Oulun ammattikorkeakoulu

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yritysten kasvu- ja kehitysvaiheissa

Eilittä Tuija, YAMK-opiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu

Juola Katariina, YAMK-opiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu

Marttila Tiina, YAMK-opiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu

Hautala Eija, YTM, projektipäällikkö, Lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Kiviniemi Liisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun hallinnoiman SoteYBoost -hankkeen yhtenä osa-alueena on edistää yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia pienten ja keskisuurten yritysten kasvu- ja kehitysvaiheissa. Hankkeeseen liittyvän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen työkaluja sisältävä opas eri kasvu- ja kehitysvaiheissa olevien pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstölle. Työhyvinvoinnin edistämiseen panostamisella on yhteys yritysten tuloksellisuuteen, mikä on todettu useissa eri tutkimuksissa. Taloudellisesti kannattavimpia työhyvinvointiin vaikuttavia panostuksia ovat ammatillista osaamista, esimiestyötä ja työyhteisön toimivuutta vahvistavat toimet. Työhyvinvointi näkyy ennen kaikkea henkilöstön tyytyväisyytenä, mikä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen kykyä luoda uusia toimintatapoja sekä kehittää tuottavuutta

Opinnäytetyön aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla niiden yritysten työntekijöille, joiden johtajia on haastateltu SoteYBoost-hankkeen yritysten kasvututkimukseen. Yrityksen johtaja valitsi työntekijöistään haastatteluun ne henkilöt, jotka ovat olleet mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Mukaan otettiin myös Sote YBoost-hankkeen ulkopuolelta yrityksiä, jotta saatiin lisää haastattelumateriaalia.

Haastattelun teemat olivat:

  1. Työntekijän työhyvinvointi, 
  2. yrityksen eri kasvuvaiheiden aikana koettu työhyvinvointi ja
  3. lähiesimiehen tuki yrityksen muutosvaiheissa. 

Haastattelut nauhoitettiin ja ne analysoidaan sisällönanalyysia käyttäen. Teemahaastattelun tulosten perusteella laaditaan kehittämisehdotukset yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. 

Kehittämisehdotuksista valitaan työpajoissa yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen kehittämiskohteet. Työpajoihin osallistuvat teemahaastattelussa mukana olleet yritysten työntekijät. Tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksena laaditaan selkeä ja konkreettinen työhyvinvoinnin edistämisen opas yritysten käyttöön. SoteYBoost -hanke vastaa osaltaan tuloksista tiedottamisesta ja oppaan jakamisesta yrityksille. Se jaetaan sähköisesti yritysten käyttöön muun muassa hankkeen blogin kautta.