Oulun ammattikorkeakoulu

Nuorten näkemyksiä sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa tarjottavista matalan kynnyksen terveyspalveluista

YAMK-opiskelijat: Martimo Emilia & Tolonen Minna, Oulun ammattikorkeakoulu

Terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsy on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja on selvää, että tulevaisuudessa palveluiden kysyntään on entistä vaikeampi vastata. Tarvitsemme keveitä, matalan kynnyksen palveluita, joiden piiriin on helppo hakeutua ja asiointi on vaivatonta. Tästä syystä terveydenhuollon palvelurakenteiden ja palveluvalikoiman kehittämisen tarve on ilmeinen. sosiaalinen media voi toimia merkittävänä informaatiokanavana tulevaisuuden terveydenhuollossa. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan terveysneuvonnan avulla voidaan vähentää raskaiden terveyspalveluiden kysyntää ja toisaalta tuottaa matalan kynnyksen palveluita kustannustehokkaasti. 

Tämä tutkimus käsittelee terveyspalveluiden tuottamista sosiaalisen median välityksellä sekä nuoria sosiaalisen median käyttäjänä. Tutkimuksemme tarkoituksena on kuvailla, mitä nuoret ajattelevat sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa tarjottavista terveyspalveluista. Tutkimusongelma on, millaisia terveyspalveluita nuoret haluavat saada sosiaalisesta mediasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää terveydenhuollon palveluiden tuottamiskanavana sekä tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa, haluavatko 13–20-vuotiaat nuoret saada tietoa terveyteen liittyvistä asioista sosiaalisen median kautta ja millaista tietoa he haluavat saada.

Tutkimuksen näkökulma on kehittävässä tutkimuksessa, tuotamme tietoa nuorten tarpeista saada terveydenhuollon palveluita sosiaalisen median kautta. Varsinainen palvelun kehittämistyö jää terveydenhuollon organisaatiolle, joka haluaa hyödyntää tutkimustamme oman organisaation kehittämisessä. Hyödynsimme työssämme menetelmätriangulaatiota, eli käytimme tutkimusaineiston hankinnassa useita tiedonhankintamenetelmiä. Käytämme tutkimuksessamme kyselytutkimusta sekä lisäksi nuoria osallistavia menetelmiä, persoonakuvausta ja brainstormia. 

Teettämässämme Webropol-kyselyssä 80% tutkimukseen osallistuneista nuorista ilmaisi haluavansa saada sosiaalisen median kautta tietoa terveyteen liittyvistä asioista. Erityisesti tietoa haluttiin saada liikunnasta, ravitsemuksesta, stressin hallinnasta, unesta ja seksuaalisuudesta/seksuaaliterveydestä. Tutkimuksessamme saimme myös vastauksen siihen, että nuoret haluavat saada terveyspalveluita sosiaalisessa mediassa yleisen hakukentän kautta, jonkun sosiaalisen median palvelun yhteydessä, julkisen keskustelupalstan kautta, jossa vetäjänä on terveydenhuollon ammattihenkilö ja kirjautuminen palveluun on nimimerkillä sekä julkisen chat–keskustelun kautta, jossa kirjautuminen on nimimerkin kautta.