Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 2/2011

Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön käsitteet ja toimijat

Metatiedot

Nimeke: Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyön käsitteet ja toimijat

Tekijä: Koivunen Kirsi; Remahl Tea; Isohanni Irene

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tutkimus- ja kehittämistoiminta, tutkimus, oppiminen, opetus, innovaatiotoiminta, opinnäytteet, harjoittelu, työelämäyhteydet, aluekehitys, elinkeinoelämä, kilpailukyky, asiantuntijuus, ammatillinen kehitys, elinikäinen oppiminen

Tiivistelmä: Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa. Sen avulla tuotetaan alueen tarpeisiin osaamista sekä edistetään elinkeinoelämän, yhteiskunnan ja hyvinvoinnin myönteistä kehitystä. Artikkelissa kuvataan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön keskeisiä käsitteitä sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistuvien henkilöiden tehtäviä. Ammattikorkeakoulun tutkimus on yleensä soveltavaa. Kehitystyössä sovelletaan olemassa olevaa, tutkimuksen tuloksena tai käytännön kokemuksen kautta saatua tietoa käytäntöön. Innovaatiotyön tavoitteena on johtaa innovaatioiden käyttöönottoon. Innovaatio voi olla esimerkiksi uusi tieto tai tuote. Tutkimus-, kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan tavoitteena on tuottaa palvelu- ja tuoteinnovaatioita, uutta liiketoimintaa, uusia toimintatapoja ja -malleja sekä myös uusia oppimisympäristöjä. Tutkimus-, kehitys- sekä innovaatiotyötä tekevät opettajien lisäksi muu henkilökunta sekä opiskelijat. Tutkimus- ja kehitystyön johtaja vastaa sen strategisesta kehittämisestä ja koordinoinnista. Koulutusyksiköissä toimintaa ohjaavat tutkimus- ja kehitystyön päälliköt ja strategisilla painoaloilla painoalakoordinaattorit tiimeineen.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2011-05-04

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201105031498

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön raportit

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivunen, K., Remahl, T. & Isohanni, I. 2011. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyön käsitteet ja toimijat. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 22. Hakupäivä 21.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201105031498.

Tutkimus- ja kehitystyö on Oulun seudun ammattikorkeakoulun toinen ydinprosessi opetuksen ja oppimisen rinnalla. Opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijat tuottavat ja soveltavat uutta tietoa opetuksen yhteydessä tehtävässä tki-työssä.Tki-työllä kehitetään aluetta ja edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö osana ammattikorkeakoulun toimintaa

Ammattikorkeakoulun tehtäviä ovat opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (tk-työ). Ammattikorkeakoululain (4 §) Ammattikorkeakoululaki 564/2009. Hakupäivä 15.3.2011.http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030351#a24.7.2009-564 mukaan:

”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista.” (Kuva 1.)

Kuvio

KUVA 1. Ammattikorkeakoulun tehtävät, ydintavoitteet ja toimintaympäristö

Tutkimus- ja kehitystyön käsitettä on laajennettu viime vuosina innovaatiotyöllä, joka on erottamaton osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Nykyisin puhutaankin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöstä (tki-työ).

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa työelämän tarvitsemaa asiantuntijuutta ja innovaatioita. Asiantuntijuus ja työelämän kehittäminen edellyttävät ajantasaista ja korkeatasoista tietoa kuhunkin alaan liittyvistä erityiskysymyksistä. Korkeakouluna ammattikorkeakoulun opetuksen tulee perustua tutkimukseen. Alueelliset ja kansainväliset verkostot takaavat ammattikorkeakoulun tki-työn laadun ja alueellisen vaikuttavuuden.

Lisäksi tki-työllä edistetään elinkeinoelämän ja alueen kehitystä. Työtä tehdään yhdessä alueen yritysten, julkisen sektorin, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä muiden organisaatioiden kanssa. Ammattikorkeakoulu tuottaa muun muassa  tuotteita, tuotantovälineitä, menetelmiä, palveluita ja toimintamalleja.

Tavoitteena jotakin oleellisesti uutta

Ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat sekä tuottavat että soveltavat uutta tietoa opetuksen yhteydessä tehtävässä tki-työssä. Ammattikorkeakoulun rooli uuden tiedon tuottajana on keskeinen osana kansallista innovaatiojärjestelmää sekä alueellista innovaatioympäristöä.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) käyttää tk-työn määrittelyssään Tilastokeskuksen ja OECD:n käyttämiä määritelmiä. Niitä sovelletaan myös valtakunnallisessa tilastotiedon keruussa. Yleisenä kriteerinä on, että tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on jotakin oleellisesti uutta. Se on luovaa työtä, jota tehdään järjestelmällisesti tietovarannon lisäämiseksi. 

Tutkimuksen piirteitä ovat pyrkimys yleistettävyyteen, tulosten olennainen uutuusarvo sekä tulosten julkistaminen. Tutkimus voi olla lähtökohdiltaan perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakouluissa tutkimus on yleensä soveltavaa, jolloin tavoitteena on jokin uuden tiedon avulla toteutettava käytännön sovellus. Sen avulla voidaan tuottaa uusia ratkaisuja käytännön ongelmiin tai kehittää uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja.

Kehitystyössä sovelletaan olemassa olevaa, tutkimuksen tuloksena tai käytännön kokemuksen kautta saatua tietoa käytäntöön. Tietoa käytetään uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantoprosessien tai menetelmien aikaansaamiseksi tai olemassa olevien olennaiseksi parantamiseksi Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Laatuseloste: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009. Helsinki: Tilastokeskus. Hakupäivä 10.2.2011.http://www.stat.fi/til/tkke/2009/tkke_2009_2010-10-28_laa_001_fi.html OECD 2002. Frascati Manual 2002. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Paris. Hakupäivä 20.2.2011. http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf.

Innovaatiotyö on tk-työn rinnalle viime aikoina muodostunut tehtävä Innovaatiotoiminta muutoksessa. Uudet toimintatavat ja niitä tukevat politiikkatoimenpiteet alue- ja paikallistasolla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Innovaatio 69/2009. Hakupäivä 30.3.2011. http://www.tem.fi/files/25427/TEM_69_2009.pdf Evaluation of the Finnish National Innovation System – Full Report. 2009. Helsinki: Taloustieto Oy (on behalf of the Ministry of Education and the Ministry of Employment and the Economy. Hakupäivä 20.3.2011. http://www.tem.fi/files/24929/InnoEvalFi_FULL_Report_28_Oct_2009.pdf Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta innovaatiojärjestelmässä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 8. 2010. Opetusministeriö, Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Hakupäivä 15.2.2011. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr08.pdf?lang. Tk-työ tähtää usein innovaatioiden syntymiseen, mutta innovaatiotyötä voi olla olemassa myös ilman tk-työtä. Innovaatiotyön tavoitteena on innovaatioiden käyttöönotto. Se pitää sisällään kaupallistettavaksi tai muuten hyödynnettäväksi tarkoitetun idean kehittelyyn liittyvää tk-työtä tai keksintöjen kaupallistamiseen liittyviä toimenpiteitä kuten patentointi, markkinointitutkimukset ja yritystoiminnan käynnistäminen Lemola, T., Lehenkari, J., Kaukonen, E. & Timonen, J. 2008. Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit. Suomen Akatemian julkaisuja 6. Suomen Akatemia, Helsinki. Hakupäivä 16.2.2011. http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/06_08%20VINDI.pdf. Innovaatiotyöllä voidaan pyrkiä myös yleishyödyllisten uudistusten käyttöönoton edistämiseen julkisissa organisaatioissa tai taiteisiin ja kulttuuriin liittyviin innovaatioihin.

Innovaatio voi olla esimerkiksi:

Innovaatiot ovat monenkeskisiä ongelmanratkaisuprosesseja. Ne riippuvat toimijoiden kyvystä oppia, tehdä yhteistyötä, omaksua ja ottaa käyttöön muualla kehitettyä tietoa Innovaatiotoiminta muutoksessa. Uudet toimintatavat ja niitä tukevat politiikkatoimenpiteet alue- ja paikallistasolla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Innovaatio 69/2009. Hakupäivä 30.3.2011. http://www.tem.fi/files/25427/TEM_69_2009.pdf. Uudet innovaatiot syntyvät eri alojen ja erilaisten ihmisten vuorovaikutuksesta.

Verkostoituminen ja kommunikointi ovat työelämässä avainasemassa. Myös koulutuksessa tulee panostaa tutkivalla ja kehittävällä otteella toteutettavaan monialaiseen yhteistoimintaan. Näin opiskelijat omaksuvat opintojen aikana tki-työn ja yhteistoiminnan periaatteet ja käyttävät taitojaan työelämässä.

Innovaatioprosessilla tarkoitetaan yrityksen ja muiden organisaatioiden välistä vuorovaikutteista prosessia, jossa kehitetään, välitetään ja sovelletaan uutta tietoa. Lopputuloksena syntyy hyödynnettyä osaamislähtöistä kilpailuetua yritykselle, organisaatiolle, yhteisölle tai yksilölle. Innovaatioprosessi voi olla myös tapa edistää ideoiden syntyä organisaation sisällä Yliherva, J. 2004. Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli. Innovaatiokyvyn johtaminen osana johtamisjärjestelmää. Acta Universitatis Ouluensis, Series C, Technica. Oulun yliopisto. Hakupäivä 15.1.2011. http://herkules.oulu.fi/isbn9514273389/isbn9514273389.pdf Ranta, T. & Uitto, A. 2009. Yhteiseltä areenalta globaaleille markkinoille. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin innovaatioympäristön toimintamallin kehittäminen. Hakupäivä 23.3.2011. http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/LapinELY/Yritystoimintateknologiajainnovaatiot/Documents/KAPPLA_loppuraportti.pdf.

Ammattikorkeakoulu voi tarjota yrityksille ja muille organisaatioille innovaatiopalveluita. Ne ovat innovaatioprosesseja tukevia ja vauhdittavia toimintoja, kuten tk-työtä, liikeidean arviointia, teknologia- ja markkinaselvityksiä sekä idean kehittämiseen liittyvää rahoitusta Ranta, T. & Uitto, A. 2009. Yhteiseltä areenalta globaaleille markkinoille. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin innovaatioympäristön toimintamallin kehittäminen. Hakupäivä 23.3.2011. http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/LapinELY/Yritystoimintateknologiajainnovaatiot/Documents/KAPPLA_loppuraportti.pdf.

Toimijat ja vastuualueet

Tk-työ on Oamkin toinen ydinprosessi opetuksen ja oppimisen rinnalla. Tutkimus- ja kehitysjohtaja vastaa tki-työn johtamisesta, strategisesta kehittämisestä ja koordinoinnista.  Koulutusyksiköissä toimintaa ohjaavat ja koordinoivat tutkimus- ja kehityspäälliköt. Opetus- ja muu henkilökunta tekee tki-työtä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Oamkin strategisilla painoaloilla toiminnasta vastaavat painoalakoordinaattorit tiimiensä kanssa (taulukko 1).

TAULUKKO 1. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön toimijat Oulun seudun ammattikorkeakoulussa

ToimijaToiminta
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Johtaminen ja strateginen kehittäminen
Kehityspäällikkö Koulutustarpeiden ennakointi
Hankekoordinaattori Hankepalveluiden valmistelu, tuottaminen ja kehittäminen
Suunnittelijat Suunnittelu, valmistelu yms. tehtävät
Tk-päälliköt Ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen koulutusyksikössä
Painoalakoordinaattorit + tiimi Painoalalla tehtävän tki-työn ja opetuksen edistäminen
Projektipäälliköt Projektin asianmukainen ja tuloksellinen läpivienti
Projektityöntekijät Projektin tehtävien suorittaminen
Yliopettajat Opetusalansa tki-työn ja opetuksen kehittäminen
Lehtorit ja tuntiopettajat Opetukseen kytketty tki-työ
Laboratoriotyöntekijät ym. henkilökunta Maksullinen palvelutoiminta
Opiskelija Projektityö/kehittämistehtävä/esitys/näytös/opinnäytetyö
Oppiminen -> osaaminen 

Muodot ja opintopisteet

Oulun seudun ammattikorkeakoulun tki-työhön kuuluvat seuraavat toimet:

  1. Työ- ja elinkeinoelämän, henkilökunnan ja opiskelijoiden osaamista kasvattavat tki-hankkeet
  2. Opettajien asiantuntijuutta ja opetusta kehittävä tki-työ (esimerkiksi työelämän tutkimus- ja kehitystehtävät, jatko-opinnot, post doc -tutkimus)
  3. Oman toiminnan tutkimus (ennakointi, arviointi, kehittäminen)

sekä seuraavat silloin, kun toiminnan tuloksena on jotakin oleellisesti uutta:

  1. Opiskelijoiden tutkimus-, kehitys- ja projektiopinnot ja sekä muu tutkiva ja yhteistoiminnallinen oppiminen, joka toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa
  2. Opiskelijoiden opinnäytetyöt
  3. Yrityspalvelut eli maksullinen palvelutoiminta 

Opetus- ja kulttuuriministeriön uusi ohjeistus tki-työhön kuuluvien opintopisteiden laskemiseksi otetaan käyttöön Oamkissa vuonna 2011 Tk-hankkeessa suoritetut opintopisteet – täsmennystä määritelmään. Täsmennys OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjaan vuoden 2011 toimintaa ajatellen. 2011. Opetus- ja kulttuuriministeriö.. Ohjeistuksen tarkoituksena on täsmentää ja yhdenmukaistaa käsitteitä. 

Ammattikorkeakoululle tai ulkopuoliselle taholle tehtävästä opinnäytetyöstä annettavat opintopisteet ovat tki-opintopisteitä, mikäli osallistuvien tahojen kanssa on etukäteen sovittu opinnäytetyön tki-tavoitteista. Opinnäytetyön kohteena voi olla esimerkiksi työmenetelmä, tuote tai produktio.

Hankkeistetusta opinnäytetyöstä voi saada tki-opintopisteitä tki-määritelmän täyttyessä. Harjoittelusta saatavat opintopisteet ovat tki-opintopisteitä, mikäli etukäteen on sovittu harjoittelujakson tki-tavoitteista. Opinnäytetyöstä ja harjoittelusta annettavat opintopisteet ovat koko laajuudessaan tki-opintopisteitä, ellei etukäteen olla erikseen sovittu muusta prosenttiosuudesta. 

Tki-opintopisteitä voi syntyä myös hankkeessa, projektissa tai osana yksittäistä opintojaksoa. Vaatimuksena on, että mukana on ulkopuolista rahoitusta tai työelämän toimeksianto. Lisäksi vaatimuksena on kirjallinen sitoumus toimeksiannon luonteesta tai opintoihin sisältyy ongelmien ratkaisua, johon liittyy tulosten raportointivelvollisuus ongelman tarjonneelle taholle. Tki-opintopisteiksi merkitään kyseisestä opintojaksosta tulosten tuottamiseen ja raportointiin kuluneen ajan prosenttiosuus opintojakson kestosta.

Vaikka opiskelija saa suorittamastaan harjoittelujaksosta, opinnäytteestä tai projektista rahallisen korvauksen, voidaan suoritukset opintopisteiden osalta laskea tki-opintopisteiksi.

Osaamista, hyvinvointia ja innovaatioita alueen tarpeisiin

Tki-työ on merkittävä osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijat tuottavat ja soveltavat uutta tietoa opetuksen yhteydessä tehtävässä tki-työssä.

Ammattikorkeakouluissa tutkimus on yleensä soveltavaa ja sen tavoitteena on uuden tiedon avulla toteutettava käytännön sovellus. Kehitystyössä sovelletaan olemassa olevaa, tutkimuksen tuloksena tai käytännön kokemuksen kautta saatua tietoa käytäntöön. Innovaatiotyö on tk-työn rinnalle viime aikoina muodostunut tehtävä. Se pitää sisällään kaupallistettavaksi tai muuten hyödynnettäväksi tarkoitetun idean kehittelyyn liittyvää tk-työtä tai keksintöjen kaupallistamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Tki-työllä kehitetään aluetta ja edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä. Työtä tehdään yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulu tuottaa alueen tarpeisiin osaamista, hyvinvointia ja innovaatioita. Tavoitteena on kehittää ja tuottaa muun muassa uusia tai parempia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus