Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitaminen pedagogisena ohjauksellisena toimintana hoiva-käsitteen perspektiivistä

Perttunen Satu K, HuK, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto

Esityksessä tarkastellaan Veikko Tähkän teoksien, eritoten Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen (1993) -teoksen, perusteella, sitä tulkiten, hoitamista pedagogisena ohjauksellisena toimintana hoiva-käsitteen perspektiivistä. 

Metodologisina pohjina tarkastelussa on Timo Latomaan julkaisuja (mm. 2008, 2011, 2014, 2016). Tarkoituksena on esityksessä miettiä Tähkän pohjalta ohjaamista, hoitamista ja hoiva-aspektin sanattomaksi laittamattoman, merkityksen hoivakokemuksessa kuin myös näiden selkosanaistamisen sairaanhoidon pedagogisessa ohjaustyössä, jotta hoitotyötä tekevä voisi miettiä jäsentyneemmin omaa hoitotyötänsä.

Sairaanhoitajien hoitotyö on kliinistä asiantuntijatyötä, joka perustuu tietoon ja taitoihin. Hoitotyössä on oleellista myös hoiva-aspekti eli hoivallisuusnäkökulma, joka on sopivissa määrin toimenpiteissä, potilaan tai asiakkaan ohjauksessa, koulutuksessa, uudelleen koulutuksessa ja kasvatuksellisessakin otteessa osa ammatillisuutta. Hoiva ja hoivakokemus tulevat näkyviin vain niiden puuttuessa? Samalla hoitotyötä voi pohtia Latomaan mallintamalla pedagogisen toiminnan kentällä kasvatuksellisena ohjauksena, ohjaavana koulutuksena, uudelleen koulutuksena ja jossain tapauksissa terapeuttisena ohjauksena. Jokaisella näistä hoitotyön ohjauksellisen kentän alueella voi esiintyä hoivaamista enemmän tai vähemmän, riippuen sairaanhoitajan kyvystä määritellä asiakkaan tai potilaan tarve ja ymmärtää se.

Esityksessä tulkitaan näkemyksiä ohjauksesta ja miten siinä ilmenevä hoivallisuus edistää hoivakokemusta. Psykoanalyyttinen ohjauksen tarkastelu on perustelua hoiva-käsitettä pohdittaessa, koska toisin kuin konkreettiset toimenpiteet sairaanhoidossa, hoivakokemus on semioottinen ilmiö eli merkityksellistämistä. Tähkältä tulkittavissa olevat, ohjauksen periaatteet pedagogisena toimintana luovat hoivakokemusta sekä psykoanalyysissa että konkreettisissa hoitotilanteissa kliinisessä hoitotyössä. Asiakkaan kokemus hyvinvoinnistaan ja hoidostaan muodostuu monisyisesti yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. 

Latomaan metateorioiden avulla tarkastellaan kirjoitusten perusteella rekonstruoituja Tähkän ohjausnäkemyksien takana olevia oletuksia, ohjauksesta pedagogisena toimintana, kuin myös, miten Latomaan avulla voi jäsentää Tähkän näkemyksiä ymmärtämisen kyvystä, ymmärryksen välittämistä, ymmärtämisen lähtökohtia ja paremman ymmärryksen periaatteita. 

Veikko Tähkä (1923-2012) oli merkittävä suomalainen psykiatri ja psykoanalyytikko, jonka kirjoituksista rekonstruoituja mietteitä ohjauksesta, psykoanalyyttisesta toiminnasta, psykologisesta ymmärtämisestä ja hoivasuhteesta apuna uuteen merkityksenannon rakentamiseen, ja sitä kautta saataviin mahdollisuuksiin muutoksia varten, voi edelleen ajattomasti hyvin soveltaa myös sairaanhoidollisen ohjauksen alalla myös fyysisen autonomian uudelleen tavoittelussa.