Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitotyön kirjaaminen Tornion kotihoidon palvelutiimissä

Penttinen Anne, Yamk-opiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu

Sandelin Pirkko, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Suomessa tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan 91–92 %. Lisäksi tavoitteena on, että näistä kotona asuvista ikääntyneistä 13–14 % saa säännöllisesti kunnan tuottamia kotihoidon palveluja. Em. tavoitteiden saavuttamiseksi kunnan on suunniteltava, toteutettava ja arvioitava sekä kehitettävä edelleen kotihoidon palvelujärjestelmää, Kunnan asukkaan kotihoidon palvelutarve arvioidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti palvelutoiminnalle asetettujen kriteerien mukaan. Ikääntyneiden kotihoidon palveluiden piiriin kuuluville asiakkaille laaditaan kirjallinen hoitosuunnitelma, joka varmistaa osaltaan kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden hoidon jatkuvuuden, turvallisuuden ja hoidon laadun. Kotihoidossa toteutettava hoitotyö ja asiakkaalle tarjottavat palvelut tehdään myös näkyviksi kirjallisen hoitosuunnitelman avulla. Tällöin asiakkaiden hoitosuunnitelmia voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa ikääntyneiden kotihoidon palveluiden tarjoamisessa tarvittavia resursseja ja kohdennettaessa niitä.

Hoitosuunnitelma on tavoitteellinen, yksilöllinen, kirjallinen suunnitelma, joka tehdään yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti hänen omaistensa kanssa. Hoitosuunnitelmaa varten tehdään asiakaan kotihoidon tarpeen määrittely, asetetaan tavoitteet ja keinot hoidon toteuttamiselle sekä arviointikeinot niin potilaan hoidolle että kirjalliselle hoitosuunnitelmalle. Asiakkaan hoitosuunnitelmaan kirjataan kotihoidon kuluessa toteutuneet hoidot, palvelut, asiakkaan voinnin seurantaan ja arviointiin liittyvät tiedot, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja hoitosuunnitelmaan liittyvät kokonaisarvioinnit ja suunnitelmaan tehdyt arvioinnista johtuvat muutokset. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Tornion kotihoidon palvelutiimissä toimivien hoitajien käsityksiä hoitosuunnitelman merkityksestä asiakkaalle ja hänen hoidolleen. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa kotihoidossa olvien ikääntyneiden ihmisten kirjallisten hoitosuunnitelmien kehittämiseksi ja siten ikääntyneiden kotihoidon laadun arvioimiseksi ja varmistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää palvelutiimin asiakaskäynneillä mobiilipalveluita aiempaa tehokkaammin hyödynnettäviksi asiakkaiden kotihoidossa. Opinnäytetyössä vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Tutkimuskysymykset; Millaisia käsityksiä palvelutiimin jäsenillä on hoitosuunnitelman merkityksestä asiakkaan hoidossa? Millaisia käsityksiä palvelutiimin jäsenillä on hoitosuunnitelman merkityksestä asiakkaan hoidon laadun kehittämisessä? Millaisia käsityksiä palvelutiimin jäsenillä on asiakkaan hoitosuunnitelman laatimisen merkityksestä hoitosuunnitelman kehittämisessä? Mistä palvelutiimin jäsenet keskustelevat asiakkaiden kanssa heidän hoitoa koskevalla kartoituskäynnillä? Mitä palvelutiimin jäsenet kirjaavat asiakkaan hoitosuunnitelmaan kartoituskäynneillä? 

Kirjallisen asiakkaan hoitosuunnitelman laatimisesta hyötyvät ennen kaikkea asiakas ja hänen omaisensa, kotihoidossa toimivat hoitajat ja terveyskeskuksen henkilöstö. Laadittu hoitosuunnitelma on hyödyllinen myös asiakkaan hoitoa koskevissa päätöksissä.