Oulun ammattikorkeakoulu

Osaamisen johtaminen ja sen kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoitopalvelussa

Ottelin Sini, YAMK-opiskelija, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen, Oulun ammattikorkeakoulu

Luokkanen Tero, YAMk-opiskelija, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen, Oulun ammattikorkeakoulu

Sandelin Pirkko, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Ensihoitotyön asiantuntijan osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet ja muuttuneet yhä laaja-alaisemmiksi yhteiskuntarakenteen kehittymisen, asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymisen ja terveydenhuollon organisaatiomuutosten vuoksi. Koulutuksen ja jatkuvan kouluttautumisen avulla voidaan vahvistaa osaamista ja kustannustehokasta työajan käyttöä. 

Kehittämistyömme kohteena on kenttäjohtajien osaamisen johtaminen ja sen kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin (LPSHP) ensihoitopalvelussa. Ensihoidon järjestämisvastuu Meri-Lapin alueella siirtyi LPSHP:lle vuoden 2013 alusta. Osaamisen johtamisen kehittäminen on osa organisaation strategista kehittämistä ja perustuu sen tavoitteisiin. Kehittämistyömme tarkoituksena oli kuvata LPSHP: n ensihoitopalvelun kenttäjohtajien ja ylempien esimiesten kokemuksia ja käsityksiä osaamisen johtamisen nykytilasta LPSHP:n ensihoitopalvelussa. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata kenttäjohtajien ja ylempien esimiesten kokemuksia ja käsityksiä osaamisen johtamisen kehittämisestä. Kehittämistyössä tuotetaan ensihoidon osaamisen johtamisen viitekehys LPSHP:n Ensihoitopalvelulle. Kehittämistyössä tuotetun tutkimustiedon ja johtamisen osaamisen viitekehyksen avulla voidaan kehittää ensihoidon toimintaympäristössä tarvittavaa osaamisen johtamistyötä. 

Toteutimme kehittämistyön toimintatutkimuksen periaatteita soveltaen. Tietoa tuotettiin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineiston keräsimme kenttäjohtajilta ja ylemmiltä esimiehiltä yhteisissä tilaisuuksissa ryhmä- ja yksilöhaastatteluina. Haastattelut kirjoitimme yhtenäiseen tekstimuotoon ja analysoimme sen aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Toisessa vaiheessa tuotimme ensimmäisen vaiheen tutkimustietoon ja osaamisen johtamista käsittelevään aiempaan tutkimus- ja teoriatietoon perustuen ensihoitajien osaamisen johtamisen viitekehyksen. Kolmannessa vaiheessa kehittämistyöhön osallistuneet kenttäjohtajat, ylemmät esimiehet ja me kehittämistyöntekijät arvioimme ensimmäisessä vaiheessa tuotettuja tutkimustuloksia sekä toisessa vaiheessa tuotettua osaamisen johtamisen viitekehystä yhteistulkintatilaisuudessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella muodostimme tutkimustuloksiksi kaksi pääluokkaa, Osaamisen johtamisen nykytila ja Osaamisen johtamisen kehittäminen. Kahdeksi yhdistäväksi luokaksi muodostimme kehittämistyömme tarkoitusta hyödyntäen Kenttäjohtajien kokemuksia ja käsityksiä osaamisen johtamisen nykytilasta ja sen kehittämisestä ja Ylempien esimiesten kokemuksia ja käsityksiä osaamisen johtamisen nykytilasta ja sen kehittämisestä. 

Molempien kehittämistyöhön osallistuvien ryhmien pääluokkiin analysoimme neljä alaluokkaa. Kenttäjohtajien pääluokkiin kuuluvat alaluokat Osaamisen nykytilan kuvaus, Osaamisen johtamisessa tarvittava osaaminen ja resurssit, Osaamisen johtamisen haasteet sekä Osaamisen johtamisen kehittämisen keinot ja menetelmät. Ylempien esimiesten pääluokkiin kuuluvat alaluokat Strategia ja työhyvinvointi, Vaikuttavuus, laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa, Johtamisosaaminen ja esimiehen rooli sekä Osaamisen johtamisen haasteet ja tulevaisuus.