Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteet Oulun yliopistossa

Kääriäinen Maria, professori ma, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Elo Satu, dosentti, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Kaakinen Pirjo, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Ruotsalainen Heidi, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Mikkonen Kristiina, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Kajula Outi, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Kyngäs Helvi, professori, Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Oulun yliopistossa hoitotieteellisen tutkimuksen kohteena on terveyden edistäminen erityisesti omahoitoon sitoutumisen, terveyttä edistävän ohjauksen ja hyvinvointia tukevan ympäristön näkökulmista. Lisäksi hoitotieteen didaktiikassa tutkitaan terveysalan opettajan, opiskelijan ja terveydenhuoltohenkilökunnan osaamista. Hoitotieteen ja didaktiikan tutkimus jakautuu neljään professori- tai dosenttivetoiseen tutkimushankkeeseen. Hankkeissa toimii lisäksi useita post doc -tutkijoita ja tohtorikoulutettavia. 

Tutkimushankkeemme ovat: 

  • Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen 
  • Terveysvalmennus/ohjaus ja terveelliset elintavat 
  • Terveyttä ja hyvinvointia tukeva asuin- ja hoitoympäristö 
  • Terveysalan henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaaminen

Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutumisen tutkimushankkeessa arvioidaan erilaisten tuki- ja ohjaus interventioiden vaikuttavuutta pitkäaikaisesti sairaiden ja ylipainoisten/lihavien hoitoon/terveellisiin elintapoihin sitoutumiseen, ohjauksen laatuun ja terveyteen sekä toimintakykyyn. Hankkeessa etsitään esimerkiksi hoitoon sitoutumista ja ohjauksen laatua selittäviä tekijöitä sekä arvioidaan omahoitoon sitoutumisinterventioiden vaikuttavuutta hoitoon sitoutumiseen, ohjauksen laatuun, terveyteen ja toimintakykyyn. 

Terveysvalmennus/ohjaus ja terveelliset elintavat tutkimushankkeessa arvioidaan terveysvalmennuksen/ohjauksen, terveellisten elintapojen (esim. fyysinen aktiivisuus, viihdeteknologiat) ja omahoidon yhteyksiä nuorilla ja aikuisilla. Tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä ihmisten arkeen että asiakaslähtöiseen etä- ja omahoitoon. Terveyttä ja hyvinvointia tukevan asuin- ja hoitoympäristön tutkimushankkeessa tarkastellaan asuin- ja hoitoympäristöjen sekä yksittäisten ympäristötekijöiden, kuten valaistuksen ja teknologian yhteyttä erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden henkilöiden hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan tutkimushankkeessa laaja-alaisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka lisää ymmärrystä fyysisen, sosiaalisen ja symbolisen ympäristön merkityksestä hoitotyön kentällä. 

Terveysalan henkilöstön, opiskelijoiden ja opettajien osaamisen tutkimushankkeen tarkoituksena on kuvata terveysalan opettajien, opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan osaamista ja selittää siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Hankkeessa tarkastellaan myös koulutusinterventioiden vaikuttavuutta hoitohenkilökunnan opiskelijaohjausosaamiseen. 

Vahvuutenamme on pitkäjänteinen tutkimustyö, jossa hyödynnetään erilaisia tutkimusmenetelmiä. Erityisenä painopisteenä ovat interventiotutkimukset. Käytössämme on validoituja mittareita, joiden avulla voimme tuottaa käyttäjälähtöistä tutkimustietoa sekä arvioida erilaisten terveyden edistämisen menetelmien ja toimintamallien vaikuttavuutta. Tulevaisuuteen suunnaten yhtenä painopistealueenamme tutkimus, joka suuntautuu käyttäjälähtöiseen terveysteknologiaan ihmisten arjessa, hoitotyössä ja asuin- ja hoitoympäristöissä.