Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 14/2012

Sulautuvalla opetuksella joustoa opiskeluun

Metatiedot

Nimeke: Sulautuvalla opetuksella joustoa opiskeluun

Tekijä: Viinikka Sinikka

Aihe, asiasanat: aikuisopiskelijat, aikuisopiskelu, ammattikorkeakoulut, iltaopiskelu, korkeakouluopiskelu, monimuoto-opiskelu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sulautuva opetus

Tiivistelmä: Oulun seudun ammattikorkeakoulussa Liiketalouden yksikössä käytetään sulautuvaa opetusta Tiedonhallinnan opetuksessa. Sulautuvassa opetuksessa valitaan oppimistavoitteiden kannalta sopivin opetustapa ja -välineet niin, että saadaan yhdistettyä sekä perinteisen luokkaopetuksen että tieto- ja viestintätekniikan suomat mahdollisuudet.

Tiedonhallinnan opintojakson luennot nauhoitettiin etukäteen. Ennen lähitunteja opiskelijat kuuntelevat luennot ja aloittavat tehtävien tekemisen. Tunneilla tehdään tehtäviä opettajan ohjauksessa. Oppimisalustaa käytetään materiaalin jakamiseen ja palautettavien töiden vastaanottamiseen. Tradenomiopiskelija Elina Jääskä tutki opinnäytetyönään sulautuvaa opetusta Tiedonhallinnan opintojaksolla. Tutkimuksen mukaan sulautuva opetus sopi erityisesti työssäkäyville opiskelijoille. Se toi joustoa ajankäyttöön.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2012-11-21

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201210089383

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Viinikka, S. 2012. Sulautuvalla opetuksella joustoa opiskeluun. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 14. Hakupäivä 9.12.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201210089383.

Osa ammattikorkeakouluopiskelijoista käy töissä opintojen ohella. Heidän on vaikea päästä lähitunneille, joten opintoihin osallistuminen voi olla haasteellista. Ratkaisun tähän ongelmaan voi tarjota sulautuva opetus, josta saatu palaute on ollut rohkaisevaa.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Liiketalouden yksikössä tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa koulutetaan ICT-alan osaajia: sovelluskehittäjiä, järjestelmäasiantuntijoita sekä digitaalisen median ja tietohallinnon ammattilaisia. Tradenomin tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään sekä nuorille että aikuisille. Erikoistumisopintojen aiheet vaihtelevat Oulun seudun työelämän tarpeiden ja teknisen kehityksen mukaan.

Kuuden opintopisteen Tiedonhallinnan opintojakso on tietojenkäsittelyn koulutusohjelman pakollisia ammattiopintoja. Keväällä 2011 aikuisryhmän myötä tuli ajankohtaiseksi miettiä, millä tavalla opettaa tätä heterogeenistä, nuorista ja aikuisista koostuvaa iltaryhmää. Töissä käyville opiskelijoille tuli tarjota opintoihin vaihtoehtoisia suoritustapoja. Päädyttiin kokeilemaan sulautuvaa opetusta ja käyttämään Oamkissa käytössä olevia järjestelmiä uudella tavalla. Artikkelissa kuvataan käytettyä opetusmenetelmää sekä opiskelijoiden kokemuksia siitä.

Sulautuva opetus

Sulautuva opetus tarkoittaa opetuksen eri ympäristöjen integroimista ja sulauttamista yhteen kokonaisuudeksi. Se on yhdistelmä lähiopetusta ja tieto- ja viestintätekniikan avulla toteutettavaa opetusta. Levonen, J., Joutsenvirta, T. & Parikka, R. 2009. Blended Learning – Katsaus sulautuvaan yliopisto-opetukseen. Teoksessa T. Joutsenvirta & A. Kukkonen (toim.) Sulautuva opetus – Uusi tapa opiskella ja opettaa. Helsinki: Palmenia, 15-23. Oleellista on valita oppimistavoitteiden kannalta sopivin opetustapa ja -välineet niin, että saadaan yhdistettyä sekä tieto- ja viestintätekniikan että perinteisen luokkaopetuksen mahdollisuudet Holden, J. 2011. Developing Blended Learning – Challenges and Implications. Hakupäivä 24.9.2012. http://www.fgdla.us/uploads/Instructional_Media_Selection--Implications_for_Blended_Learning.swf.

Ennen opetettava tieto saatiin opettajalta, mutta uudet välineet ovat muuttaneet opetusta oppimisen ohjaamiseen (kuva 1). Oppimisen ja oppimisympäristöjen muuttuminen mahdollistaa opintojen suorittamisen myös työssäkäynnin ohella. Salakari, H. 2009. Toiminta ja oppiminen – Koulutuksen kehittämisen tulevaisuuden suuntaviivoja ja menetelmiä. Helsinki: Eduskills Consulting.

Toimintaympariston, opetuksen ja oppimisen keskeiset muutokset

KUVA 1. Toimintaympäristön, opetuksen ja oppimisen keskeiset muutokset Salakari, H. 2009. Mikä on muuttunut? Toiminta ja oppiminen – Koulutuksen kehittämisen tulevaisuuden suuntaviivoja ja menetelmiä. Helsinki: Eduskills Consulting, 32. (mukaillen)

Tiedonhallinnan opintojakson toteutus

Opintojakson luennot nauhoitettiin etukäteen Adobe Connect Pro -videoneuvottelujärjestelmällä (ACP). Nauhoitukset olivat 5 - 25 minuutin mittaisia. Pisimpiin nauhoitteisiin tehtiin kirjanmerkkejä, jotka helpottivat kuuntelua valitusta kohdasta. Opiskelijat pääsivät nauhoituksiin, luentokalvoihin, tehtäviin ja harjoitustyöhön Optimalla toteutetun oppimisalustan kautta. Kevään 2011 toteutuksessa oppimisalusta oli BlackBoardissa. Opiskelijat palauttivat tuotokset oppimisalustalle.

Esimerkki luentonauhoituksesta

Opintojakson toteutus kesti 16 viikkoa. Kerran viikossa oli 4 tuntia lähiopetusta. Aloitusluennolla opiskelijat perehdytettiin opintojakson toteutustapaan. Ennen lähitunteja he kuuntelivat noin kolme nauhoitettua luentoa ja aloittivat oppimistehtävien tekemisen. Lähitunneilla oli mahdollisuus esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Opiskeltava asia kerrattiin tunnin alussa. Oppimistehtäviä tehtiin tunnilla opettajan ohjauksessa. Tehtävät tehtyään opiskelijalla oli mahdollisuus tehdä opintojakson harjoitustyötä. Lähitunnit olivat vapaaehtoisia.

Aikaisemmissa toteutuksissa uusi asia opetettiin lähitunnilla, tehtävät tehtiin kotona ja seuraavalla tunnilla ne tarkastettiin. Tässä toteutuksessa asiat tehtiin juuri toisin päin. Opintojakson arviointi tapahtui oppimistehtävien, harjoitustyön ja tentin perusteella. Tentti pidettiin opintojakson lopussa.

Iltaryhmän antama positiivinen opintojaksopalaute rohkaisi kokeilemaan samaa opetusmenetelmää myös nuorten päiväopetuksessa. Pisimmät luennot korvattiin lyhyemmillä, useampaan nauhoitukseen jaetuilla luennoilla. Muutoin toteutukset olivat samanlaisia kuin iltaryhmälle.

Tutkimus opetusmenetelmän soveltuvuudesta

Tradenomiopiskelija Elina Jääskä tutki opinnäytetyössään Jääskä, E. 2012. Toimintaympäristön, opetuksen ja oppimisen keskeiset muutokset. Sulautuva opetus tiedonhallinnan opintojaksolla. Hakupäivä 25.9.2012. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205218953 sulautuvaa opetusta Tiedonhallinnan opintojaksolla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kyseinen opetusmenetelmä soveltui erilaisille opiskelijoille sekä millaisia opiskelijoiden kokemukset olivat. Tutkimus toteutettiin nimettömänä lomakekyselynä kolmelle opiskelijaryhmälle: kevään 2011 iltaryhmälle ja kahdelle syksyn 2011 päiväopiskelijoiden ryhmälle.

Opintojakson suoritti 45 opiskelijaa, joista 40 osallistui tutkimukseen. Neljännes vastaajista kävi kokopäivätöissä opintojen ohessa. Yhtä lukuun ottamatta he olivat kaikki iltaryhmästä.

Opiskelijoiden kokemukset opetusmenetelmästä

Opiskelijat osallistuivat lähiopetukseen aktiivisesti. Iltaryhmässä kaikki opiskelijat olivat hyödyntäneet nauhoitettuja luentoja. Noin neljännes päiväryhmän opiskelijoista ei ollut kuunnellut nauhoituksia ollenkaan. Päiväopiskelijat antoivat opintojakson toteutukselle arvosanan 2,7 ja iltaopiskelijat 4,0 asteikolla 1 - 5. Iltaryhmässä hyvin menestyvät opiskelijat arvioivat toteutuksen selkeästi paremmaksi kuin keskinkertaisesti menestyvät, mutta tutkittava ryhmä oli pieni, vain kymmenen opiskelijaa.

Opiskelijoiden mielestä positiivista oli se, että nauhoituksia pystyi kuuntelemaan uudelleen, ne toivat joustoa ajankäyttöön, sai opiskella omaan tahtiin, itsenäisesti ja nopeasti sekä sai opastusta tehtävien tekemiseen. Positiivisena pidettiin myös sitä, ettei luennoilla ollut pakko käydä ja että tunneilla oli käytännön harjoittelua sql-ympäristössä. Nauhoituksista koettiin olleen apua, jos joutui olemaan poissa lähitunneilta.

Kritiikki ja negatiivinen palaute kohdistuivat nauhoitusten äänenlaatuun, pituuteen ja sisältöön, ajanpuutteeseen nauhoitusten kuuntelemisessa ja opintojakson aikataulutukseen. Osa opiskelijoista halusi seurata opetusta mieluummin fyysisesti tunnilla eli perinteinen lähiopetus koettiin motivoivaksi.

Yhteenveto

Tiedonhallinnan opintojaksolla käytetty sulautuva opetus sopi työssäkäyville opiskelijoille, koska se mahdollisti vapaamman ajankäytön. Eräs opiskelija ei käynyt tunneilla yhtään kertaa, vaan suoritti opintojakson työn ja lastenhoidon ohella itsenäisesti kotona.

Nuoret eivät motivoituneet kuuntelemaan nauhoituksia. Olisiko jatkuva arviointi riittävä porkkana nuorille nauhoitusten kuuntelemiseen? Yhden tentin sijaan voisi olla useita pienempiä tenttejä opintojakson kuluessa. Arviointi onkin yksi opetusmenetelmän kehityskohteista. Menetelmässä näyttäisi olevan potentiaalia myös opetuksen eriyttämiseen.

Lähteet

    Kuvalähteet

      Kommentit

      blog comments powered by Disqus