Oulun ammattikorkeakoulu

Kokemukset käyttöön – Mielen hyvinvoinnin valmentajakoulutus työelämään 

Hyväri Susanna, VTT, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Vuokila-Oikkonen, Päivi, TtT, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tausta

Vuodesta 2000 alkaen mielenterveyden häiriöt ovat olleet yleisin työkyvyttömyyden syy. Erityisesti nuorten aikuisten työkyvyttömyys masennuksen vuoksi on lisääntynyt. Masennustilat ja muut mielenterveyden häiriöt aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja tuottavat merkittävän taloudellisen menoerän alentuneen työtehon ja menetettyjen työpäivien muodossa. Mielenterveyshäiriöt kuten stressi, uupumus, masennus ja päihdeongelmat kehittyvät usein pitkän ajan kuluessa monien erilaisten kuormittavien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Mielenterveyden edistäminen työpaikalla edistää tuottavuuden kasvua ja suorituskykyä, vähentää poissaolojen kustannuksia ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Avointa vuorovaikusta, työntekijöiden keskinäistä tukea ja yhteisöllisyyttä edistävä työyhteisö voidaan nähdä mieleltään terveeksi työpaikaksi, joka auttaa ihmisiä selviytymään muutoksesta ja vaikeista olosuhteista.

Tarkoitus

Mielen hyvinvoinnin valmentaja koulutuksen avulla luodaan työyhteisössä tavoiteltava visio, joka kuvaa yhteisön toivottavaa mielen hyvinvoinnin tilannetta esim. miten kriiseistä ja vaikeuksista selviytymistä voidaan jakaa ja rakentaa vertaistuen muotoja. Visio rakennetaan osatavoitteiksi ja pienin askelin edetään kohti tavoiteltavaa tilannetta. Visio sisältää kokemusasiantuntijoiden osallisuuden ja osuuden yhteisön mielen hyvinvoinnin luomisessa. 

Menetelmät

Osallistuva työelämän kehittäminen, jossa mukana työntekijöitä, johtoa, esimiehiä ja kokemusasiantuntijoita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja reteaming sekä palvelumuotoilu. 

Tulokset

Syntyy toimintamalli mielen hyvinvoinnin edistämiselle yrityksiin ja kuntiin. 

Uusi toimintatapa ankkuroituu osaksi yhteisöä koko sen kehittämisen ajan. Jokainen toimintamallin rakentamiseen osallistuja rakentaa samalla omaa osaamistaan mielen hyvinvoinnista ja käyttää sitä hyväkseen työssään. Koulutukseen osallistuja oppii henkilökohtaisella tasolla valmentavan otteen ja yhteisön toimintakulttuuriin muutos mahdollistaa positiivisuutta ja mahdollisuuksia näkevän ilmapiirin. 

Johtopäätökset 

Mielen hyvinvoinnin valmentajakoulutuksessa otetaan käyttöön lievistä mielenterveyden häiriöistä selviytyneiden kokemukset ja luodaan työyhteisömalli, jossa kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vertaistukea ja kokemusasiantuntemusta hyödyntäviin tukimuotoihin. Syntynyt mielen hyvinvoinnin valmentajakoulutus ankkuroituu työyhteisöjen käyttöön soveltamalla ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja osallistavia menetelmiä koko valmennusprosessin ajan.