Oulun ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöinen, uusia pedagogisia malleja hyödyntävä haavahoidon asiantuntija 30 op erikoistumiskoulutus

Alahuhta Maija, TtT, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Jylkkä Merja, TtM, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Männistö Nina, TtM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Haavahoito liittyy moniin terveysongelmiin ja koskee eri-ikäisiä potilaita niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Väestön ikääntyminen ja elintapamuutokset yhdessä kansantautien (mm. diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet) kanssa ennustavat kroonisten huonosti paranevien haavojen esiintymisen lisääntymistä. Paranemisprosessia hidastavat usein infektiot ja resistenttien bakteerikantojen aiheuttamat komplikaatiot. Erityinen haaste haavahoidossa on potilaan arjessa selviytyminen ja elämänlaatu. Nämä tekijät korostavat tutkimuksen ja kehittämisen merkitystä osana haavahoidon asiantuntijuutta. 

Haavahoito, joka perustuu nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja näyttöön haavahoidon vaikutuksista, vähentää potilaan kärsimystä ja lyhentää hoitoaikaa. Haavahoidon kehityksen myötä niin sairaaloissa kuin kotona voidaan hoitaa entistä vaativampaa hoitoa edellyttäviä haavoja, mikä vähentää hoidon kustannuksia. Haavojen hoito kotona edellyttää ammattilaiselta vankkaa tietoperustaa, itsenäistä näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja ohjaustaitoja potilaan ja hänen omaisten itsehoitovalmiuksien vahvistamiseen. Haavahoidon edistynyt asiantuntijaosaaminen edellyttää tietoa haavojen etiologiasta, riskien tunnistamisesta ja kroonisten haavojen ennaltaehkäisystä sekä haavan paranemisesta ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisestä potilaskohtaisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Lisäksi asiantuntijalla tulee olla taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. 

Hoitokäytännöissä on alueellisia eroja ja terveyspalveluiden käyttäjät ovat eriarvoisessa asemassa haavahoidon asiantuntemuksen suhteen. Haavahoitoon on luotu standardeja ja suosituksia, joiden tavoitteena on yhtenäistää haavahoidon käytäntöjä alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan laajuisesti sekä aikaan saada kustannustehokkuutta. Uudet suositukset, tutkimukset, hoitokäytännöt ja teknologia asettavat uusia haasteita ja vaatimuksia hoitotyöntekijöiden haavahoidon osaamiselle. 

Haavahoito on kansainvälisesti tarkasteltuna terveysalan erityisosaamisen alue, joka edellyttää hoitotyön arvoperustan ymmärtämistä, vahvaa haavahoidon tieto- ja taitoperustaa sekä käytännön haavahoidon kokemusta ja kehittämisosaamista. Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana on käytetty European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Haavahoidon asiantuntija 30 op erikoistumiskoulutuksen tuottama osaaminen vastaa tasoa 7. 

Koulutuksen suunnittelu on toteutettu verkostoyhteistyönä kymmenen ammattikorkeakoulun kesken. Koulutuksen suunnittelussa ja tavoitteiden määrittämisessä työelämä on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa ja työelämä on sitoutunut kehittämään erikoistumiskoulutusta ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä. Keväällä 2016 alkanut koulutus toteutuu verkostoyhteistyönä Mikkelin, Oulun, Satakunnan, Savonia- ja Turun ammattikorkeakoulussa.