Oulun ammattikorkeakoulu

Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden kokemuksia lääkeautomaatista

Niemelä Maiju, Ttm opiskelija

Väestön nopea ikääntyminen aiheuttaa yhteiskunnalle vaatimuksen mukautua vastaamaan iäkkäimmän väestön tarpeisiin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Teknologisilla vaihtoehdoilla pyritään tukemaan ikääntyneiden itsenäisyyttä, toimintakykyä ja mahdollistamaan kotona asuminen laitoshoidon sijaan. Ikääntyneiden lääkehoidon toteuttaminen on haastavaa, erityisesti monilääkitysten vuoksi. Myös erilaiset toimintakyvyn rajoitteet hankaloittavat lääkehoidon toteuttamista oikein. Ikääntyneiden lääkehoidon toteuttamiseen on kehitetty useita teknologisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi lääkeautomaatti, jonka tarkoituksena on helpottaa ikääntyneen arkea.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla kotona asuvien ikääntyneiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatista ja sen käytöstä sekä pohtia, millaisia asioita sen kehittämisessä tulee huomioida ikääntyneen näkökulmasta. Tutkimusmetodina käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, ja aineisto muodostui 10 haastattelusta. Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Tutkimukseen osallistuneilla oli ollut käytössään xx-xx ajan lääkeautomaatti ja he olivat säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Lääkeautomaatti antaa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti ja muistuttaa asiakasta lääkkeenotosta. Lääkeautomaatti hyödyntää koneellista annosjakelupalvelua ja sen toiminta ei riipu hoitajan aikataulusta. Näin automaatti lisää asiakkaan itsenäistä toimintaa. 

Aiemmat ikääntyneitä ja teknologiaa käsittelevät tutkimukset ovat osoittaneet ikääntyneiden suhtautuvan avoimesti teknologiaan. Tämän tutkielman tulokset vastaavat aiempia, sillä ikääntyneet ovat halukkaita käyttämään lääkeautomaattia. Ikääntyneiden kokemukset automaatin käytöstä olivat myönteisiä. Ikääntyneet kokivat lääkeautomaatin helpottavan sairaanhoitajan työtä ja lääkeautomaatin avulla he kokivat saavansa asua itsenäisesti omassa kodissaan. Suurin osa tiedonantajista ei ollut käyttänyt automaatin etäyhteysmahdollisuutta viestintään hoitohenkilökunnan kanssa. Tarkemmat tulokset esitetään konferenssissa.

Lääkeautomaatin käyttö voi tukea kotona asumista helpottamalla lääkehoidosta suoriutumista. Koska ikääntyneet kokivat automaatin käytön helpottavan ensisijaisesti sairaanhoitajien työtä, olisi syytä tutkia jatkossa heidän kokemuksiaan. Lääkeautomaatin etäyhteyden kehittämismahdollisuuksia olisi myös hyvä kartoittaa.