Oulun ammattikorkeakoulu

Master-koulutuksen tulevaisuuden näkymät

Rantala Suvi, sosionomi (YAMK)

Koivunen, Kirsi, TtT, yliopettaja, tutkintovastaava, Oulun ammattikorkeakoulu

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (master) ovat vakinaistuneet osaksi ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa. Työelämän ja yhteiskunnan muutokset, nopeasti uusiutuva teknologia ja kansainvälisyys aiheuttavat muutospaineita sekä ammattikorkeakoulujen toimintaan että opettajuuden lisääntyviin osaamisvaatimuksiin. Nyt meneillään olevan ammattikorkeakoulu-uudistuksen tarkoituksena on luoda ammattikorkeakoulu, joka on itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, kansainvälisesti arvostettu, alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä. 

Tämä tutkimus toteutettiin osana valtakunnallista Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) vaikuttajaksi -hanketta, jonka avulla on kehitetty master-koulutusta valtakunnallisesti vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja siten, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) vaikuttavuus vahvistuu ja toiminta profiloituu. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja ennakoida delfoi-menetelmän avulla tulevaisuuden master-koulutusta ja tulevaisuuden master-opettajan osaamista. Tutkimuksen tavoitteena oli saada asiantuntijoilta näkemyksiä siitä, miten master-koulutusta tulee tulevaisuudessa kehittää. Tutkimusjoukko koostui sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista, master-opettajista ja -opiskelijoista sekä master-tutkinnon suorittaneista.

Tutkimus toteutettiin kolmivaiheisena: tulevaisuustyöpajana, webropol-kyselynä ja asiantuntijapaneelina. Laadulliset aineistot analysoitiin sisällönanalyysillä ja määrällinen aineisto tilastollisin, kuvailevin menetelmin. Tutkimuksen skenaariot muodostettiin kaikkien kolmen tutkimusvaiheen, sekä laadullisten, että määrällisen aineiston analysoinnin jälkeen yhteenvetona. Skenaariot ovat kuvauksia siitä, miten todennäköisinä ja toivottavina master-koulutus ja opettajan osaaminen tulevaisuudessa näyttäytyvät asiantuntijoiden mielestä.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että master-koulutuksella on tulevaisuudessa vahva asema työelämälähtöisenä koulutuksena. Master-koulutuksen järjestäminen tulevaisuudessa tapahtuu pääsääntöisesti verkko-opintoina, joissa korostuu monialaisuus. Kansainvälisyys on merkittävä osa koulutusta ja koulutusta kehitetään tiiviisti yliopistojen ja työelämän kanssa. Tki-toiminnassa korostuu laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja sillä on vahvistava vaikutus koko master-koulutukseen. Master-opettajuutta määrittelee tulevaisuudessa teknologian ja yhteiskunnan muutokset. Opettajalta vaaditaan muutosvalmiutta ja kykyä sopeuttaa ja kehittää opetusmenetelmiä muutosten mukaisesti. Opettajuudessa korostuu vahva pedagoginen ja substanssiosaaminen sekä tki-toiminnan monipuolinen osaaminen. Myös sosiaalisen median ja verkko-teknologian osaaminen on välttämätöntä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää master-koulutuksen sekä ammatillisen opettajakoulutuksen kehittämisessä.