Oulun ammattikorkeakoulu

Perhekeskeinen lasten hoitotyö 6 op

Koskela Terttu, KM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Tavoitteet

 

 • Opiskelija osaa analysoida laaja-alaisesti eri sairauksia sairastavien lasten perhekeskeistä hoitotyötä. 
 • Opiskelija soveltaa tietoa eri-ikäisten terveiden ja sairaiden lasten kasvusta ja kehityksestä sekä niiden tukemisesta hoitotyössä (kehityksen tukemisen näkökulma). 
 • Opiskelija analysoi eri-ikäisen lapsen hoitamisessa esiin tulleita mahdollisia eettisiä haasteita. 
 • Opiskelija osaa kuvata ja analysoida eri-ikäisen, eri tavalla sairaan lapsipotilaan peruselintoimintojen tarkkailua, niissä tapahtuvia muutoksia ja äkillisissä tilanteissa toimimista. 
 • Opiskelija osaa perustella hoitotyön toimintoja tutkitun tiedon, suositusten ja hyvien käytänteiden näkökulmasta potilasturvallisuuden huomioon ottaen lasten hoitotyön eri ympäristöissä. 
 • Opiskelija osaa kirjata hoitotyön prosessin eri vaiheet rakenteisen kirjaamisen mukaan. 
 • Opiskelija osaa toteuttaa lapsipotilaan lääke- ja nestehoitoa aseptisesti ja turvallisesti. 
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi lasten hoitotyön kehittämistarpeita.

 

Sisältö

 • Eri-ikäisen, eri tavalla sairaan lapsen hoitotyön prosessi ja kliiniset taidot. 
 • Akuutti, pitkäaikaissairas, syöpää sairastava, kirurgisessa hoidossa oleva, keskonen, vaikeasti sairas (tehohoidossa oleva lapsi).
 • Lasten hoitotyön ammattitaitovaatimukset. 
 • Lääke-ja nestehoito. 
 • Tiedottaminen ja rakenteinen kirjaaminen, lasten hoitotyön tutkimus ja kehittäminen.

Työtavat

 • Opiskelu toteutuu erilaisin tehtävin, keskusteluin ja testein ohjattuna verkkotyöskentelynä. 
 • Luokkaharjoituksissa syvennetään lasten lääke- ja nestehoitoa sekä lapsen kokonaisvaltaista hoitamista. 
 • Simulaatioharjoituksissa opiskelijat perehtyvät lasten akuuttihoitotyön erityispiirteisiin.

Arviointi

 • Aktiivinen verkkotyöskentely oppimisalustalla ja blogissa.
 • Lääkelaskukoe verkossa.
 • Valmistautuminen ja osallistuminen harjoituksiin.
 • Toiminnallinen loppukoe.