Oulun ammattikorkeakoulu

Mielenterveysalan ammattilaiset valmiina dialogiin

Koivisto Kaisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Ihmisten auttaminen mielenterveyteen liittyvissä vaikeuksissa

Ihmiset, jotka tarvitsevat apua mielenterveyteen liittyviin vaikeuksiin tai psykiatrisiin sairauksiin, kokevat usein pelkoa ja itsensä hallinnan menettämisen tunnetta. Ihmisten usein elämäntilanteisuuteen liittyvät ongelmat tai vaikeudet, persoonallinen haavoittuvuus ja koettu stressi laukaisevat mielenterveyteen liittyvän avun tarpeen. Mitä voimakkaampi haavoittuvuus alttius on, sitä pienempi stressi saattaa aiheuttaa avun tarpeen. Mielenterveystyössä hoitajan ja asiakkaan / potilaan välisellä vuorovaikutuksella on erityinen merkitys avun tarpeessa olevien ihmisten toipumiselle ja voimaantumiselle. 

Sairaanhoitajakoulutuksessa psykiatriseen ja mielenterveyshoitotyöhön suuntautuvien opiskelijoiden opinnot painottuvat dialogisen hoitosuhdetyöskentelyn oppimiseen yksilöiden ja perheiden kanssa. Opiskelija ymmärtää ihmisen kehitysvaiheita ja niiden onnistumisen / epäonnistumisen merkitystä haavoittuvuuden kehittymisessä. Opiskelija ymmärtää stressi-haavoittuvuus tekijöiden suhteen ihmisen elämäntilanteisuuteen. Opiskelija kohtaa ihmiset ja perheet kokonaisvaltaisina itseään määrittelevinä, oman elämäntilanteensa asiantuntijoina. Tällöin opiskelijan perusosaaminen on dialogisen vuorovaikutuksen osaaminen apua tarvitsevien erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten sekä perheiden kanssa.

Ihmiset ovat oman elämäntilanteensa asiantuntijoita, johon mielenterveystyö perustuu. Lisäksi opiskelijan toiminta on tietoista työskentelyä, mikä tarkoittaa, että työskentely on näyttöön (evidence-based) ja todennettuihin hyviin käytänteisiin perustuvaa. Opiskelija myös kehittää psykiatrista hoitotyötä tutkitun tiedon, suositusten ja hyvien käytänteiden näkökulmasta kooten, analysoiden ja luoden uusia vaikuttaviksi todettuja auttamismenetelmiä. Opiskelijan eettinen osaaminen on erityisen tärkeää, jolloin hän yhdistää sairaanhoitajien eettiset ohjeet, lait ja asetukset psykiatrisessa hoitotyössä oleviin ohjeistuksiin.

Mielenterveysalan ammattilaiset monessa mukana

Mielenterveysalan ammattilaiset voivat työskennellä perusterveyden että erikoistason hoitoyhteisöissä. He työskentelevät näissä yhteisöissä eri-ikäisten ihmisten ja perheiden sekä yhteisöjen kanssa. Tällöin he toimivat mielenterveyttä edistäen esimerkiksi neuvoloissa perheiden kanssa, päiväkodeissa ja kouluyhteisöissä lasten ja nuorten kanssa. He toimivat myös mielenterveyteen liittyviä uhkia ja riskejä ennalta ehkäisten kohtaamalla perheitä, lapsia ja nuoria sekä aikuisia, joiden elämäntilanteissa on nk. haavoittuvia tekijöitä ja elämäntilanteesta puuttuu suojaavia tekijöitä. 

Mielenterveysalan ammattilaiset työskentelevät nk. korjaavassa hoidossa, jolloin he toimivat yleensä sairaanhoitajina psykiatrisen sairaanhoidon eri vastuualueilla eri-ikäisiä ihmisiä että perheitä auttaen. 

Kuntoutus on osa mielenterveysalan toimijoiden aluetta. Kuntoutuksessa ammattilaiset ovat usein tekemisissä jokapäiväisestä elämästä selviytymisen ja arjen hallinnan kysymysten kanssa. Asiakkaiden kuntoutuksen päämääränä on oppia huolehtimaan omista arjen asioistaan kokonaisvaltaisesti ja saavuttaa maksimaalista autonomisuutta. 

Jatkokoulutusmahdollisuudet 

Sairaanhoitajakoulutuksen jälkeen opiskelijat voivat hakeutua omien intressien perusteella ammattikorkeakoulun Master koulutukseen, psykoterapeuttikoulutukseen tai yliopistoon maisteri koulutukseen.

Koulutus sisältää:

  • 7S00BF21 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventäviä opintoja 6 op
  • 7S00BF24 Psykiatrian ja lasten psykiatrian opintoja 3 op
  • 7S00BF22 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävä harjoittelu I opintoja 9 op
  • 7S00BF23 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävä harjoittelu II opintoja 9 op