Oulun ammattikorkeakoulu

Kudosnäytelasiskannerin mahdollisuudet ja kustannusvaikutukset osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen patologian osaston kudosnäyteprosessia

Isohätälä Annika, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen -koulutusohjelma, bioanalyytikko (YAMK), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidolliset palvelut, diagnostiikan tulosalue, patologian osasto

Valomikroskopointi on yli sadan vuoden ajan ollut patologian laboratorion näytetutkimuksen perusta. Patologian laboratorion näytteitä on valokuvattu vain yksi mikroskoopin näkökenttä kerrallaan. Uudet tekniset ratkaisut mahdollistavat näytelasien digitoimisen kokonaan ja virtuaalimikroskopoinnin käytön. Suomessa virtuaalimikroskopiaa ja digipatologiaa on käytetty opetuksessa ja tutkimuksessa, mutta ei kliinisessä työssä. Näytteiden digitoiminen mahdollistaa mm. etätyön ja virtuaalisen konsultaation patologian yksiköiden välillä. Näytteisiin on helppo palata, koska lasit arkistoidaan tietokantaan. Ruotsissa digitaalisia kudosnäytelaseja käytetään jo kahdessa patologian laboratoriossa. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2013–2015 on kirjattu patologian toimialan osittainen siirtyminen digitaaliseen toimintamalliin. Tavoitteena on tehostaa patologian toimintaprosesseja ja luoda ERVA-alueelle yhteiset toiminta- ja konsultaatiomahdollisuudet. Tutkittavan materiaalin kuvallista dokumentaatiota lisätään ja sähköistä toiminnanohjausta tehostetaan. 

Opinnäytetyössä selvitetään näytelasiskannauksen vaikutusta diagnostiikkaan, histologian laboratorion työnkulkuun ja kudosnäytteiden läpimenoaikaan. Tavoitteena on mitata eri työvaiheisiin kuluvia keskiarvoaikoja ja arvioida mitä toimintoja näytelasiskannerin avulla voidaan muuttaa ja poistaa. Digiskannauksen pilotoinnilla ja validoinnilla selvitetään sitä, kuinka uudet työprosessit nopeuttavat diagnostiikkaa ja parantavat sen laatua. 

Toimeksiantaja haluaa selvittää digitaalisen näytelasiskannerin kustannusvaikutukset ja digiskannerin mahdollisuuksia itse kudosnäyteprosessien kehittämisessä. Tietoa kerätään havainnoimalla, arvioimalla työprosesse-ja ja haastattelemalla henkilöstöä ja asiantuntijoita. Tavoitteena on selvittää digiskannerin työprosessien toimi-vuutta, laatua ja kustannusvaikutusta. Kustannuksiin huomioidaan mm. laitteiston hankkimiskustannus, laitteen tarvitsema tila, muistikapasiteetin hinta ja henkilöstön koulutustarve.

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää digilaitteiston hankintaan liittyviä hyötyjä ja haittoja. Kudosnäytelasien teko, tutkiminen ja arkistointi ovat käsityötä, jotka vaativat aikaa ja riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Digitaalisten näytelasisen avulla eri sairaaloiden patologian laboratorioiden yhteistyö lisääntyy ja asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata yhä nopeammin.

Työn ohjaaja: yliopettaja Mika Paldanius, Oulun ammattikorkeakoulu

Työn valmistumisaika: syksy 2016