Oulun ammattikorkeakoulu

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Ervasti Helka, TtM, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Karttunen Markus, TtM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Perioperatiivisella hoitotyöllä tarkoitetaan leikkausta edeltävää, leikkauksen aikaista ja leikkauksen jälkeistä hoitotyötä. Pääpaino on leikkausosastolla tapahtuvassa toiminnassa, mikä sisältää leikkaukseen valmistautumisen, toimenpiteen aikaisen leikkaus- ja anestesiahoitotyön, sekä välittömän leikkauksen jälkeisen valvonnan valvontayksikössä. Toimenpiteen aikana perioperatiiviset sairaanhoitajat työskentelevät anestesiasairaanhoitajan, instrumentoivan sairaanhoitajan ja valvovan sairaanhoitajan tehtävissä. Perioperatiivinen hoitotyö on toimimista moniammatillisessa tiimissä potilaan hyväksi. Lisäksi perioperatiiviselta sairaanhoitajalta vaaditaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojen osaamistavoitteet

Opiskelija tekee johtopäätöksiä perioperatiivisen potilaan elintoiminnoista ja niissä tapahtuvista muutoksista. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa eri-ikäisten potilaiden anestesia- ja leikkaushoitotyötä erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija arvioi omaa sairaanhoitajan osaamistaan perioperatiivisen tiimin jäsenenä hoitoprosessin eri vaiheissa. Opiskelija analysoi potilaan hoitamisessa mahdollisesti esiin tulevia eettisiä haasteita. Opiskelija suunnittelee perioperatiivisen potilaan nestehoidon, kivunhoidon sekä anestesian hoitoon liittyvän muun lääkehoidon. Opiskelija analysoi eri tieteenaloilta ja tietolähteistä saatua tietoa perioperatiivisen potilaan hoidossa ja toteuttaa hoitotyötä huomioiden potilasturvallisuuden lisäksi oman turvallisuutensa.

Opintojen sisältö

Eri-ikäiset perioperatiiviset potilaat, perioperatiiviset toimintaympäristöt ja yhteisöt, perioperatiivisen hoitotyön ammattitaitovaatimukset, hoitotyön prosessi, perioperatiivisen hoitotyöhön auttamismenetelmät, lääkkeet, välineet, materiaalit, laitteet, tiedottaminen ja kirjaaminen, potilaan jatkohoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, perioperatiivisen potilaan ohjaaminen.

Perioperatiivisen hoitotyön opetus on pääosin aktiivista toimintaa. Aiheita lähestytään avausluentojen avulla. Opiskelijat oppivat perioperatiivisessa hoitotyössä tarvittavia taitoja tehtävien ja harjoitusten avulla. Simulaatio-oppimista hyödynnetään asioiden omaksumisessa. Teoriaosuuden lopussa järjestetään kokonaisvaltaiset yhteistoiminnalliset harjoitukset, jolloin opiskelijat toimivat kaikissa rooleissa itsenäisesti, harjoittelevat tiimijohtamista ja vuorovaikutusta sekä arvioivat omaa osaamistaan. Käytännön harjoittelujaksojen lopussa opiskelijat osoittavat osaamisensa toimimalla itsenäisesti leikkausosastolla anestesiasairaanhoitajan, instrumentoivan sairaanhoitajan ja valvovan sairaanhoitajan tehtävissä aidoissa tilanteissa.

Perioperatiiviseen hoitotyöhön syventyneet sairaanhoitajat työskentelevät pääosin leikkausosastoilla leikkaussaleissa ja heräämöissä. Opinnot antavat valmiuksia työskennellä myös teho-osastoilla ja kirurgisilla vuodeosastoilla.

Sairaanhoitajakoulutuksen jälkeen opiskelijat voivat hakeutua oman mielenkiinnon mukaan ylemmän ammattikorkeakoulun Master-koulutukseen tai yliopiston maisterikoulutukseen.