Oulun ammattikorkeakoulu

Mielenterveyden edistämisen interventiot kouluympäristössä: Toiminnan arviointia

Onnela Anna, TtM, sairaanhoitaja (AMK), Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Vuokila-Oikkonen Päivi, yliopettaja, TtT, työelämän kehittäjä-reteaming coach-työnohjaaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Mielenterveyden edistäminen on osa kokonaisvaltaista näkemystä ihmisen hyvinvoinnista. Interventioiden avulla voidaan tarjota yksilölle ja yhteisölle keinoja parantaa ja ylläpitää positiivisen mielenterveyden kokemusta. Koulut ovat lapsille ja nuorille yhteinen ja luonnollinen ympäristö ja näin ollen hyvä ympäristö edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä. Kouluiässä lapset ja nuoret luovat perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Suuri osa aikuisiän mielenterveyden häiriöistä alkaa lapsuudessa tai nuoruudessa. Pitkäkestoiset vaikeudet, kuten koulukiusaaminen ja ristiriidat lapsuudessa muodostavat riskitekijöitä hyvinvoinnille.

Oulun kaupungin toimintamallissa mielenterveyden edistämisen toiminnot eri kouluasteilla ovat usealla tasolla toteutettavia toimintoja ja matalan kynnyksen palveluita. Interventioiden toteuttajina toimii psykiatrisia sairaanhoitajia. Interventioiden tavoitteena on suojaavien tekijöiden vahvistaminen, riskitekijöiden vähentäminen sekä mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja nopea apu. Laajasta toimintamallista valittiin koulukohtaisesti kokemukseen perustuvat vaikuttavat toiminnot tutkimuksen kohteeksi. Vaikuttavia toimintoja ovat Fiilisralli ja luokkainterventiot. Fiilisralli on kahdeksan rastia sisältävä työpaja jossa jokaisella rastilla käsitellään mielenterveyteen vaikuttavia kysymyksiä kuten ystävyyttä, tunteita ja kiusaamista. Luokkainterventiot koostuvat toiminnallisista oppitunneista joissa käsitellään mielen hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja vahvistetaan positiivista luokkailmapiiriä. Tutkimus- ja kehittämishankkeelle on lupa Oulun kaupungilta (17.4.2011). 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lasten kokemuksia mielenterveyden edistämisestä.

Kohdejoukko muodostuu peruskoululaisista, joiden ikä oli 12 vuotta. 12-vuotiaat ovat peruskoulun kuudennella luokalla. Kysely tehtiin vuonna 2013. Aineistona olivat kyselylomakkeet (n=157) ja esseet (n=27). Aineisto analysoitiin määrällisesti prosenttijakaumina ja laadullisesti sisällönanalyysillä. 

Tulokset

Fiilisralli on tärkeä mielenterveyden edistämisessä, tiedon lisäämisessä mielenterveydestä ja merkityksessä koululaisten elämään. Luokkarauhan syntymisessä psykiatristen sairaanhoitajien vetämät luokkainterventiot ovat merkityksellisiä. Luokkarauhaa lisäävät yhteiset sopimukset, dialogi luokan ilmapiiristä ja ryhmäytyminen. Tulosten perusteella koulussa tulee olla toiminnallisuutta, yhteisiä sopimuksia ja dialogia. Psykiatriset sairaanhoitajat voivat edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä kouluviihtyvyyttä edistävillä interventioilla ja toteuttamalla erilaisia toiminnallisia tunteja koululaisten kanssa jotka vahvistavat oppilaiden positiivista mielenterveyttä. 

On tärkeä systemaattisesti kehittää näyttöön perustuvia mielenterveyden edistämisen toimintoja kouluyhteisöihin.

 

Yhteystiedot:

Anna Onnela, Oulun kaupunki, s-posti anna.onnela@ouka.fi