Oulun ammattikorkeakoulu

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista master-opinnoista

Henner Anja, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Koivisto Kaisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Taustaa

Monialaisuudella (multifield) tarkoitetaan koulutusalojen ylittämistä ja erilaisten osaamisten yhdeksi kokonaisuudeksi nivouttamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi verkostoitumisen ja yhteisen tiedon tuottamisen kautta. Oulun ammattikorkeakoulussa master-opinnoissa monialaisuudella tavoitellaan eri tutkinnon suorittaneiden ja erilaisista työyhteisöistä tulevien opiskelijoiden, mutta myös taustaltaan erilaisten opettajien, osaamisen yhteen nivouttamista ja sitä kautta synergiaetua kaikkien osaamisen hyödyntämisessä ja syventämisessä.

Vuonna 2014 syksyllä aloitti 128 master-opiskelijaa. Opiskelijat olivat sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tekniikan master-koulutusohjelmissa. Monialaisia yhteisiä opintojaksoja olivat: Projektin johtaminen 3 op, Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3 op ja Strateginen henkilöstöjohtaminen 3 op. Opintoja suoritettiin pääasiassa verkko-opintoina ja AC-ohjauksen välityksellä sekä muutamana lähiopetus tilanteena. Monialaisiin opintojaksoihin osallistuivat eri yksiköiden opettajat tiiminä. 

Tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata opiskelijoiden palautteita monialaisista yhteisistä master-opintojaksoista. Tavoitteena on tehdä näkyväksi opiskelijoiden koulutuksesta antamaa arviointia ja kehittää monialaisia opintoja palautteiden ja niistä tehtyjen johtopäätösten perusteella. 

Menetelmä

Tutkimusaineisto koottiin kyselylomakkeella kahdesta opintojaksosta: Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja Strateginen henkilöstöjohtaminen opintojaksoista ja opintojakson tehtävään integroidulla palautekyselyllä Projektin johtamisen opintojaksolta. Vastauksia saatiin Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 30 (128) opiskelijalta, Strateginen henkilöstöjohtaminen 14 (128) opiskelijalta ja Projektin johtaminen 24 ryhmältä (oletettavasti kaikki ko. opintojaksolle osallistuvat opiskelijat antoivat palautetta). 

Aineiston analysointi

Aineisto analysoitiin sisällön analyysimenetelmää käyttäen pelkistämällä aineistoa tiivistetympään muotoon. Analysoitavaa aineistoa oli yhteensä 90 sivua Fontti 12, riviväli 1,5. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja Strateginen henkilöstöjohtaminen opintojaksoihin liittyvät opiskelijoiden yksilövastaukset analysoitiin siten, että ensin koottiin kaikkien opiskelijoiden vastaukset kysymyksittäin ja sen jälkeen yhdistettiin vastausten sisällöllisten ominaisuuksien perusteella samaa tarkoittavat aiheet tai teemat yhteen. Projektin johtaminen opintojaksoon liittyvät opiskelijoiden ryhmävastaukset analysoitiin kokoamalla ensin kaikkien ryhmien vastaukset yhteen, jonka jälkeen vastaukset jaettiin kysymyksittäin saman teeman tai aiheen yhteyteen. Lopuksi etsittiin vielä sisällön analyysimenetelmällä yhteisiä ominaisuuksia muodostaen aineistosta nousevia teemoja. 

Tutkimustulokset

Tutkimustuloksiksi muodostuivat seuraavat neljä pääluokkaa:

  1. Monialaisissa yhteisissä opinnoissa opitut asiat, opetusjärjestelyt ja E-oppiminen, ryhmä ja monialaisuus oppimisessa sekä kehittämiskohteet. 
  2. Tutkimustulokset opiskelijoiden palautteiden perusteella osoittavat, että monialaisia opintoja kannattaa järjestää. 
  3. Kuitenkin monialaisia opintoja suunniteltaessa on hyvä käydä perusteellista keskustelua siitä, mikä on monialaisten opintojen yhteinen oppimisen kohde ja mitä eri alojen asiantuntijaopiskelijat jakavat yhteiseen kohteeseen uuden tiedon ja ymmärryksen muodostumiseksi. 
  4. Ajasta ja paikasta riippumaton E-oppiminen koettiin hyvänä ja mielenkiintoisena tapana suorittaa opintoja. 

Johtopäätökset

Monialaisten opintojaksojen kehittämishaasteet kohdentuivat monialaisuuteen, opintojen ja työelämän sekä opinnäytetyön yhteyksien lisäämiseen.