Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitotyön monimuotokoulutuksen teknologiatuetussa oppimisympäristössä opitaan yhteisöllisesti – Pedagogiset ratkaisut avainasemassa

Männistö Merja, TtM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitotyössä ratkaistavat ongelmat ovat monimutkaisia, mikä edellyttää hoitajilta kykyä yhdistää tietoa, jakaa asiantuntijuutta ja taitoa toimia moniammatillisissa tiimeissä. Näitä yhteisöllisen oppimisen valmiuksia tulisi kehittää jo koulutuksen aikana.

Yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa koordinoitua toimintaa, jossa tiedonrakentelun kautta pyritään saavuttamaan jaettu uusi käsitys opittavana olevasta asiasta. Yhteisöllistä oppimista on tutkittu suhteellisen paljon perus- ja korkeakouluissa sekä virtuaaliympäristöissä. Tutkimustieto on kuitenkin hajanaista, mikä vaikeuttaa hoitotyön opetuksen suunnittelua näyttöön perustuvasti. Y

hteisöllisen oppimisen tutkiminen on ajankohtaista ammattikorkeakouluissa, joissa kehitetään voimakkaasti teknologiatuettua opetusta. Useat tutkimukset tukevat pedagogisten ratkaisujen merkitystä yhteisöllistä oppimista edistävinä tekijöinä. Tärkeää on, että pedagogiset ratkaisut ohjaavat opiskelijat ottamaan vastuun tiedon rakentamisesta ollen motivoituneita ja sitoutuneita siihen. Opettaja ohjaa pedagogiikallaan opiskelijat tavoittelemaan yhteistä ymmärrystä opittavasta asiasisällöstä. Opiskelijoiden tulee kyetä käyttämään asiasisältöön liittyvää näyttöön perustuvaa tietoa luovasti ja tulkiten. Näin ymmärrys asiaa kohtaan syvenee jatkuvasti. Oppimisen ei tulisi tähdätä yksittäiseen erityistietoon, vaan keskeistä on ymmärtää opittavaa asiaa ilmiönä, sekä seikkoja, jotka vaikuttavat käsiteltävänä olevaan tietoon ja ilmiöön. 

Teknologiatuettu yhteisöllinen pedagogiikka tuo mukanaan teknologian mahdollisuudet edistää yhdessä oppimista ja yhteisöllistä vuorovaikutusta. Tällaisissa oppimisympäristöissä opettajan rooli korostuu erityisesti ohjauksen kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa sekä sopivien ja tehokkaiden pedagogisten ratkaisujen löytämisessä ja oikea-aikaisuudessa. Nämä pedagogiset valinnat tukevat oppimisen käytäntöjä ja toimivat ohjauksellisina välineinä. Teknologiatuettua yhteisöllistä pedagogiikkaa tulee erityisesti hyödyntää monimuotokoulutuksessa.

Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampuksen sairaanhoitajakoulutus toteutuu monimuotoisesti vuodesta 2015 alkaen. Monimuotoistamisen keskeisin tavoite on sulauttaa lähi- ja verkko-opetusta pedagogisesti mielekkäällä tavalla, joka mahdollistaa samalla opiskelun ja työn yhteensovittamisen. Suunnittelun lähtökohtana ovat opetuksen toteuttaminen käytönnössä: aikataulut, teoriaopintojen ja harjoittelujen jaksotus. Opintojaksoja ja oppimistehtäviä integroidaan laajemmiksi osaamiskokonaisuuksiksi mielekkäiden oppimiskokonaisuuksien muodostamiseksi. Kaiken lähtökohtana on sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen. Teknologiatuettu opetus toteutuu laaja-alaisesti; opetuksessa käytetään opettajien hallitsemia sovelluksia ja oppimisympäristöjä. Uutta teknologiaa otetaan mukaan jatkuvasti opiskelijan oppimista mielekkäästi tukevalla tavalla. Opetus on jaksotettu lähi- ja etäjaksoihin sekä hoitotyön harjoitteluihin. Etäjaksojen opetus toteutuu erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä. Oppimisen tueksi opiskelijat toimivat koko opintojen ajan study group -ryhmissä. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö muovaa opiskelijan ajattelua, käyttäytymistä, oppimista, vuorovaikutusta ja toimintoja koko opiskelun ajan tavoitteellisesti kohti päämäärää.