Oulun ammattikorkeakoulu

Oulu Sote Labs – Terveyttä ja hyvinvointia monialaisesti

Heikka Helena TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen on keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskuntapoliittinen tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia organisaatiorajat ylittäviä palvelukonsepteja ja teknologian monipuolista hyödyntämistä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä asiakaslähtöisten palvelujen tuottamisessa. Innovaatioiden ja uudenlaisten toimintamallien kehitykseen ja käytäntöön viemiseen tarvitaan osaamista tavoitteellisesti yhdistäviä tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjä. Tähän tarpeeseen käynnistyi v. 2015 kaksivuotinen EAKR:n tukema Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Oulu kaupungin ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, Oulu Sote Labs. Hankkeen tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle kansallinen ja verkostomainen innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö, joka palvelee yritysten kasvua ja julkisen sektorin tuote- ja palvelukehitystä. Lisäksi hanke mahdollistaa ammattilaisten työssä syntyneiden ideoiden käytäntöön viemisen. Keskeinen tavoite on myös kehittää Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa moniammatillisia organisaatiorajat ylittäviä pari- ja tiimityöskentelyä edistäviä toimintamalleja. 

Hankkeessa on muodostettu OuluHealth-yhteisöön kuuluva OuluHealth Labs innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö, joka on kansainvälisestikin ainutlaatuinen terveys- ja hyvinvointialan tuotteiden ja toimintamallien testaukseen ja kehittämiseen soveltuva ympäristö. OuluHealth Labs kehittämis- ja testausympäristöön kuuluu Oamk SimLab, Oulu CityLab ja OYS TestLab. Oamk SimLab on monipuolinen ammattikorkeakoulun ylläpitämä simulaatioympäristö, jota yritykset ja yhteistyökumppanit ovat käyttäneet testaus- ja kehitysympäristönä, jossa myös opiskelijat ovat osallistuneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen asiantuntijaopettajien tuella. OuluHealthLabs tarjoaa verkostonsa kautta yrityksille mahdollisuuden myös kansainväliseen testaamiseen, erityisesti Pohjoismaissa. 

Oulun ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden osaajia, joilla on valmius kehittää teknologiaa hyödyntäviä asiakaslähtöisiä palveluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen yhteistyössä kansalaisten ja ammattilaisten kanssa. Kontinkankaan monialainen hyvinvointikeskus on ollut erinomainen ympäristö yhteistoiminnalliselle kehittämiselle. Hankkeessa on pilotoitu useita uudenlaisia, asiakaslähtöisiä matalan kynnyksen palveluja ja tuotteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Erityisenä kehittämiskohteena on ollut moniammatillisten työpari - ja tiimityötaitojen kehittäminen eri korkeakouluopiskelijoiden ja ammattilaisten välisenä yhteistyönä. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen alueella toteutuneista kokeilusta on saatu hyvää palautetta niin opiskelijoilta kuin ammattilaisiltakin. Näiden kokemusten perusteella piloteissa luodut hyvät käytänteet ovat jääneet pysyviksi toimintamalleiksi.