Oulun ammattikorkeakoulu

"Minä, lääkkeitä määräävä sairaanhoitaja" – Miksi hakeuduin koulutukseen?

Niemelä Eija, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Alahuhta Maija, TtT, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, miksi sairaanhoitajat hakeutuvat sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutukseen. Tutkimuksen tavoitteena on tutkimuksen tulosten avulla kehittää sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutuksen rekrytointia ja opetuksen sisältöä. 

Metodologia

Aineisto kerättiin kirjallisesti sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutuksessa olevilta 20 opiskelijalta, joista 18 vastasi. Opiskelijat kirjoittivat esseemuotoisen vastauksen kysymykseen: "Miksi hakeuduit sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutukseen?" Aineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisällön analyysia. 

Tulokset

Tietoa koulutuksesta oli saatu esimiehiltä, "puskaradiosta", Oamkin sivuilta, työpaikan nettisivuilta, Facebookista ja koulutuksen infotilaisuudesta. Moni opiskelija oli lähtenyt koulutukseen esimiehensä kannustamana. Lähdön syynä oli myös sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen koulutuksen käyneen kollegan osaamisen ihailu. Opiskelijat hakeutuivat koulutukseen joko hetken mielijohteesta tai he olivat harkinneet pitkään koulutukseen hakeutumista. 

Motivaationa lähteä koulutukseen oli tulla paremmaksi hoitajaksi, kehittyä ammatillisesti ja edetä uralla. Lisäksi koulutukseen lähdön syynä oli kehittää vastaanottotyötä tai uudet työtehtävät. Tunnistettiin, että työnkuvan muuttuessa vastuu tulee kasvamaan. 

Kliinisen tutkimisen ja lääketieteen osaamisen lisääminen, parempi ymmärrys potilaiden lääkityksestä ja tietojen ja taitojen lisääminen päätöksenteon pohjaksi olivat palkan lisäksi syitä koulutukseen hakeutumiseen. Myös lääkehoidon yhteisvaikutukset sekä farmakologia kiinnostivat.

Opiskelijat pohtivat myös saavatko tukea työyhteisöltä, vai joutuvatko kateuden kohteeksi, osaako työyhteisö hyödyntää osaamista ja luottaako potilas heihin. 

Käytännön päätelmät

Opiskelun sisältö vastaa hyvin opiskelijoiden odotuksiin. Rekrytoinnissa on syytä huomioida esimiesten merkittävä rooli koulutukseen hakeutumisessa. Esimiesten tuki on merkityksellistä opiskelijoille sekä opiskeluun hakeutumisessa että opiskelun aikana ja myös opiskelun jälkeen. Opiskelijoilla oli halu kehittyä ammatillisesti ja kehittää sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa. Lisäksi he tunnistivat oman vastuunsa. Opiskelijat kokivat asemansa tulevina lääkettä määräävinä sairaanhoitajina työyhteisössä vielä epävarmaksi opiskelun keskivaiheilla.