tässä osiossa lääkkeiden jakamista ja annostelemista sekä käyttökuntoon saattamista annetun lääkemääräyksen mukaisesti. Opiskelijan tulee tässä osiossa ymmärtää lääkemääräyksen sisältö, valmistaa lääke tarvittaessa käyttökuntoon ohjeiden mukaisesti ja huolehtia lääkehoidon toteuttamisesta potilaalle turvallisen lääkehoidon periaatteita noudattaen. Virtuaalisella vuodeosastolla tapahtuvat toiminnot on pyritty rakentamaan todellisuutta vastaaviksi. 

Tenttiosiossa on mahdollista tehdä lääkehoidon osaamista varmistava tentti. Tenttiosiossa on omat kysymykset laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä nimikesuojatuille ammattihenkilöille lääkehoidon osaamisen vaatimustason mukaan. Tenttiosio koostuu monivalintakysymyksistä, oikein vai väärin -väittämistä sekä lääkelaskuista. Tenttijä saa tentin suorittamisen jälkeen välittömästi palautteen onnistumisestaan. 

Virtuaalisessa lääkehoidon oppimisympäristössä on myös animaatioita ja muutaman minuutin opetusvideoita. Animaatioissa (kuva 1) havainnollistetaan lääkeaineen imeytymistä ihmisen elimistössä. Videot käsittelevät injektioiden eli lääkeruiskeiden antaminsta eri muodoissa. Oppimisympäristön videot on tuotettu opiskelijoiden opinnäytetöinä sekä opetushenkilöstön toimesta, monialaista yhteistyötä hyödyntäen.

Kuva 1. Animaatio lääkeaineen imeytymisestä suun kautta

Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen käyttöön. Työyhteisöissä se mahdollistaa lääkehoidon tietojen ja taitojen päivittämisen ja ylläpitämisen. Hankkeen aikana työelämän edustajat ovat nostaneet esiin tarpeen lääkehoidon verkkotentistä, joka mahdollistaisi nykyistä joustavamman tavan varmistaa lääkehoidon osaaminen työyksiköissä.

Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön tarkoitus ei ole vähentää perinteistä kontaktiopetusta, vaan tarjota opiskelijoille turvallinen ympäristö lääkehoidon taitojen harjoitteluun itsenäisesti. Pelissä on kiinnitetty lääkkeiden jaon ja annostelun lisäksi huomioita myös aseptiseen työskentelyyn ja käsihygieniaan. Vaikka kyseessä on peli, opiskelijan tulee olla lääkehoitoa toteuttaessa yhtä huolellinen kuin todellisessa työtilanteessakin. Peli antaa palautteen sekä oikeasta että väärästä suorituksesta. Palautteella pyritään antamaan tietoa opiskelijalle hänen osaamisen tasostaan ja asioista, joita tulee vielä harjoitella. Pelaajalla on myös mahdollisuus korjata virheellinen suoritus suorittamalla annettu tehtävä uudelleen.

VILHOn rakentuminen pienistä osista kokonaiseksi lääkehoidon oppimisympäristöksi

Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö on rakentunut monialaisen yhteystyön ansiosta. Sisällön asiantuntijuudesta, kehittämisestä ja testauksesta ovat vastanneet Oamkin Oulaisten terveysalan alueyksikön projektihenkilöstö, hoitotyön- sekä anatomian ja fysiologian opettajat ja sairaanhoitajaopiskelijat sekä Oulun Eteläisen instituutti. Visuaalisesta ilmeestä ja teknisestä toteutuksesta on vastannut Medictes Oy. Videoiden tuottamisessa ovat mukana olleet sairaanhoitajaopiskelijat sekä projekti- ja opetushenkilöstö. Videot on tuotettu yhteistyössä Ylivieskan ammattiopiston kulttuurialan opettajien ja opiskelijoiden sekä Videcam Oy:n kanssa. Animaatioiden toteutuksesta vastasi HappyWise Oy.

Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö on pelattavissa internet-selaimessa ilman erillistä asennusta. Peliin vaaditaan kirjautuminen omilla tunnuksilla. Oppimisympäristöstä on luotu myös erillinen demoympäristö, johon voi hankkia tunnukset osoitteesta https://vilho.oamk.fi/demo/

Oppimisympäristön sisällön päivittämistä ja ylläpitämistä varten on luotu erillinen pääkäyttöliittymä. Tavoitteena on, että oppimisympäristön sisältöä voidaan lisätä ja muokata helposti, ilman että se vaatisi pääkäyttäjältä erityisiä teknisiä taitoja. Pääkäyttöosion kautta oppimisympäristöön on mahdollista lisätä tehtäviä sekä teoria-, harjoittelu- että tenttiosioon. Tällä taataan, että oppimisympäristön sisältö pysyy ajan tasalla ja uudistuu, mikäli lääkehoidon saralla tapahtuu muutoksia.

Johtopäätökset

Opiskelijat tarvitsevat erilaisia vaihtoehtoja oppimiselle. Kehitetty virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö VILHO tarjoaa tähän yhden uuden ja perinteisestä poikkeavan vaihtoehdon. Visualisoinnin ja konkreettisen tekemisen kautta lääkehoidon oppiminen on pyritty saamaan helpommin ymmärrettäväksi ja muotoon, jossa opiskelija voi paremmin hahmottaa opittavan kokonaisuuden.

Hanke on yhdistänyt tutkimus- ja kehittämistoiminnan, työelämän, opetuksen ja oppimisen monialaiseksi yhteistyöksi yli organisaatiorajojen. Oppimisympäristön kehittämisessä on tarvittu runsaasti hoitotyön osaamista sekä pedagogista ja teknologista osaamista, mutta myös ymmärrystä, joustavuutta ja kärsivällisyyttä eri toimijoiden kesken. Hankkeessa mukana olleiden henkilöiden ja organisaatioiden kiinteä yhteistyö on ollut avainasemassa pelin kehittämisprosessissa.

Vilho Vipuvoimaa EU:lta EU-lippu

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus