Oulun ammattikorkeakoulu

1 HOIPAS-projekti (Ikääntyneiden painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito-opas)

Hoitotyön opiskelijat: Piri Päivi & Riekki Anne, Oulun ammattikorkeakoulu

Suomessa on arvioitu vuosittain olevan 55 000-80 000 painehaavapotilasta. Painehaavoja esiintyi akuuttihoidossa 13 %:lla potilaista, pitkäaikaishoidossa 16.5 %:lla potilaista sekä tehostettuun kotihoitoon kuuluvilla potilailla 22.5 %:lla. Eurooppalaisessa tutkimuksessa yhden painehaavan kustannukseksi saatiin 5 000-6 650 euroa. Tämän mukaan laskettuna painehaavojen kustannus Suomessa olisi 280-532 miljoonaa euroa vuodessa. Eli terveydenhuollon menoista painehaavojen kustannukset ovat 2-3 %:a. Tämän takia painehaavat ovat kymmenen eniten kustannuksia aiheuttavien sairausryhmien joukossa. (Soppi, 2014, viitattu 15.3.2016.) 

Painehaavojen ennaltaehkäisy tulee huomattavan paljon halvemmaksi kuin niiden hoitaminen. Painehaavat lisäävät hoitajien työtaakkaa ja huonontavat potilaiden elämänlaatua sekä lisäävät infektioalttiuden lisäksi kuolemia. Jokaisen hoito- organisaation tulisi tietää riskit mahdollisista painehaavoista, koska painehaava voi syntyä nopeasti, jopa esimerkiksi leikkauksen aikana tai vuodelevossa päivystyksessä. Painehaavat olisi mahdollista ehkäistä, joten henkilökuntaa on rohkaistava ottamaan vastuu ennaltaehkäisyssä ja mahdollisista apuvälineiden käytöstä. (Soppi, 2010, viitattu 19.4.2016.)

Opinnäytetyömme, jonka toteutamme tuotekehitysprojektina, aihe on ikääntyneiden painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito. Käytämme jatkossa projektistamme lyhennystä HOIPAS-projekti. Tuotamme aiheesta oppaan Oulun kaupungin Rajakylän hoiva-osastolle Sanninkotiin. Toinen meistä on työskennellyt kyseisellä hoivaosastolla. Siellä keskustelimme opinnäytetyöaiheista ja esille nousi tarve oppaasta, joka käsittelee painehaavojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Innostuimme asiasta, sillä meitä kiinnostaa haavanhoitoon liittyvät asiat. Päätimme siis alkaa yhteistyöhön ja tuottaa heille opinnäytetyönämme opas aiheesta. 

Tulevassa työssämme painehaavat ovat yleisiä ja koska tulemme varmasti työskentelemään ikääntyneiden parissa, painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito tulee olemaan suuressa roolissa. Ikääntyneiden painehaavojen ehkäisy on avainasemassa, sillä hyvällä perushoidolla voidaan pitkälti ehkäistä painehaavojen syntymistä. Opinnäytetyössämme perehdymme aiheeseen perin pohjin, mikä tuo viimeisimmät tiedot ikääntyneiden painehaavojen ennaltaehkäisystä ja hoidosta. 

Oppaamme perustuu luotettavaan alan kirjallisuuteen perustuvaan, uusimpaan tutkittuun asiatietoon. Myös internetistä terveysportista, Suomen haavanhoitoyhdistys ry:stä ja Suomen verisuonikirurgien yhdistyksen sivuilta, olemme saaneet kattavasti asiantuntevaa ja luotettavaa tietoa aiheesta.

Lokakuussa 2015 on julkaistu näyttöön perustuva suositus painehaavojen tunnistamisesta ja ehkäisystä aikuispotilaalla. Suosituksen päätavoitteena on ollut saada paras näyttö siitä miten tunnistaa painehaavariskipotilaat siinä vaiheessa, jolloin ennaltaehkäisy on vielä mahdollista ja turvallista potilaan kannalta. Suositusten tavoitteena on myös alan ammattilaisten sekä potilaiden ja omaisten tietoisuuden lisääminen painehaavojen ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa. (Hotus, 2016, Viitattu 19.4.2016.) "Kansallinen hoitosuositus toimii käytännön hoitotyön työkaluna niin laitos- kuin kotihoidossa. Kansallisen suosituksen laadinnan taustalla on syksyllä 2014 julkaistu kansainvälinen Painehaavojen ehkäisy ja hoitosuositus." (Hotus, 2016, Viitattu 19.4.2016.)