Oulun ammattikorkeakoulu

HaiPro-vaaratapahtumailmoitukset potilasturvallisuuden johtamisen välineenä

Niemi-Himanka Anu, sairaanhoitaja (YAMK), osastonhoitaja, Oulaskankaan sairaala, kirurgian vuodeosasto- ja poliklinikka

Opinnäytetyö on tehty Centria ammattikorkeakoulussa, osana sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen yamk koulutusohjelman opintoja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimintamalli HaiPro-vaaratapahtumailmoitusten hyödyntämiseen potilasturvallisuuden johtamisessa. Tavoitteena oli yhtenäistää HaiPro-ilmoitusten käsittelyä ja hyödyntämistä ja parantaa potilasturvallisuutta. Opinnäytetyö toteutettiin Oulaskangas–Visala-tulosalueella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Toimintamalli laadittiin turvallisuusjohtamisen näkökulmasta konstruktiivisena tutkimuksen lähestymistapaa noudattaen. Toimintamallin sisältö rakentui kahden eri aineiston ja aiemman teorian perustalle. Ensimmäinen aineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella. Kohderyhmänä oli hoitohenkilökuntaa (n=17) viideltä eri osastolta. Vastaukset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Toisen aineiston muodosti esimiehille suunnatussa kehittämistilaisuudessa aivoriihimenetelmällä kerätty materiaali.

Toimintamalli kehitettiin tutkimustulosten ja teoriatiedon perusteella yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Toimintamallista laadittiin erilaisia versioita, joita muokattiin ohjausryhmässä. Toimintamalli koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa sisältää esimiehille suunnatun ohjeistuksen, jossa määritellään HaiPro-vaaratapahtumailmoitusten käsittelyyn, yhteistyöhön, kirjaamiseen ja kehittämistoimiin liittyvä aikataulutus ja esimiehen vastuut. Toinen osa on HaiPro-vuosikello. Siihen sisältyy vaaratapahtumailmoitusten perusteella toteutettujen hyvien käytäntöjen jakaminen kahdesti vuodessa olevassa potilasturvallisuus-kehittämistilaisuudessa ja kehittämistoimista tiedottaminen Potilasturvallisuusuutiset julkaisussa organisaation sisällä. 

Toimintamallia voidaan soveltaen käyttää kaikissa HaiPro-järjestelmään käyttävissä organisaatioissa.