Oulun ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyöprosessin kehittäminen verkkototeutukseksi

Koivisto Kaisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Paaso Leena, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, informaatioteknologia

Kiviniemi Liisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Sandelin Pirkko, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Kuvaamme tässä master-koulutuksen opinnäytetyöprosessin virtuaalista mallia, jota on kehitetty opettajien yhteistyönä joustavaksi ohjaus- ja oppimisprosessiksi koskien kaikkien osastojen master-opiskelijoita. Kehittämistyön aikana on analysoitu eri osastoissa kuvatut opinnäytetyöprosessit ja ohjeet sekä ohjauskäytänteet. Analysoinnin jälkeen opinnäytetyöhön liittyvät osaamistavoitteet, sisällöt ja osasuoritukset ovat yhtenäistetty. Ohjeet ja tehtävät sisältyvät opinnäytetyöprosessiin.

Lain mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa opetusta palvelevaa, työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Täten master-tutkinnon opinnäytetyön tulisi yhdistyä työelämän konteksteihin ja laajentua alueen elinkeinoelämää hyödyntäväksi. Työelämän kehittämishankkeen tavoitteena voi olla tuottaa uusia tuotteita, palveluja, toimintamalleja tai työkulttuuria. 

Opinnäytetyön ja tk-prosessin Optima-ympäristöön luodun ja kuvatun mallin tavoitteena on, että opiskelija kykenee aloittamaan ja etenemään omassa tk- ja opinnäytetyöprosessissaan ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisessa oppimisympäristössä toiminnallisuus voidaan kytkeä esimerkiksi itseopiskeluaineistoihin, joiden avautuminen ja eteneminen ovat riippuvaisia käyttäjän valinnoista. Verkkoympäristöissä osaamisen tunnistaminen tapahtuu ohjauskeskustelujen ja itsearviointien avulla sekä aitoja työtilanteita tarkastelemalla. Vuorovaikutteisen verkko-oppimisen tukemisessa tarvitaan opettajatiimiä, joka suunnittelee käytäntöjä, jakaa kokemuksiaan ja arvioi toimintaa verkko ympäristössä. Hyvä verkko-oppimistila on avoin ja osallistava ja sillä on selkeä toimintarytmi. Opettajien ohjausosaaminen ja sen vertaisuutta vahvistava käyttö ovat edellytys vuorovaikutuksellisen oppimisen toteutumiselle ja onnistumiselle. 

Oppijan taitoina ja käytäntöinä verkkopedagogiikalla tarkoitetaan mobiilien työkalujen käyttötaitoja eli kuvan, videon, äänen ja niihin liittyvien tekstien tuottamista ja jakamista. Lisäksi oppijan taidoilla tarkoitetaan verkkoympäristöjen käyttötaitoja sekä vuorovaikutteisia työskentelytaitoja. Niitä opitaan vain tekemällä ja siinä opettajan ohjauksellisella tuella on perustava rooli. 

Opinnäytetyöprosessi on kuvattu Optima-ympäristöön vaiheittain: aloitus, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Aloitus sisältää mielekkään tutkimus- ja kehittämiskohteen määrittelyn yhdessä työelämän kumppanien tai muiden osallistuvien kanssa. Määrittelyssä arvioidaan tk-kohteena olevan aiheen ajankohtaisuus, hyödyllisyys ja tarpeellisuus opiskelijalle itselleen, työelämälle ja alueen elinkeinoelämälle. Opiskelija hankkii tietoa aiheesta ja arvioi tiedon käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä. Opiskelija suunnittelee tk-lähestymistavan ja menetelmät painottaen osallistavia ja työelämää kehittäviä menetelmiä. Tuloksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota tulosten hyödynnettävyyteen, käyttökelpoisuuteen, vaikuttavuuteen ja siirrettävyyteen. Yhteistyökumppaneiden osallistumista lisätään verkkovälineiden avulla. Tk-toteutus dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti. Opiskelija jakaa tuotettuja tuloksia kumppaneiden ja muiden asiantuntijoiden käyttöön. Tuloksista kirjoitetaan artikkeleita alan lehtiin tai ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan.