Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 33/2016

Kansainvälinen yhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa

Metatiedot

Nimeke: Kansainvälinen yhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa. Teoksessa K. Koivisto & P. Sandelin (toim.) Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisu

Tekijä: Koivisto Kaisa; Serlo Kaijaleena

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, ammattikuva, hoitoala, kansainvälinen yhteistyö, kansainvälisyys, koulutus, sairaanhoitajat, työnkuva, verkostot, Oulun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä: Korkeakouluilla on kansallisia ja kansainvälisiä tukiverkostoja tutkintokoulutuksen kansainvälistymisen edistämiseksi. Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisyys näkyy pääasiassa opiskelija- ja opettajavaihtoina, yhteistyöhankkeina ja -kursseina. Opetuksen tarjontaa englannin kielellä on lisätty.

Tulevaisuudessa opetusta ja koulutusta englannin kielellä tulee tutkia ja kehittää arvioimalla toiminnan onnistumista opiskelijoiden oppimisen edistämisen näkökulmasta. Lisäksi tulee tutkia, miten kansainväliset vaihto-opiskelijat ovat osallistuneet opintojaksoille, kuinka paljon he ovat suorittaneet tarjonnassa olevia opintoja ja miten heidän oppimisensa ja osaamisensa ovat edistyneet kyseisiä opintojaksoja suorittamalla. Yksi merkittävä haasteolisi suunnitella ja toteuttaa englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus, jolloin ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuus opiskella sairaanhoitajan ammattia kansainvälisessä Oulussa mahdollistuisi paremmin. Lisäksi kansainvälisiä hankkeita tulisi ideoida, suunnitella ja toteuttaa sekä kehittää enemmän yhdessä. Sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisyyttä pitäisi myös lisätä koulutusviennillä.

Oulun ammattikorkeakoulussa toteutettava sairaanhoitajakoulutus on korkealaatuista. Koulutuksessa on kehitetty uusia tapoja oppia erilaisissa monialaisissa oppimisympäristöissä. Näiden oppimisympäristöjen koulutuksellista vientiä laajemmin tulisi edelleen kehittää.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2016-12-19

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016112930050

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivisto, K. & Serlo, K. 2016. Kansainvälinen yhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa. Teoksessa K. Koivisto & P. Sandelin (toim.) Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. Hakupäivä 28.1.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016112930050.

Kansainvälisyys ja globaali työvoiman liikkuvuus ovat tulevaisuuden osaamistarpeita useissa asiantuntija ammateissa. Sairaanhoitajan työ on ollut, on nyt ja on myös tulevaisuudessa kansainvälinen professio, jossa sairaanhoitajan perustehtävä on ihmisten auttaminen terveyteen tai sairauteen liittyvissä kysymyksissä missä maassa tahansa. Perinteisesti sairaanhoitajat ovat toteuttaneet kansainvälistä toimintaa katastrofialueilla ja muissa kansainvälisissä verkostoissa. Sairaanhoitajien tulee koulutuksen aikana saavuttaa osaamista kansainväliseen terveydenhoitoon.    


Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::getList() should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::getList($akCategoryHandle, $filters = Array) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 102

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::add($at, $args, $pkg = false) should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::add($akCategoryHandle, $type, $args, $pkg = false) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 161

kv.jpg

Johdanto 

Kansainvälinen toiminta on ollut tärkeä osa korkeakoulutusta ja tämä tulee myös vahvistumaan tulevaisuudessa. Ammattikorkeakoulujen kansainvälinen toiminta ja yhteistyö ulottuvat laajalle ympäri maailmaa. Vahvimmat verkostot ovat kuitenkin syntyneet Eurooppaan Opetusministeriö. 2009. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009-2015. Opetusministeriön julkaisuja 21. Helsinki. Hakupäivä 6.9.2016. http://www.seamk.fi/loader.aspx?id=be016bff-d82c-4aa9-903f-8e0cd8c68c75. Toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan kansainvälistä osaamista ja lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä Armstrong, A.C. 2013. Collaboration, partnerships and alliances: Perspectives on Erasmus Mundus MA/Magistr in special education needs. International Journal of Inclusive Education 17(4), 364-376. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2012. Koulutus ja tutkimusvuosina 2011–2016. Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 1, Helsinki. Hakupäivä 9.9.2016. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm01.pdf?lang=fi. Kansainvälinen toiminta toteutuu koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan, työelämän sekä alueen yhteistyönä. Ammattikorkeakoulun keskeisiä kansainvälisen toiminnan muotoja ovat henkilövaihdot, vieraskieliset opintojaksot ja koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeet. Koski, J., Viiala, T., Putkonen P. & Tanskanen, M. 2014. Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf Ulkomaalaisten sairaanhoitajien koulutus Suomessa voisi olla mielenkiintoinen haaste ja sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisen kohde.

Ammattikorkeakoulujen kansainvälinen toimintaa on kehitetty koulutuksen alusta alkaen yhteistyössä tukiverkostojen kanssa. Toiminnan tärkeimpiä tukiverkostoja ovat olleet CIMO ja Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan kehittämisverkosto Pinnet. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Organisaatio on perustettu vuonna 1991 ja se toimii OKM:n hallinnonalalla itsenäisenä virastona. CIMOn perustehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla. Organisaatio toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia, vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta ja Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa CIMO. 2013. www-sivut. Hakupäivä 2.9.2016. http://www.cimo.fi Koski, J. 2014. Kumppanuus ammattikorkeakoulun työelämälähtöisessä aikuiskoulutuksessa. Teoksessa J. Koski, T. Viiala, P. Putkonen & M. Tanskanen (toim.) Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf Koski, J. 2014. Kumppanuus ammattikorkeakoulun työelämälähtöisessä aikuiskoulutuksessa. Teoksessa J. Koski, T. Viiala, P. Putkonen & M. Tanskanen (toim.) Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf. Tärkeitä ovat Euroopan komissio ja EU-ohjelmien kansalliset toimistot sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto CIMO. 2013. www-sivut. Hakupäivä 2.9.2016. http://www.cimo.fi Koski, J. 2014. Kumppanuus ammattikorkeakoulun työelämälähtöisessä aikuiskoulutuksessa. Teoksessa J. Koski, T. Viiala, P. Putkonen & M. Tanskanen (toim.) Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf. Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan kehittämisverkoston (Pinnet) tavoitteena on edistää kansainvälistymistä kohteena opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus, opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus, kansainvälinen viestintä ja markkinointi, henkilöstön kansainvälisyysosaaminen, kansainvälinen hanketoiminta ja ulkomaalaisten tutkinto opiskelijoiden rekrytointi. Koski, J. 2014. Kumppanuus ammattikorkeakoulun työelämälähtöisessä aikuiskoulutuksessa. Teoksessa J. Koski, T. Viiala, P. Putkonen & M. Tanskanen (toim.) Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf

Verkostoitumis- ja kansainvälisyysosaaminen on nykyisin välttämätöntä sairaanhoitajan perusosaamista ja työtä. Kansainvälisyysosaamisen oppiminen alkaa koulutuksen aikana. Oamkin hoitoalan koulutuksessa kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kansainvälisten vaihto-ohjelmien mukaisina opiskelija- ja opettajavaihtoina. Vaihtoja tehdään eri yhteistyökorkeakouluihin ja -organisaatioihin siten, että lähteviä ja tulevia opiskelijoita on noin 100 ja opettajia 70 vuodessa. Yhteistyötä on tehty Pohjoismaiden (Nordplus), Euroopan (Erasmus), Afrikan ja Aasian verkostojen kautta. Sairaanhoitaja-koulutuksessa tarjotaan myös englannin kielisiä opintoja 30 opintopisteen edestä. Verkostojen ja ammattikorkeakoulun oman laajan kansallisen ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen koulutuksessa on edelleen jatkuva kehittämisen kohde. Lisäksi sairaanhoitajakoulutuksen tarjoaminen ja toteuttaminen kokonaan englannin kielellä Oulussa on merkittävä kehittämiskohde. 

Kansainvälisyys sairaanhoitajan työssä

Kansainvälinen työ on aina ollut osa joidenkin sairaanhoitajien työtä. Tästä esimerkki on Suomen Punaisen Ristin kautta tapahtuva katastrofi- ja muu asiantuntijayhteistyö. Tänä päivänä kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa suomalaiseen terveydenhuoltoon ja hoitotyöhön. Suomalainen sairaanhoitajakoulutus pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistuneeseen ammattipätevyysdirektiiviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EU, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta, joka korvaa direktiivin 2005/36/EC Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the council on the recognition of professional qualifications. Direktiivi koskee sairaanhoitajan ammattipätevyyden tunnustamista ja siinä määritellään ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimukset. Direktiivin mukaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen tulee kestää vähintään kolme vuotta (180 opintopistettä). Suomalainen sairaanhoitajakoulutus (210 opintopistettä) on 30 opintopistettä laajempi kuin direktiivin edellyttämä vähimmäisvaatimus. Eriksson, E., Korhonen, T., Merasto, M. & Moisio, E-L. 2015. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen - Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke. Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Porvoo: Bookwell Oy. Hakupäivä 9.9.2016. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf EU-tason lainvalmistelutyö yhdistyy Suomen terveydenhuollon kansalliseen lainsäädäntöön ja suomalaisten sairaanhoitajien asemaan. Lisäksi Euroopan maiden terveyspolitiikka ja muu terveydenhuoltojärjestelmä integroituvat yhä enemmän toisiinsa. Asiakkaat hakevat terveydenhoitoa myös muista maista, alan ammattilaiset hakeutuvat töihin muihin maihin, terveydenhuollolta odotetaan enemmän terveysteknologian ja digitalisaation kehittyessä huimaa vauhtia. 

Laillistuksen sairaanhoitajan ammattiin myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Sairaanhoitajan työ on vastuullista ja monista hoitoon liittyvistä asioista sairaanhoitaja nykyisin päättää itsenäisesti. Ammatti on arvostettu ja ammatissa toimiminen edellyttää hyviä teoreettisia tietoja ja käytännöllisiä taitoja. Hoitajan on osattava soveltaa laajaa teoreettista tietoa käytäntöön yksittäisen potilaan hoitotilanteessa. Hoitajana toimiva on siten vastuussa omasta työstään ja potilaiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Sairaanhoitajat (AMK), myös ensihoitajat (AMK), kätilöt ja terveydenhoitajat suorittavat sairaanhoitajatutkinnon, joka on Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. 

Sairaanhoitajien koulutukselta edellytetään joustavuutta ja muutoksiin varautumista ennakolta, jotta työnantajille voidaan turvata osaavan työvoiman riittävä saaminen. Koulutuksen tulee vastata koulutettavien ja työnantajien erilaisiin tarpeisiin arvioiden työelämän toimintamalleja ja käytänteitä aktiivisesti kehittämällä ja uudistamalla niitä. Opetusministeriö. 2009. Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus. AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 11. Helsinki. Hakupäivä 9.9.2016. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr11.pdf?lang=fi Työministeriö. 2013. Avo-ohjelma. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.mol.fi/avo/ Koulutuksen työelämäläheisyys merkitsee molemminpuolista osaamisen ja tiedon siirtoa, jolloin ammattikorkeakoulu ja työelämä ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Onnistunut yhteistyö edellyttää strategisen tason, toimintakulttuurin ja toimintatapojen yhteistä evaluointia. Salonen, P. 2010. Työelämäyhteistyö framille! Näkökulmia ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisen yhteistyön rakentamiseen ja toiminnan arviointiin. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. B: Ajankohtaista – Aktueltt. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24484/Tyoelamayhteistyo_framille.pdf?sequence=1 Työelämäläheisessä oppimisessa kaikki (opiskelijat, opettajat, työelämäkumppani) oppivat yhdessä kehittämään yhteisön ja omaa toimintaansa Kelo, M., Haapasalmi, P., Luukkanen, M. & Saloheimo, T. 2012. Kohti työelämäläheistä oppimista. Työelämäyhteistyön kehittämishaasteet terveys- ja hoitoalalla. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Aatos-artikkelit 4. Hakupäivä 9.9.2016. http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/AATOS/PDF/AATOS_4-12_Kohti_tyoelamalah_.pdf Koski, J. 2014. Kumppanuus ammattikorkeakoulun työelämälähtöisessä aikuiskoulutuksessa. Teoksessa J. Koski, T. Viiala, P. Putkonen & M. Tanskanen (toim.) Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf.

Oulun ammattikorkeakoulussa tapahtuva kansainvälinen yhteistyö sisältää opiskelija-, opettaja-  ja koulutusvaihtoa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelijat hakeutuvat esimerkiksi Erasmus opiskelijan vaihto-ohjelman kautta sovittuihin kansainvälisiin kumppaniyliopistoihin suorittamaan opintoja. Sairaanhoitajaopiskelijat ovat yleensä suorittaneet kohdemaissa ohjattua harjoittelua eri sairaanhoidon yksiköissä. Opettajat ovat taas Erasmus vaihto-ohjelman mukaisesti pitäneet oppitunteja sovituista aiheista eri tason sairaanhoitajaopiskelijoille, ideoineet yhteistyöhankkeita, tehneet yhteisiä hankehakemuksia ja jakaneet hyviä käytäntöjä. 

Sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden verkostot

Sairaanhoitajat ja sairaanhoidon opiskelijat voivat olla eri verkostojen kautta yhteistyössä kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Suomen sairaanhoitajaliiton kautta saa tietoa ko. verkostoista. Lisäksi sairaanhoitajaliitosta on edustajia tärkeissä kansainvälisissä organisaatioissa. Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto on yksi tärkeimmistä ja laajimmista verkostoista, joissa sairaanhoitajat ja sairaanhoidon opiskelijat voivat olla mukana toiminnassa ja päästä mielenkiintoisiin asiantuntijaryhmiin. Lisäksi on mahdollisuus olla mukana pienemmissä kansainvälisissä verkostoissa. 

ICN, International Council of Nurses on kansainvälinen sairaanhoitajaliitto ICN, jossa Suomen sairaanhoitajaliitto on ollut jäsenenä vuodesta 1909 alkaen. Sairaanhoitajaliitto toimii aktiivisesti erilaisissa pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja globaaleissa verkostoissa ja järjestöissä edistäen sairaanhoitajien ja sairaanhoidon opiskelijoidenkin asioita edistäen. ICN:n pääpaikka sijaitsee Genevessä. Järjestöön kuuluu sairaanhoitajajärjestöjä yli 140 maasta ja se on perustettu jo vuonna 1899. Järjestön missio on edustaa sairaanhoitajia maailmanlaajuisesti, edistää hoitotyön ammattia ja vaikuttaa terveyspolitiikkaan. Toiminnassa keskeisiä asioita ovat ammatillinen hoitotyön käytäntö, hoitotyön sääntely ja sairaanhoitajien sosioekonominen hyvinvointi. Organisoituminen tapahtuu monipuolisesti erilaisten asiantuntijaryhmien ja verkostojen muodossa. ICN järjestää joka toinen vuosi laajan hoitotyön kongressin, johon kokoontuu useita tuhansia sairaanhoitajia ympäri maailman. Järjestöllä on myös opiskelijaverkosto, joka on nimensä mukaan koko maailman sairaanhoitajaopiskelijoita kokoava verkosto. Verkostoon voi liittyä kuka tahansa opiskelija. Sairaanhoitajat. www-sivut. Kansainvälinen yhteistyö. Hakupäivä 9.9.2016. https://sairaanhoitajat.fi/sairaanhoitajaliitto/osallistu-kansainvaliseen-toimintaan/

European Federation of Nurses Associations, EFN on Euroopan sairaanhoitajajärjestöjen liitto edistää sairaanhoitajien ja hoitotyön asemaa painottaen toimintaa kolmelle alueelle: ammatilliset asiat, työvoimakysymykset ja yleispoliittiset linjaukset. Järjestö on perustettu 1971 ja se toimii Brysselissä. Sairaanhoitajat. www-sivut. Kansainvälinen yhteistyö. Hakupäivä 9.9.2016. https://sairaanhoitajat.fi/sairaanhoitajaliitto/osallistu-kansainvaliseen-toimintaan/

The European Nursing Students Association, ENSA on Euroopan sairaanhoitajaopiskelijoiden järjestö, jonka tehtävänä on edistää sairaanhoitajan koulutusta Euroopassa ja tuoda esille sairaanhoitajaopiskelijoita kiinnostavia asioita. Sairaanhoitajat. www-sivut. Kansainvälinen yhteistyö. Hakupäivä 9.9.2016. https://sairaanhoitajat.fi/sairaanhoitajaliitto/osallistu-kansainvaliseen-toimintaan/

Nordiske sykepleier studenters kontaktforum, NSSK on läheisessä yhteistyössä SSN:n kanssa toimiva pohjoismaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteistyöfoorumi, jossa keskustellaan pohjoismaisia opiskelijoita kiinnostavista aiheista ja tekee aiheisiin liittyviä kannanottoja. Sairaanhoitajat. www-sivut. Kansainvälinen yhteistyö. Hakupäivä 9.9.2016. https://sairaanhoitajat.fi/sairaanhoitajaliitto/osallistu-kansainvaliseen-toimintaan/

The European Association for Psychiatric Nurses, Horatio on mielenterveyshoitotyön sairaanhoitajien eurooppalainen järjestö ja Nordic psychiatric nurses association, PSSN on pohjoismainen psykiatristen sairaanhoitajien järjestö. Sen tarkoituksena on vahvistaa mielenterveyshoitotyön osaamista Pohjoismaissa ja se tekee yhteistyötä myös eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sairaanhoitajat. www-sivut. Kansainvälinen yhteistyö. Hakupäivä 9.9.2016. https://sairaanhoitajat.fi/sairaanhoitajaliitto/osallistu-kansainvaliseen-toimintaan/

Oulun ammattikorkeakoulun hoitoalan koulutuksen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen

Oulun ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoite on laajentaa ja vahvistaa kansainvälistä osaamistaan ja yhteistyötä kansainvälisten partnereiden kanssa. Tavoitteena on valita strategiset kansainväliset yhteistyökumppanit, parantaa henkilökunnan kansainvälisyysosaamista (kompetenssia), kehittää yhteisiä opintoja ja tutkintoja partneriyliopistojen kanssa, parantaa kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista, lisätä opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa valittujen strategisten kansainvälisten partnereiden kanssa ja edistää kansainvälistä yritysvaihtoa. 

Oulun ammattikorkeakoulun Hoitoalat-osaston ja sairaanhoitajakoulutuksen strategiset kansainväliset yhteistyöyliopistot ovat muun muassa Italiassa, Sloveniassa ja Keniassa, joiden kanssa on tehty pitkäjänteistä, vuosia kestänyttä yhteistyötä. Italian kanssa yhteistyö on alkanut jo vuonna 1996, Slovenian kanssa vuonna 2002 ja Kenian kanssa vuonna 1995. Yhteistyö on sisältänyt pääosin sairaanhoitaja- ja kätilö opiskelijoiden vaihtoa sekä monialaisen opettajatiimin vaihtoa. Opiskelijat ovat hyväksytyn opetussuunnitelmansa mukaisesti suorittaneet opintoja partneriyliopistoissa.  Oamkin hoitoalan opettajat ovat pitäneet tunteja oman asiantuntemuksensa ja partnerikumppanien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti bachelor tai master tason opiskelijoille. Lisäksi osa opettajista on ollut mm suunnittelemassa kahta intensiivikurssia "Community Based Mental Health" 2010 ja 2011 ja Erasmus hakemusta "Competence Enhancing Mental Health Methods (AGE BENE)" in Lifelong Learning Erasmus (Multilateral Projects) ohjelmassa vuonna 2011 yhteistyössä kansainvälisten partnereiden kanssa.  

Kenia-yhteistyö on toteutunut projektien (viimeisimpinä I-step ja Next-step) kautta, sisältäen myös opiskelija- ja opettajavaihtoja sekä intensiivikursseja. Terveysalan opettajat ovat olleet mukana kansainvälisissä hankkeissa, kirjoittaneet yhteisartikkeleita ja julkaisuja kumppanien kanssa kansainvälisiin lehtiin ja kirjoihin, käyneet alan kansainvälisissä konferensseissa ja koulutuksissa, pitäneet suullisia esityksiä kansainvälisissä konferensseissa jne. Opettajat ovat mukana Oamkin kansainvälisessä opettajatiimissä ja toiminnassa organisoimalla opiskelijoiden ja opettajain vaihtoa sovittujen partnerikoulujen kanssa. Nk. kansainväliset, akateemiset koordinaattorit ovat järjestäneet kaikkia Oamkin kampuksia koskevan kansainvälisen viikon, johon on osallistunut monialainen opettaja- ja opiskelijaryhmä Oamkista ja partneriyliopistoista.     

Sairaanhoitajakoulutus on kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyjen direktiivien mukaisesti määriteltyä ja ohjeistettua asiantuntija toimintaa. sairaanhoitajien koulutuksen tulisi siis maasta riippumatta tavoittaa tietty osaamistaso ja olla näin vertailukelpoinen koulutus. Sairaanhoitajan tekee vaativaa, eettisesti korkeatasoista ja laaja-alaista osaamista edellyttävää työtä. Potilaan tai asiakkaan turvallisuus ja hoidon korkea laatu sekä monialaisessa tiimissä toimiminen ovat perusosaamista, joka tulisi toteutua kaikkialla sairaanhoitajan tehtävissä. Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa –konferenssissa on mukana yksi partneriyliopisto Sloveniasta Ljubljanan yliopiston terveystieteiden laitos. Lisäksi konferenssissa oli yksi suullinen videonauhoitus esitys USA:sta San Diegosta. Oamkin opettajat pitävät myös esityksen kansainvälisestä monialaisen koulutuksen kehittämisestä.

Ljubljanan partneriyliopiston apulaisprofessori Andrej Starc kuvaa kansainvälisen yhteistyön keskeisiä kohteita ja tavoitteita Oamkin hoitoalat osaston kanssa seuraavasti: opettajavaihto, opiskelijavaihto, asiantuntijavaihto, master koulutukseen liittyvän yhteisen englanninkielisen opinto-ohjelman tai –jakson suunnittelu ja toteutus sekä hankeyhteistyö. 

Yhteenveto

Korkeakouluilla on kansallisia ja kansainvälisiä tukiverkostoja tutkintokoulutuksen kansainvälistymisen edistämiseksi. Kansainvälistymisen näkyvyyttä tulee kuitenkin kehittää korkeakoulujen strategia- ja profiilikuvauksissa edelleen. Suomen korkeakoulut eivät ole olleet riittävän houkuttelevia laadultaan, kooltaan tai tarjonnaltaan. Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita on korkeakouluissa vielä suhteellisen vähän. Kansainvälinen yhteistyö koostuu edelleen henkilöstön- ja opiskelijoiden liikkuvuudesta sekä yksittäisistä hankkeista, joiden vaikuttavuutta ei ole laajalti arvioitu ja voimavaroja ei aina hyödynnetä tarkoituksenmukaisella tavalla. Koulutuksen ja tki-toiminnan laadun parantaminen, osaamisperustan vahvistaminen ja koulutusviennin mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät kasvavaa kansainvälistä avautumista Armstrong, A.C. 2013. Collaboration, partnerships and alliances: Perspectives on Erasmus Mundus MA/Magistr in special education needs. International Journal of Inclusive Education 17(4), 364-376..

Oamkin sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisyys näkyy pääasiassa opiskelija- ja opettajavaihtoina, yhteistyöhankkeina ja -kursseina. Opetuksen tarjontaa englannin kielellä on lisätty. Opetusta ja koulutusta englannin kielellä tulee tutkia ja kehittää arvioimalla toiminnan (englanninkielisten opintojaksojen) onnistumista opiskelijoiden oppimisen edistämisen näkökulmasta. Lisäksi tulee tutkia, miten kansainväliset vaihto-opiskelijat ovat osallistuneet opintojaksoille, kuinka paljon he ovat suorittaneet tarjonnassa olevia opintoja ja miten heidän oppimisensa ja osaamisensa ovat edistyneet kyseisiä opintojaksoja suorittamalla. Yhtenä yhteiskunnallisesti merkittävänä ja isona haasteena Oamkin sairaanhoitajakoulutukselle olisi suunnitella ja toteuttaa englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus. Tällöin myös ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuus opiskella sairaanhoitajan ammattia kansainvälisessä Oulussa mahdollistuisi paremmin. Opetusministeriö. 2009. Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus. AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 11. Helsinki. Hakupäivä 9.9.2016. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr11.pdf?lang=fi Koski, J., Viiala, T., Putkonen P. & Tanskanen, M. 2014. Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf

Kansainvälisiä tki-hankkeita sovittujen kansainvälisten yhteistyöpartnereiden kanssa tulisi ideoida, suunnitella ja toteuttaa sekä kehittää enemmän yhdessä. Yhteiset tki-hankkeet kohdentuisivat yhteistesti ideoitujen globaalien työelämästä ja yhteiskunnasta nousseiden tarpeiden tunnistamiseen ja tutkimiseen, asioiden kehittämiseen ja parantamiseen tuottamalla uusia palveluita, innovaatioita ja tuotteita, kuten digitaaliset tuotteet ja palvelut terveysalalla. Työelämässä tapahtuva nopea muutos edellyttää ammattikorkeakouluilta työelämässä tarvittavan osaamisen ja uusimman tiedon jatkuvaa seuraamista ja päivittämistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Samalla se haastaa kehittämään uudenlaisia yhteistyömuotoja työelämän kanssa ja uudistamaan tältä pohjalta opetussisältöjään ja -menetelmiään. Koski, J., Viiala, T., Putkonen P. & Tanskanen, M. 2014. Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf Sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisyyttä pitäisi myös lisätä niin kutsutulla koulutusviennillä. Oamkissa toteutettava sairaanhoitajakoulutus on korkealaatuista. Koulutuksessa on kehitetty uusia tapoja oppia erilaisissa monialaisissa oppimisympäristöissä. Näiden oppimisympäristöjen koulutuksellista vientiä laajemmin tulisi edelleen kehittää. Työelämällä on myös merkittävä rooli yhteyksien rakentamisessa ja koulutustuotteiden ja -tarjonnan parantamisessa. Työelämän aktiivinen mukanaolo ammattikorkeakoulujen toiminnassa on keskeistä sekä koulutuksen, tki-toiminnan että näiden yhteisen onnistumisen kannalta. Rekola, L. & Mattila, L.-R. 2009. Yhdessä toimintatavan muutokseen. Teoksessa E. Eriksson, A. Markkanen & M. Tast (toim.) Hankkeet hoitotyön korkeakoulutuksen ja työelämän yhteisenä muutosvoimana. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. C, Katsauksia ja aineistoja 16. Tampere: Juvenes Print Oy. Hakupäivä 22.9.2016. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10921/C_16_ISBN_9789524930819.pdf?sequence=1 Koski, J., Viiala, T., Putkonen P. & Tanskanen, M. 2014. Pilottiprojekti kansainvälinen sairaanhoitajuus Suomessa ”Mabuhay Laurea”.  Laurea Julkaisut Laurea Publications 33. Espoo: Grano Oy. Hakupäivä 22.9.2016. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/33.%20Koski%20et%20al%20Pilottiprojekti%20kv%20sairaanhoitajuus%20Suomessa.pdf 

 


KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ TEEMAAN LIITTYVÄT SUULLISET ESITYKSET

Integrative and holistic medicine/nursing

Prittinen-King Rauni

Interprofessional Education (IPE) as a Means of Improving the Quality of Care in Germany - Learning from Finland

Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Vanhanen Minna, Hyvämäki Piia, Cassier Woidasky Anne-Kathrin

Interprofessional training with public health problems with primary health care

Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Varkki Essi, Manninen Minna

Lähteet