Oulun ammattikorkeakoulu

Hyvällä käsihygienialla voidaan vähentää hoitoon liittyviä infektioita

Ojanperä Helena, sh, TtM, hygieniahoitaja/osastonhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, infektioiden torjuntayksikkö

Suomessa arvioidaan esiintyvän vuosittain 50 000 hoitoon liittyvää infektiota. Ne myötävaikuttavat 1 500-5 000 henkilön kuolemaan. Hoitoon liittyvistä infektioista vähintään 20 % on ehkäistävissä ja käsihygienia on tärkein yksittäinen keino katkaista tartuntatie. Kuitenkin käsihygienia toteutuu vain noin 40 %. Henkilökunnan käsihygieniaa on onnistuneesti kehitetty monitahoisten interventioiden avulla (jatkuva käsihygienian toteutumisen seuranta, nopea palaute, yhteiset sopimukset ja esimiesten tuki). Aikaisempien tutkimustulosten mukaan, kun käsihygienia toteutuu hyvin (75 %) tai käsihygienia toteutuu pysyvästi hyvin, hoitoon liittyvien infektioiden määrä vähenee. 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on vuonna 2013 aloitettu säännöllinen henkilökunnan käsihygienian toteutumisen seuranta infektioyhdyshenkilöiden tekemien käsihygieniahavainnointien avulla. Infektioyhdyshenkilöt havainnoivat omissa yksiköissään henkilökunnan (eriasteiset hoitajat: sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit jne ja lääkärit) käsihygienian toteutumista WHO:n ohjeistamassa viidessä potilaan hoitotilanteessa: käsien desinfektio ennen potilaskosketusta, potilaskosketuksen jälkeen, ennen aseptista toimenpidettä, eritteisiin koskemisen jälkeen ja hoitoympäristöön koskemisen jälkeen. Havainnot on syötetty Microsoft Access -tietokantaan. Aineisto koostuu 19 774 havainnoista, jotka ovat kerätty vuosina 2013-2015. 

OYS:ssa koko henkilökunnan (hoitajat ja lääkärit) hyvän käsihygienian (käsien desinfektio kestää 20 sekuntia tai kauemmin) toteutumisprosentti on 63 % (N=19 774) kaikissa viidessä WHO:n tilanteissa yhteensä. Hoitajilla toteutumisprosentti on 69 % (n=16 171) ja lääkäreillä 36 % (n=3 603). Seuranta-aikana koko henkilökunnan käsihygienia on parantunut (v. 2013 toteutumisprosentti oli 44 % [n=3786]) ja vastaavasti hoitoon liittyvien infektioiden määrä on vähentynyt 13.51 lkm/1000 hoitopäivää (vuonna 2011) 10.29 lkm/1000 hoitopäivää (vuonna 2015).

Pysyvä hyvä käsihygieniakäytäntö, sen saavuttaminen ja käsihygienia-aktiivisuuden ylläpito, vaativat jatkuvaa seurantaa. Käsihygieniahavainnointi on OYS:ssa pysyvää käytäntöä, jolla pyritään parantamaan potilasturvallisuutta vähentämällä hoitoon liittyvien infektioiden määrää. Henkilökunnan 75 % käsihygienia-aktiivisuuden saavuttaminen vaatii esimiesten ja koko sairaalan johdon entistä parempaa sitoutumista käsihygienian kehittämiseen ja yhteisesti sovittuun tavoitteeseen pyrkimiseen.