Oulun ammattikorkeakoulu

Akuutti- ja tehohoidon koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Hyvämäki Piia, TtM, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Vanhanen Minna, TtM, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Taustaa

Tehohoitotyö on erityisosaamista vaativa erikoissairaanhoidon ala. Akuutisti, kriittisesti sairaan potilaan hoitoon liittyvää osaamista tarvitaan myös teho-osastojen ulkopuolella sairaanhoitajan työssä. Näihin osaamistarpeisiin suunniteltu akuutti- ja tehohoitotyö opintojakso on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulussaa yli kymmennen vuoden ajan. Opintojaksoon on sisällytetty myös akuuttihoitotyö, jossa keskitytään päivystysluonteiseen kriittisestisairaan hoitotyöhön. 

Tavoitteet

Opintojakson moniammatillinen näkökulma on keskeinen opintojaksolla. Opintojakson oppimistavoitteet ovat sekä teknisiä muun muassa hoitoteknologiaa potilashoitoon yhdistäviä tavoitteita, että ei-teknisiä tilannetietoisuuteen, johtajuuteen ja laadukkaaseen potilasohjaukseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteet liittyvät potilaan tilanteen arvioimiseen, tarkkailuun ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin, tätä kautta hoitomenetelmien valintaan sekä hoidon arviointiin. Tavoitteet keskittyvät potilasturvallisuuden kehittämistaitoihin, tiimityöskentelyyn ja hoitotyön kehittämiseen. Eettiset kysymykset ovat läsnä läpi opintojakson. Tavoitteena on kehittämisosaaminen akuutti- ja tehohoitopotilaan potilaan hoitotyössä tutkitun tiedon, suositusten ja hyvien käytäntöjen sekä potilasturvallisuuden näkökulmasta.

Sisältö ja toteutus

Opintojakson simulaatioharjoitukset oppimismenetelmänä ovat keskeisiä opintojaksolla. Verkkoalustan oppimistehtävät jäsentävät tietoa ja haastavat opiskelijan hakemaan itsenäisesti ratkaisuja esimerkiksi potilaan hengitykseen ja verenkiertoon liittyviin ongelmiin. Oppimistehtävät ovat pääosin potilastapauksia, joissa opiskelija siirtyy yksittäisistä asioista suurempiin kokonaisuuksiin. Tätä teoreettista pohjaa siirretään käytäntöön koululla tapahtuvissa harjoituksissa. Harjoituksista valtaosa tapahtuu simulaatiossa, joissa tarvitaan jo kokonaisuuksien hallintaa sekä tiedon soveltamista. Potilasturvallisuuden näkökulmasta erityisen tärkeitä harjoituksia ovat kokonaisvaltaiset hoitotyön harjoitukset, jossa opiskelijat hoitavat kaikkien syventävien opintojaksojen kanssa yhteistyössä simuloidussa sairaalassa eri ikäisiä potilaita. Hoidon rajapinnat ja niissä tapahtuvat turvallisuusriskit tulevat aidosti näissä harjoituksissa esille. Moniammatilliset akuutti- ja tehohoidon simulaatiot toteutettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2016. Anestesiologiaan erikoistuvat lääkärit harjoittelevat opiskelijoidemme kanssa näissä harjoituksissa. Moniammatillisen tiimin kesken harjoittelemisen tavoitteet ja edut näkyvät erityisesti kommunikointitaidoissa (tiedonsiirto) sekä johtamisessa. Ammattilaisten läsnäolo lisäsi harjoituksen aitoutta ja antoi arvokasta tietoa eri ammattilaisten taitovaatimuksista ja lisäsi valmiutta siirtyä käytännön harjoitteluun.

Akuutti- ja tehohoidon opiskelun tukena ovat kurssit kriittisesti sairaan hoitotekniikka (3 op), joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastojen kanssa sekä anestesiologia ja teholääketiede (yhteensä 3 op) sekä akuutti- ja tehohoidon harjoittelut I ja II (yhteensä 18 op). 

Tulokset

Opintojaksolta on kerätty systemaattisesti palautetta. Moniammatilliset simulaatiot on koettu tehokkaiksi sekä teknisten että ei teknisten taitojen oppimisessa. Tiimityöskentelytaitojen oppiminen korostui palautteissa. Palautteen mukaan simulaatioskenaarioiden aiheet olivat aitoja tarpeellisia käytännön hoitotyön kannalta. Hoitotyön opiskelijat korostivat myös teknisten taitojen oppimista tiimityöskentelytaitojen lisäksi. Lääkärit kokivat johtamistaitojensa parantuneen harjoitusten ansioista. Simulaatioharjoittelun jälkipuinti nostettiin oppimisen kannalta merkittävimpänä osuutena esille.