Oulun ammattikorkeakoulu

Lapset puheeksi – Keskustelun jalkautuminen terveydenhoitajan työhön Pohjois-Pohjanmaalla

Honkanen HilkkaTtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Männistö MerjaTtM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Jokinen Jaana, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaa on lapsirikkaana maakuntana ottanut lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen keskiöön. Sitä tukee vahvasti maakunnan hyvinvointiohjelma. Kunnat sitoutuivat kesäkuussa 2013 valtuustojen päätöksellä lasten ja perheiden hyvinvointia tukevaan Lapset puheeksi -toimintakokonaisuuteen. Konkreettisessa työssä ovat vuosien 2013–2015 aikana olleet sairaanhoitopiirin lisäksi maakunnan viisi kuntayhtymää ja 27 kuntaa.

Lapset puheeksi -toimintakokonaisuudessa vahvistetaan lapsi- ja perhekeskeistä palvelukulttuuria ja osaamista koko henkilöstölle yhdenmukaisella koulutuksella. Tämä yhdistää kunnissa ja kuntayhtymissä olevat palvelut ja madaltaa rajoja perus- ja erityispalveluiden väliltä. Tulokset ovat jo nyt nähtävissä perusongelmien vähentymisenä, aikaisempaa toimivampana yhteistyönä ja hallintokuntien välisen rajan hämärtymisenä. Lasten ja perheiden hyvinvointi asettuu yhteiseksi tehtäväksi sekä yksilö-, perhe- että koko kunnan tasolla. 

Koulutuksen seurannassa ja arvioinnissa tehdään tutkimusyhteistyötä paitsi Oulun ja Lapin yliopiston myös Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Useita opinnäytetöitä on käynnistynyt arvioimaan työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia Lapset puheeksi -keskustelun jalkautumisesta perustyöhön. Suurin osa opinnäytetöistä kohdistuu terveydenhoitajan työssä käytyjen keskustelujen arviointiin terveydenhoitajien ja asiakkaiden näkökulmasta. 

Opinnäytetöissä arvioidaan Lapset puheeksi -keskustelun soveltuvuutta kouluilla ja neuvoloissa työskentelevien terveydenhoitajien perustyöhön. Lisäksi arvioidaan keskustelusta saatavaa hyötyä sekä terveydenhoitajan että asiakkaiden näkökulmasta. Arviointi kohdistuu myös keskustelujen ajankohtiin eri ikävaiheissa sekä perheen yksilöllisissä elämäntilanteissa. Lisäksi terveydenhoitajilta kerätään tietoa Lapset puheeksi -työmenetelmiin liittyvän koulutuksen antamista valmiuksista ottaa keskustelu osaksi perustyötä Kehittämisehdotuksia saadaan myös tukimateriaalin esim. manuaalien ja lokikirjojen käytettävyyteen ja sisältöihin. 

Opinnäytetöiden tulokset ovat käytettävissä tämän vuoden aikana. Loppuvuodesta raportit ovat löydettävissä Oulun ammattikorkeakoulun Theseus-tietokannasta http://www.theseus.fi/handle/10024/2142.