Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitohenkilökunta on opiskelijalle esimerkki hyvästä käsihygieniasta – Toteutuuko käsihygienia käytännössä opiskelijan havainnoimana?

Perälä Minna, TtM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Koskela Terttu, KM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitohenkilökuntaa pidetään hyvänä esimerkkinä opiskelijalle hyvästä käsihygieniasta. Näyttöön perustavan toiminnan vaatimus on kirjattu lakiin (1326/2010) ja se koskettaa kaikkia. Hoitotyössä tulee teorian ja käytännön kiteytyä toisiinsa jo opiskelijoiden harjoittelujaksojen aikana. 

Tarkoitus oli kuvailla hoitotyön opiskelijoiden käsityksiä käsihygienian toteutumisesta ohjatun harjoittelun aikana. Tutkimuskysymyksenä oli, miten henkilökunnan käsihygienia näyttäytyy hoitotyön opiskelijoiden harjoittelujakson aikana. Opiskelijat osallistuivat tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on näyttöön perustuvan tiedon integroiminen opintoihin. Tähän liittyen he havainnoivat käytännön harjoittelujaksolla hoitohenkilökunnan käsihygienian toteutumista. 

Aineisto kerättiin sairaalan hoitohenkilökunnalta, aineiston keruun välineenä käytettiin havainnointilomaketta. Harjoittelujakson jälkeen opiskelijat kuvasivat käsitystään henkilökunnan käsihygienian toteutuksestaan avoimella kyselylomakkeella vastaamalla tutkimuskysymykseen. Opiskelijoita osallistui (n = 10) ja jokainen oli havainnoinut viittä hoitohenkilökuntaan kuuluvaan työntekijää.

Tutkimustulosten mukaan suurimmalla osalla hoitohenkilökuntaa oli tietoa, mutta käytännössä käsihygienia ei tiedosta huolimatta toteutunut toivotusti. Huono käsihygienia on vaikuttava tekijä hoitoon liittyvien infektioiden leviämisessä ja potilasturvallisuudessa. Käsihygieniaa voidaan kehittää, kunhan tunnistetaan nykytila ja siinä esiintyvät haasteet.