Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitotyön opiskelijoiden käytännön harjoittelun kehittäminen opetusmoduulissa sisätautien vuodeosastolla

Koskela Tarja, sairaanhoitaja (YAMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Mustakangas Satu, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Kivimäki Sanna, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala

Juntunen Jonna, TtM, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Tuomikoski Annukka, TtM, opetuskoordinaattori, Oulun yliopistollinen sairaala

Mäenpää Pia, TtM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Hoitotyön koulutuksesta valmistuu ammattilaisia käytännönläheiseen ammattiin. Käytännön harjoittelu on merkittävä tekijä opiskelijoiden ammatillisuuden kasvulle ja käytännön taitojen oppimiselle. Hoitotyön opiskelijoiden aloituspaikkamääriä on nostettu, minkä seurauksena harjoittelupaikkoja tarvitaan enemmän. Opiskelijoiden käytännönohjaajilla ja oppimisympäristöllä on suuri merkitys opiskelijan oppimiseen harjoittelun aikana. 

Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautien vuodeosastolle 40 on kehitetty syksyllä 2015 moniammatillinen oppimisympäristö, opetusmoduuli, jossa opiskelija toteuttaa harjoittelunsa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa syventäen tietojaan ja taitojaan hoitotyöstä oman potilaan hoitoprosessin kautta. Opetusmoduulissa hoitotyön opiskelijat hoitavat potilaita yhdessä ohjaavan sairaanhoitajan ja osastonlääkärin kanssa. Opetusmoduulin opiskelijoilla on pääsääntöisesti kuudesta kymmeneen viikon mittaiset harjoittelujaksot. Moduuliin sijoitetaan kaikkien opintojen vaiheiden opiskelijoita. Näin opiskelijat kehittävät myös opiskelijaohjaamistaitojaan ohjaamalla osittain moduulin uusia opiskelijoita. Opetusmoduuliin voidaan sijoittaa myös muita terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita. Aiemmin kehitetty, moniammatillinen osastoharjoittelujakso, jossa hoitotyön, lääketieteen, fysioterapian ja farmasian opiskelijat oppivat yhdessä, toteutetaan tässä opetusmoduulissa. 

Palautteiden perusteella opiskelijat oppivat ymmärtämään potilaan kokonaishoidon syvällisemmin ja kantamaan turvallisesti vastuuta potilaan hoidosta sekä saavat itsevarmuutta ja rohkeutta tarttua myös itselle haasteellisiin tehtäviin. Myös aremmat opiskelijat saavat mahdollisuuden työskennellä rauhassa. Opetusmoduulityöskentely mahdollistaa hyvin opiskelijoiden yhteistoiminnallisen oppimisen. Yhteistoiminnallinen oppiminen toteutuu mm. asioita yhdessä pohtimalla, kysymällä muilta ja vertaistukena. Ohjaaja toimii mm. tukena, varmistajana sekä tilan, vastuun ja palautteen antajana. Harjoittelun ensimmäisille päiville toivotaan toista ohjaajaa ja laajempaa perehdytystä osaston toimintoihin. Ohjaavat opettajat Oulun ammattikorkeakoulusta tapaavat harjoittelun alussa kaikki opiskelijat ryhmäohjauksessa. Ryhmässä keskustellaan alkutunnelmista, käytännön asioista ja tiimityöskentelystä. Harjoittelun puolivälissä opettaja on kaksi työvuoroa (aamuvuoroa) osastolla työelämäpäivällä. Koska opettajalla on useampi opiskelija samaan aikaan samassa yksikössä, on hänellä mahdollisuus toteuttaa ohjaus kokonaisena työelämäpäivänä, ei pelkästään lyhyenä ohjauskäyntinä kuten perinteisesti. Opettajan roolina on ohjata, kannustaa, tarkkailla ja arvioida opiskelijan toimintaa. Hän kyselee perusteluja potilaan tilasta ja hoidosta, antaa ideoita, mitä voisi opiskella ja oppia. Hän on ohjaajien käytössä ja opettajalla on mahdollisuus päivittää myös omia tietojaan ja taitojaan. Opettajan on mahdollista keskustella ohjaajan kanssa, jos jonkun opiskelijan osaaminen/oppiminen huolettaa. Loppuarviointi toteutetaan ryhmäohjauksena.