Oulun ammattikorkeakoulu

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon

Peltola Päivi, sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Hyvönen Marko, lv, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Immonen Arto, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Karhunen Anna-Marja, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Kellokoski Timo, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Koskenkari Juha, LT, apulaisylilääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Lämsä Marja, sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Mustonen Susanna, lähihoitaja, lv, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Yliniemi Maarit, perushoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala/OpTa tehohoito

Tehohoito on sairauden tai tapaturman aiheuttaman kriittisen elintoimintahäiriön valvontaa ja hoitoa, jota toteutetaan erilaisten lääkinnällisten laitteiden avulla moniammatillisessa tiimissä. Kriittisesti sairaan potilaan hoidon on oltava oikea-aikaista, ammattitaitoista ja tiimityön sujuvaa. Potilas- ja työturvallisuuden on säilyttävä kaikissa tilanteissa. 

OYS:n operatiivisen tulosalueen tehohoidossa tapahtuneet muutokset; kahden teho-osaston yhdistyminen ja henkilökunnan liikkuvuuden lisääntyminen, eristyspotilaiden määrän lisääntyminen sekä potilasta ympäröivän tilan pienentyminen hoitotarvikkeiden ja laitteiden määrän lisääntyessä, asettivat vaatimuksia potilas- ja työturvallisuuden kehittämiseen. Henkilökunta koki ergonomian toteutumisen huonoksi. Työympäristöön liittyviä työtapaturmailmoituksia sekä HaiPro-ilmoituksia hoitoympäristöön ja lääketurvallisuuteen liittyen tehtiin useita. 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli kokonaisvaltainen potilaspaikan riskienhallinta, joka ottaa huomioon hoitoympäristön turvallisuuden potilaan, omaisten ja hoitavan henkilökunnan näkökulmasta, sekä työtapojen, laitteiden käytön sekä hoitotoimenpiteiden ja organisaation yleisten menettelytapojen sujuvuuden kannalta.

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli luoda standardoitu hoitoympärisö, joka vahvistaa potilaan ja omaisten luottamusta hoitoon, lisää potilas- sekä työturvallisuutta, parantaa hätätilanteiden hallintaa, aseptiikka ja ergonomiaa, sekä vähentää päällekkäisiä työvaiheita ja tavarahukkaa.

Potilasturvallisuuden parantamisen ja toiminnan sujuvoittamisen kehittämishanke aloitettiin keväällä 2015 OYS:n operatiivisen tulosalueen tehohoidossa ja se jatkuu edelleen mallin jalkauttamisena käytäntöön. Tehohoidon yksikkö sisältää 26 teho- ja tehovalvontapaikkaa. Yksikössä työskentelee useita eri ammattiryhmiä, joista suurimpana ammattiryhmänä ovat sairaanhoitajat (n=188) ja lääkärit (n=10). 

Kehittämishanke toteutettiin moniammatillisessa työryhmässä ja työvälineenä käytettiin Lean-mallia, sekä 5 S:n laatutyökalua.

Hankkeen tuloksena kehitettiin potilaspaikan hallintamalli, jossa kulku potilaan sängyn päätyyn ja kriittisiin hoitoalueisiin on esteetön kaikissa tilanteissa. Potilaspaikka standardoitiin laitteiden ja välineiden sijoittelun osalta siten, että pystytään paremmin hallitsemaan laite-, lääke- ja hoitoturvallisuutta. Potilaan ympärillä olevat laitteet sekä johdot ja letkustot on sijoiteltu siten, että kriittisimmille hoitoalueille on mahdollisimman esteetön pääsy ja potilassängyn liikuttaminen mahdollistuu. Tällöin potilaan hoidon ergonominen toteutuminen onnistuu.

Potilaspaikan hallintamallista on laadittu kuvallinen ohjeistus, joka on jaettu jokaiselle tehohoitopaikalle. Mallia on esitelty henkilökunnalle osastokokouksissa ja koulutustilaisuuksissa. 

Teho-osaston potilaspaikan hallintamalli on lisännyt potilasturvallisuutta sekä parantanut potilaan sängyn vieressä tapahtuvan työskentelyn osalta työturvallisuutta. Mallin avulla on saatu huomioitua myös omaisten tarpeet teho-osastovierailun yhteydessä. Lean-malli sopi hyvin potilaspaikan hallinnan kehittämisen työvälineeksi.